Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 21 września 2018 r.

imieniny: Daria, Mateusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Polnej w Olsztynie

 

Olsztyn, 28 grudnia 2015r


OBWIESZCZENIE 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Polnej w Olsztynie

Na podstawie art. 30 oraz art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami), zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Polnej w Olsztynie.
W dniu 23 czerwca 2015r. Rada Gminy Olsztyn podjęła Uchwałę Nr V/58/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Polnej w Olsztynie. 
Zgodnie z art. 48 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przewiduje się, że projekt planu miejscowego stanowić będzie niewielką modyfikację dokumentu pn. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica, przyjętego Uchwałą Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25 lipca 2008r.
W odniesieniu do art. 48 ust. 1 ww. ustawy, biorąc powyższe pod uwagę organ uznał, że w przedmiotowym przypadku realizacja postanowień projektu planu miejscowego nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stanowisko organu opracowującego projekt planu miejscowego zostało uzgodnione z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, do której należą:
•    uzasadnienie z art. 48 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawierające informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ww. ustawy,
•    uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu planu miejscowego z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 10.12.2015r. znak: WOOŚ.410.606.2015.MG,
•    uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu planu miejscowego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Częstochowie z dnia 09.12.2015r. znak: NS/NZ.522-82/15.

Ww. dokumentacja dostępna jest do wglądu w dniach od 05.01.2016r. do 05.02.2016r., w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu tj.:
    poniedziałek, środa, czwartek – 7.30 – 15.30,
    wtorek – 7.30 – 16.00,
    piątek – 7.30 – 15.00.

Zgodnie z art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. 
Uwagi i wnioski należy wnosić do Wójta Gminy Olsztyn w terminie do dnia 05.02.2016r., w formie pisemnej, na adres siedziby Urzędu Gminy w Olsztynie j.w., ustnie do protokołu w siedzibie urzędu j.w. lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, kierując je na adres e-mail: jbarczyk@olsztyn-jurajski.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Olsztyn.

                            
                                    Wójt Gminy Olsztyn

 

 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2015-12-28.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2015-12-28 07:48:49.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2015-12-28 07:48:49.
czytano: 554 razy, id: 3965
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-12-28
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018