Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 17 października 2018 r.

imieniny: Antoni, Ignacy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Remont nawierzchni ul. Zachodniej w Olsztynie

Olsztyn: Remont nawierzchni ul. Zachodniej w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 286004 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 240800 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni ul. Zachodniej w Olsztynie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.2.Przedmiot zamówienia obejmuje: Remont nawierzchni o dł. 249,14 m i szer. 5,00 m, - jezdnia o szerokości 5,00 m - ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym najazdowym - światło 0 cm wraz z rowem filtracyjnym o szerokości 0,50 m oraz krawężnikiem betonowym najazdowym światło 4 cm. Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym, brzeg jezdni 20 cm w kolorze czerwonym, - istniejące zjazdy indywidualne - remont nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym, - pochylnie poprzeczne jezdni obustronne daszkowe 2,0% Nawierzchnia jezdni: - kostka betonowa - kolor szary, brzeg w kolorze czerwonym 8 cm, - podsypka cementowa - piaskowa 3 cm, - podbudowa górna - kruszywo łamane 20 cm, Nawierzchnia na zjeździe: - kostka betonowa - kolor grafitowy 8 cm, - podsypka cementowa - piaskowa 3 cm, - podbudowa - kruszywo łamane 20 cm. Jezdnia od strony rowu filtracyjnego D z kruszywa łamanego 8-32 mm szerokości 0,50 m i głębokości 0,60 m ograniczona Kn krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm posadowionym bezpośrednio na świeżym, niestężonym betonie na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm. Wysokość krawężnika w świetle - 0 cm Jezdnia od strony zieleńców i zjazdów ograniczona Kn krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm posadowionym bezpośrednio na świeżym, niestężonym betonie na ławie betonowej z oporem z betonu C12 15 gr. 15 cm. Wysokość krawężnika w świetle 4 cm. 2.3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar robót oraz Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Usługowo Handlowy DET Zdzisław Galant, ul. Cmentarna 10, 42-242 Rędziny, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 266385,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 169629,00

  • Oferta z najniższą ceną: 169629,00 / Oferta z najwyższą ceną: 287288,31

  • Waluta: PLN .

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2015-10-27.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2015-10-27 08:34:04.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2015-10-27 08:34:04.
czytano: 539 razy, id: 3890
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-10-27
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018