Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz remont budynku gospodarczego - zaplecza sportowego boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Olsztynie ul. Kühna 18

Olsztyn: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz remont budynku gospodarczego - zaplecza sportowego boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Olsztynie ul. Kühna 18
Numer ogłoszenia: 44254 - 2016; data zamieszczenia: 29.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11140 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz remont budynku gospodarczego - zaplecza sportowego boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Olsztynie ul. Kühna 18.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz remont budynku gospodarczego - zaplecza sportowego boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Olsztynie ul. Kühna 18 2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Powierzchnie utwardzone - kostka brukowa - chodniki dojścia Kostka brukowa 8 cm Podsypka piaskowo- cementowa Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia Grunt rodzimy z ukształtowanymi spadkami zagęszczony do stopnia ID=0,9 Chodniki zostaną odseparowane od terenów zielonych obrzeżem trawnikowym gr. 8 cm osadzonymi na podsypce piaskowo-cementowej Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 41m x 21m, Bieżnia poliuretanowa Nawierzchnia: poliuretanową wielowarstwową - przepuszczalną Podbudowa Warstwa wyrównująca z miału kamiennego 0,05 - 4mm - gr. 5,0cm warstwa klinująca - kruszywo łamane stabilizowane mech. 31-5 mm - gr. 5 cm, - warstwa konstrukcyjna- kruszywo łamane stabilizowane mech. 31,5-63 mm - gr.10cm, - warstwa piasku grubego zagęszczanego warstwowo do IS=0,97 warstwa odsączająca - 10cm, - drenaż w obsypce z kruszyw płukanych 8-16mm - grunt rodzimy z ukształtowanymi spadkami zagęszczony do stopnia ID=0,8 Boisko wielofunkcyjne Podbudowa. - kruszywo łamane 0,05 - 5mm - gr. 5,0cm - kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm - gr. 15cm - drenaż w obsypce z kruszyw płukanych 8-16 mm - geowłóknina drenarsko-separująca z włókien ciągłych o wodoprzepuszczalności minimum 95 mm/s (obudowa kanałów drenarskich) - warstwa piasku gruboziarnistego zagęszczanego warstwowo do is=1, gr. 20cm - warstwa piasku średnioziarnistego zagęszczanego warstwowo do is=0,97 warstwa niwelujaca teren do poziomu rzędnej (300,30m. N.p.m.) - grunt rodzimy stabilizowany geowłókniną Nawierzchnia boiska obramowana obrzeżem betonowym 8 x 30cm. Wody opadowe odprowadzane będą poprzez drenaż wgłębny do istniejącej kanalizacji deszczowej znajdującej się w obrębie posesji. Przed studnią należy zabudować osadniki. Trawa syntetyczna typ włókna: fibrylowane skład chemiczny włókna: polietylen ciężar włókna: min. 9.000 Dtex + 20% wysokość włókna: 15 mm + 5% ilość pęczków: min. 52.500 m2 + 20% ilość włókien: min. 105.000 m2 + 20% Osprzęt sportowy Piłka nożna: Bramki wraz z siatkami - bramki o wym. 3x2x1 m szt. 2 Koszykówka: Kosze typu gęsia szyja z siatkami łańcuchowymi - szt. 4 Siatkówka: Słupki do siatkówki z regulowaną wysokością siatki oraz siatka Tenis: Słupki do tenisa oraz siatka Badminton: Słupki do badmintona z regulowana wysokością siatki oraz siatka Piłkochwyty Obramowanie boiska piłko chwytami o wys. 6m i 4 m. Piłkochwyty wykonane z obetonowanych rur okrągłych do których mocowana będzie siatka z tworzywa sztucznego. Przekrój słupków zgodnie z wytycznymi producenta piłko chwytu. Remont budynku gospodarczego - zaplecza sportowego boiska o wymiarach 21,25m x 4,37m. Dane techniczne budynku: - powierzchnia użytkowa 79,1m2 - powierzchnia całkowita 79,1m2 - kubatura 237,3m3 - wysokość budynku 3,2m - liczba kondygnacji nadziemnych: 1 - liczba kondygnacji podziemnych: 0 W ramach remontu budynku należy wykonać: - dach stare zadaszenie nad całym budynkiem należy zdemontować i wykonać nowy dach jednopołaciowy oparty na krokwiach o wym. 8x18 cm w rozstawie osiowym co 80 cm. - ściany fundamenty należy odgrzybić, poddać hydrofibizacji. Po odkryciu należy wykonać rapówkę i zabezpieczenie przeciwwilgociowe oraz zabezpieczyć ścianę folią kubełkową przed zasypaniem. - uzupełnienie ścian należy wykonać uzupełnienie / nadmurowanie ścian. W przypadku nadmurowania ścian dobrać system w taki sposób by szerokość nadmurowanej ściany była równa ścianie istniejącej - ściany zewnętrzne i podłoga na gruncie zostaną ocieplone styropianem gr. 5 cm, - stolarka okienna w całym budynku zostaje zdementowana i zastąpiona nową, - drzwi zewnętrzne w całym budynku podlegają wymianie, Budowę oświetlenia ogólnego terenu inwestycji Należy wykonać instalację elektryczną remontowanego budynku zaplecza sportowego oraz zasilenie oświetlenia pomocniczego terenu przy boisku. Nasadzenie 19 szt. sadzonek o obwodzie pnia na wysokości 100 cm wynoszącym 8-10 cm 2.3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.31.61.10-9, 45.31.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TEL - BRUK Radosław Telenga, ul. Czartoryskiego 13/57, 42-202 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 518793,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 517032,68

  • Oferta z najniższą ceną: 517032,68 / Oferta z najwyższą ceną: 748920,35

  • Waluta: PLN .

Informacje

Rejestr zmian

2016-02-29

Dodanie artykułu - Agnieszka Celeban

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.