Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynsobota, 22 września 2018 r.

imieniny: Milana, Tomasz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Remont nawierzchni dróg w Olsztynie - ul. Maurycego, ul. Urwistej, ul. Towarnej

Olsztyn: Remont nawierzchni dróg w Olsztynie - ul. Maurycego, ul. Urwistej, ul. Towarnej
Numer ogłoszenia: 304492 - 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 275838 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni dróg w Olsztynie - ul. Maurycego, ul. Urwistej, ul. Towarnej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Remont nawierzchni dróg w Olsztynie - ul. Maurycego, ul. Urwistej,ul.Towarnej 2.2.Przedmiot zamówienia obejmuje: Olsztyn ul. Maurycego Długość:69 m, szerokość: 5 m Zakres robót obejmuje: - profilowanie istniejącej nawierzchni i mechaniczne zagęszczenie podłoża, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - gr. 15 cm, - ułożenie krawężników 15x30 na oporze betonowym - na płask, - regulacja pionowa urządzeń, - ułożenie kostki brukowej 8 cm (szarej) na podsypce cementowo-piaskowej, - dostosowanie istniejących zjazdów do nowej niwelety drogi kruszywem łamanym gr. 8 cm, - ręczne plantowanie poboczy i obsianie trawą, Olsztyn ul.Urwista Długość: 56 m, szerokość: 5 m Zakres robót: - profilowanie istniejącej nawierzchni i mechaniczne zagęszczenie podłoża, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - gr. 15 cm, - ułożenie krawężników 15x30 na oporze betonowym - na płask, - regulacja pionowa urządzeń, - ułożenie kostki brukowej 8 cm (szarej) na podsypce cementowo-piaskowej, - dostosowanie istniejących zjazdów do nowej niwelety drogi kruszywem łamanym gr. 8 cm, - ręczne plantowanie poboczy i obsianie trawą, Olsztyn ul. Towarna Długość:35 m, szerokość: 5 m Zakres robót: - profilowanie istniejącej nawierzchni i mechaniczne zagęszczenie podłoża, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - gr. 15 cm, - ułożenie krawężników 15x30 na oporze betonowym - na płask. - regulacja pionowa urządzeń, - ułożenie kostki brukowej 8 cm (szarej) na podsypce cementowo-piaskowej, - dostosowanie istniejących zjazdów do nowej niwelety drogi kruszywem łamanym gr. 8 cm, - ręczne plantowanie poboczy i obsianie trawą, 2.3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Mapa poglądowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar robót oraz Wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Usługowo Handlowy DET Zdzisław Galant, ul. Cmentarna 10,, 42-242 Rędziny, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71991,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 70163,27

  • Oferta z najniższą ceną: 70163,27 / Oferta z najwyższą ceną: 95834,01

  • Waluta: PLN .

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2015-11-12.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2015-11-12 09:13:09.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2015-11-12 09:13:09.
czytano: 568 razy, id: 3928
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-11-12
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018