Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynsobota, 22 września 2018 r.

imieniny: Milana, Tomasz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Podtytuł: Olsztyn: Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatowa nr 1065S - ul. Polna w Olsztynie

Olsztyn: Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatowa nr 1065S - ul. Polna w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 76952 - 2016; data zamieszczenia: 05.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 42024 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatowa nr 1065S - ul. Polna w Olsztynie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową nr 1065S - ul. Polna w Olsztynie 2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje min.:a)wykonanie nawierzchni konstrukcyjnej ul. Polnej odcinek od 6+84 do 11+71,73 : Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 8 S - 4 cm ,Warstwa wiążąca z AC 16 W - 4 cm, Podbudowa górna kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne - 5 cm, Podbudowa dolna - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - 15 cm, Warstwa odcinająca - 10 cm. Jezdnia o szerokości 5,00 m, ograniczona krawężnikiem betonowym 15x30. b)Wykonanie nawierzchni chodnika: Kostka betonowa gr. 8 cm, Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm, Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm. Chodnik obustronny szer. 1,5 m do Hm 7+98,00, na dalszym przebiegu jednostronny po stronie zachodniej, c) Wykonanie nawierzchni na zjazdach :Kostka betonowa prasowana- grafitowa gr. 8 cm, Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, Podbudowa kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm. Zjazdy od strony jezdni obramować krawężnikiem betonowym skośnym 100x30x25/15 cm, od strony chodnika i działki zjazd obramować krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm wtopionym d)Wykonanie rowu francuskiego na odcinku od Hm 7+98,00 przyległego do krawędzi jezdni wschodniej:Kruszywo łamane 8-32 mm, Szerokość 0,60m, głębokość 0,60m, Geotekstyl, e)Wykonanie studni i wpustów ulicznych, zestawów rozsączających 2.3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 2.4.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.5.Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.6. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 60 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały - zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi - 72 miesięcy. 2.7.Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.8. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń.2.9. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MYSZKÓW Sp. z o.o., ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 476123,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    Cena wybranej oferty: 417396,12

    Oferta z najniższą ceną: 417396,12 / Oferta z najwyższą ceną: 528961,91

    Waluta: PLN .

Kategoria główna artykułu to: Przetargi.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2016-04-05.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2016-04-05 09:57:44.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2016-04-05 09:57:44.
czytano: 618 razy, id: 4088
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-04-05
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018