Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynponiedziałek, 24 lutego 2020 r.

imieniny: Boguta, Bogusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch działek, położonych w miejscowości Turów w gminie Olsztyn

                                         Olsztyn, 18 listopada  2015 r.   
                                                                         
                    OGŁOSZENIE

Turystyczna Gmina Olsztyn ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości położonych we wsi Turów, gm. Olsztyn:            
1)    działka nr 29 k. m. 8 o pow. 1.1940 ha (RVI-0.3100 ha, R IVb-0.4250 ha, RV-0.4590 ha).  Cena wywoławcza  w części przeznaczonej pod drogi i budownictwo  o pow. 0.1296 ha wynosi  33 903,00 zł +23%VAT= 41 700,69 zł + 18 901,00 zł(rola)= 60 601,69 zł. Brak obciążeń. 
2)    działka nr 30 k. m. 8 o pow. 1.2470 ha (RV-0.5010 ha, RIVb-0.4640 ha, RVI-0.2820 ha). Cena wywoławcza w części przeznaczonej pod drogi i budownictwo o pow. 0.1368 ha wynosi 35 787,00 zł +23%VAT= 44 018,01 zł +19 715,00 zł(rola)= 63 733,01 zł. Brak obciążeń. 
Dla w/w nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW Nr CZ1C/00105549/8 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Turów i Bukowno, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/233/05 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22.11. 2005 roku, ogłoszonym            w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 413 z dnia 7 lutego 2006 roku, działki nr 29, 30 k.m.8, położone                         w miejscowości Turów, gmina Olsztyn, na długości około 12m od drogi powiatowej (ul. Długa) w kierunku południowym przeznaczone są pod planowane poszerzenie tej drogi oznaczonej symbolem 2KD-DP(Z)- teren dróg powiatowych zbiorczych, na długości 60m w/w działki leżą na terenie zabudowy mieszkaniowej mieszanej oznaczonej symbolem –MM, pozostałe części przedmiotowych działek leżą na terenie 2R- tereny rolnicze bez prawa zabudowy. Nadmienia się, że przez w/o działki przebiega poprzecznie linia energetyczna napowietrzna EN-220 kV.
Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego.
Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych            z nabyciem nieruchomości. 
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie                               w dniu 21 grudnia 2015 roku o godz. 1100. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w pieniądzu do dnia 17 grudnia  2015 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej  danej w/w nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy  w Olsztynie  Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 13 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej).
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
-      dowód wpłaty wadium(oryginał)
    dokument tożsamości
    aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego     w przypadku , gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu
    osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu
    oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości   i przyjmuje je bez zastrzeżeń ,
    oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
    Inwestor jest zobowiązany na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów,
    w przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach,             a kolidujących z inwestycją, gmina Olsztyn nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13 tel.(0-34) 3285-076 w.33.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2015r.,  poz.782).

 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2015-11-18.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2015-11-18 10:03:51.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2015-11-18 10:03:51.
czytano: 770 razy, id: 3932
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-11-18
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020