Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 19 września 2018 r.

imieniny: Konstancja, Leopold

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki budowlanej położonej w miejscowości Olsztyn w gminie Olsztyn

    Olsztyn, 14 stycznia 2016 r.                                                                                                                                      
         Ogłoszenie

Turystyczna Gmina Olsztyn k. Częstochowy ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki budowlanej położonej w jurajskim Olsztynie k. Częstochowy.

Działka  nr 1646/13 k. m. 12 o pow. 0.1076 ha (B-0.1076ha) Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr CZ1C/00054746/6 oraz udział 1/3 w działce nr 1646/7 k. m. 12 o pow. 0.0270 ha, dla której Sąd rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr CZ1C/00258893/0. Brak obciążeń.
 Cena wywoławcza w/w działki wynosi   111 129,00 zł +23%VAT=136 688,67 zł oraz udział w drodze 9 295 zł        + 23%VAT= 11 432,85 zł. Ogółem 148 121,52 zł.  Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn dla miejscowości Olsztyn  i Skrajnica, uchwalonym Uchwałą Nr XXX/283/2014 Rady Gminy              w Olsztynie z dnia 17.06.2014r., opublikowaną   w Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2014 roku, poz.3518           z dnia 27 czerwca 2014r., przedmiotowa działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- MN, udział 1/3 w działce 1646/7 jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z usługami –       1 MNU.
Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego. Do w/w ceny zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej w wysokości 510,50 zł (brutto).

Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych          z nabyciem nieruchomości. 
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie  w dniu                     19 lutego 2016 roku  o godz. 1000. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w pieniądzu do dnia 15 lutego 2016 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej w/w nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy w Olsztynie  Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto  w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 13 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej).
Powyższe ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w UG Olsztyn (II piętro), ponadto będzie opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Olsztyn www.olsztyn-jurajski.pl

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej
-dowód wpłaty wadium(oryginał)
    dokument tożsamości
    aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego              w przypadku , gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu
    osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu
    oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości   i przyjmuje je bez zastrzeżeń ,
    oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
    Inwestor jest zobowiązany na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów,
    w przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach,             a kolidujących z inwestycją, gmina Olsztyn nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13 tel.(0-34) 3285-076 w.33. Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U                 z 2015r., poz. 782 ze zm).

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2016-01-14.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2016-01-14 11:52:50.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2016-01-14 11:52:50.
czytano: 702 razy, id: 3989
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-01-14
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018