Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynniedziela, 21 października 2018 r.

imieniny: Celina, Hilary

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn

Olsztyn: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn
Numer ogłoszenia: 235572 - 2015; data zamieszczenia: 10.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 205076 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn 2.2.Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od dnia 1.10.2015 r. do dnia 31.03.2017 r. tj. w okresie 18 miesięcy wynosi 842,30 MWh. 2.3.Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. 2.4.Zamawiający ma prawo do zmiany ilości (zmniejszenia, zwiększenia) punktów poboru energii elektrycznej, przy czym stawki cenowe podane w Formularzu cenowym obowiązują także w przypadku nowych punktów poboru energii elektrycznej. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wymaga zmiany umowy (aneksu). 2.5.Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy. 2.6.Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 2.7.Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne. Wykaz obwodów objętych zamówieniem Lp.PPE Nr odbiorcy Adres punktu poboru energii elektrycznej - (Miejscowość) Moc umowna [kW] Obecna umowa sprzedaży 1 ENID_3041001653 304000107 Biskupice ST-66 8,0 30.09.2015 r. 2 ENID_3041001658 304000108 Biskupice Olsztyńska ST-218 3,0 30.09.2015 r. 3 ENID_3041001659 304000109 Biskupice ST-278 2,0 30.09.2015 r. 4 ENID_3041001660 304000110 Biskupice Nowe ST-277 4,0 30.09.2015 r. 5 ENID_3041001662 304000111 Biskupice Zrębska ST-276 2,0 30.09.2015 r. 6 ENID_3041001664 304000112 Bukowno ST-58 6,0 30.09.2015 r. 7 ENID_3041001744 304000113 Ciecierzyn ST-299 5,0 30.09.2015 r. 8 ENID_3041001678 304000114 Joachimów ST-212 2,0 30.09.2015 r. 9 ENID_3041001679 304000115 Krasawa ST-293 3,0 30.09.2015 r. 10 ENID_3041001680 304000116 Kusięta ST-87 6,0 30.09.2015 r. 11 ENID_3041001701 304000117 Kusięta ST-648 4,0 30.09.2015 r. 12 ENID_3041001703 304000118 Kusięta ST-86 3,0 30.09.2015 r. 13 ENID_3041001704 304000119 Odrzykoń ST-211 1,0 30.09.2015 r. 14 ENID_3041001705 304000120 Olsztyn ul. Napoleona ST-650 10,0 30.09.2015 r. 15 ENID_3041001706 304000121 Olsztyn ul. Kopernika ST-242 10,0 30.09.2015 r. 16 ENID_3041001707 304000122 Olsztyn ul. Mstowska ST-647 9,0 30.09.2015 r. 17 ENID_3041001708 304000123 Olsztyn ul. Sienkiewicza ST-649 9,0 30.09.2015 r. 18 ENID_3041001709 304000124 Olsztyn ul. Polna ST-955 8,0 30.09.2015 r. 19 ENID_3041001711 304000125 Przymiłowice ST-111 9,0 30.09.2015 r. 20 ENID_3041001712 304000126 Przymiłowice ST-230 4,0 30.09.2015 r. 21 ENID_3041001713 304000127 Przymiłowice ST-83 3,0 30.09.2015 r. 22 ENID_3041001714 304000128 Skrajnica ST-150 4,0 30.09.2015 r. 23 ENID_3041001715 304000129 Turów ST-641 3,0 30.09.2015 r. 24 ENID_3041001727 304000130 Turów ST-38 6,0 30.09.2015 r. 25 ENID_3041001755 304000131 Turów ST-39 1,0 30.09.2015 r. 26 ENID_3041001756 304000132 Zrębice ST-47 4,0 30.09.2015 r. 27 ENID_3041001757 304000133 Zrębice ST-48 4,0 30.09.2015 r. 28 ENID_3041001758 304000134 Zrębice ST-49 4,0 30.09.2015 r. 29 ENID_3041001759 304000135 Zrębice ST-846 3,0 30.09.2015 r. 30 ENID_3041001687 304000136 Olsztyn ST-743 5,0 30.09.2015 r. 31 ENID_3041001760 304000137 Turów ST-182 5,0 30.09.2015 r. 32 ENID_3041001761 304000138 Ruiny Zamku ST-246 6,0 30.09.2015 r. 33 ENID_3041001762 304000139 Kusięta ST-971 3,0 30.09.2015 r. 34 ENID_3041001691 304000140 Olsztyn ST-764 1,0 30.09.2015 r. 35 ENID_3041001692 304000141 Odrzykoń ST-978 2,0 30.09.2015 r. 36 ENID_3041001693 304000142 Biskupice ST-66 1,0 30.09.2015 r. 37 ENID_3041001763 304000143 Joachimów ST-997 1,0 30.09.2015 r. 38 ENID_3041001695 304000144 Olsztyn, Kościelna ST-729 3,0 30.09.2015 r. 39 ENID_3041001764 304000145 Odrzykoń Oczyszczalnia ST-937 3,0 30.09.2015 r. 40 ENID_3041008914 304000552 Olsztyn, Storczykowa 1,0 30.09.2015 r. 41 ENID_3041008915 304000553 Zrębice, Ośw. stawu, ul. Żarecka 6,0 30.09.2015 r. 42 ENID_3041008916 304000554 Bukowno 1,0 30.09.2015 r. 43 ENID_3041008917 304000555 Kusięta 1,0 30.09.2015 r. 44 ENID_3041008918 304000556 Olsztyn, Koralowa 2,0 30.09.2015 r. 45 ENID_3041015968 304000652 Przymiłowice ST-311 3,0 30.09.2015 r. 46 ENID_3041048783 304003393 Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 21,0 30.09.2015 r. 47 ENID_3041048784 304003394 Zrębice, Polna ST-320 1,0 30.09.2015 r. 48 ENID_3041048785 304003395 Turów, Południowa ST-324 1,0 30.09.2015 r. 49 Olsztyn, ul. Lubomirskiego 6,0 Czas nieokreślony 50 Przymiłowice, ul. Zamkowa Staw 5,0 Czas nieokreślony 2.8. Zakup będzie się odbywał na podstawie odrębnej umowy sprzedażowej z Wykonawcą. 2.9. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON Dystrybucja S.A. 2.10. Zamawiający przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, wypowiedzenia dotychczasowych umów sprzedaży oraz podpisania umów dystrybucyjnych. 2.11. W przypadku zmiany grupy taryfowej cena jednostkowa nie ulega zmianie. 2.12. Dane szczegółowe Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 50 Całkowita moc umowna [kW] 218 Grupa taryfowa C12b Informacje o dotychczasowych zmianach sprzedawcy Dla punktów 1-48 kolejna zmiana sprzedawcy. Dla punktów 49-50 pierwsza zmiana sprzedawcy. Dotychczasowe umowy sprzedaży Dla punktów 1- 48 umowa na czas określony: 30.09.2015 r. Dla punktów 46-48 umowa kompleksowa: czas nieokreślony. Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] Razem - 842,30..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ENERGA OBRÓT S.A, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 202152,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 196431,10

  • Oferta z najniższą ceną: 196431,10 / Oferta z najwyższą ceną: 222746,24

  • Waluta: PLN .

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2015-09-10.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2015-09-10 08:48:20.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2015-09-10 08:48:20.
czytano: 586 razy, id: 3851
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-09-10
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018