Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynponiedziałek, 24 lutego 2020 r.

imieniny: Boguta, Bogusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Podtytuł: Zakup energii elektrycznej na potrzeby wybranych obiektów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn

Olsztyn: Zakup energii elektrycznej na potrzeby wybranych obiektów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn
Numer ogłoszenia: 92584 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn , Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn-jurajski.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby wybranych obiektów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby wybranych obiektów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn. 2.2.Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do 25 punktów odbioru energii dla zasilania budynków lokali i obiektów użytkowych dla których płatnikami faktur za energię elektryczną są poszczególne jednostki. Wykaz punktów poboru został szczegółowo opisany poniżej. 2.3.Sprzedawca ma obowiązek zgłoszenia do OSD okoliczności zawarcia umowy z każdym z odbiorców wymienionym w załączniku nr 1 do umowy. 2.4.Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od dnia 01.07.2016 r. do dnia 31.12.2017 r. wynosi 275,53 MWh. 2.5.Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. 2.6.Zamawiający ma prawo do zmiany ilości (zmniejszenia, zwiększenia) punktów poboru energii elektrycznej, przy czym stawki cenowe podane w Formularzu cenowym obowiązują także w przypadku nowych punktów poboru energii elektrycznej. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wymaga zmiany umowy (aneksu). 2.7.Umowy na zakup energii elektrycznej Zamawiający i Odbiorcy będą podpisywać w swoim imieniu i na swoją rzecz. Na podstawie tych umów Zamawiający i pozostali Odbiorcy zobowiązują się do opłacania należności za energię elektryczną na podstawie wystawionych na ich rzecz przez Wykonawcę faktur i dostarczonych przez Wykonawcę na adres poszczególnych jednostek. 2.8.Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 2.9.Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne. 2.10.Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo do załatwienia w imieniu Zamawiającego spraw związanych z: - wypowiedzeniem umów kompleksowych z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej, - przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy, - doprowadzeniem do podpisania umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 2.11.Wykaz punktów poboru energii objętych zamówieniem: Lp.Nazwa obiektu Adres Numer ewidencyjny Numer PPE Umowa sprzedaży 1Gminny Ośrodek Kultury Olsztyn, Piłsudskiego 15 84/0002184 ENID_3041004016 do 30.06.2016 r. 2Szkoła Podstawowa i Gimnazjum zasil. II Kusięta 208 304000494 ENID_3041004042 do 30.06.2016 r. 3Gimnazjum im. Kaspra Karlińskiego Olsztyn Zielona 66 304000495 ENID_3041004045 do 30.06.2016 r. 4Szkoła Podstawowa - zasil. I Olsztyn Kuhna 18 304000496 ENID_3041004046 do 30.06.2016 r. 5Szkoła Podstawowa - zasil. II Olsztyn Kuhna 18 304000497 ENID_3041004047 do 30.06.2016 r. 6Szkoła Podstawowa w Biskupicach Biskupice Szkolna 4 304000498 ENID_3041004050 do 30.06.2016 r. 7Szkoła Podstawowa Turów Szkolna 12 304000499 ENID_3041004053 do 30.06.2016 r. 8Zespół Szkół w Zrębicach Zrębice Główna 143 304000490 ENID_3041004059 do 30.06.2016 r. 9Oświetlenie zamku w Olsztynie Olsztyn 246 304000239 ENID_3041004013 do 30.06.2016 r. 10Biura Urzędu Gminy w Olsztynie Olsztyn Piłsudskiego 10 304000218 ENID_3041004017 do 30.06.2016 r. 11Świetlica OSP Olsztyn Kuhna 20 304000235 ENID_3041004070 do 30.06.2016 r. 12Lokal użytkowy Zrębice Główna 137 304000222 ENID_3041004035 do 30.06.2016 r. 13Szalety Olsztyn Zamkowa 5 304000220 ENID_3041004019 do 30.06.2016 r. 14Remiza Biskupice Biskupice 1 304000236 ENID_3041004081 do 30.06.2016 r. 15Ochotnicza Straż Pożarna Zrębice Główna 139 304000237 ENID_3041004083 do 30.06.2016 r. 16Garaż Straży Pożarnej Turów Szkolna 30 304000238 ENID_3041004091 do 30.06.2016 r. 17Przedszkole (Budynek OSP w Przymiłowicach) Przymiłowice (budynek OSP) 304000500 ENID_3040004066 do 30.06.2016 r. 18Przedszkole Olsztyn Napoleona 22 304000501 ENID_3040004069 do 30.06.2016 r. 19Stadion Sportowy Olsztyn, Zielona 70 84/0002504 ENID_3041016648 do 30.06.2016 r 20Hala Sportowa Olsztyn, Zielona 66 84/0002503 ENID_3041016647 do 30.06.2016 r 21Świetlica Bukowno Bukowno 29 84/0002513 ENID_3041016726 do 30.06.2016 r. 22OSP Turów Turów, Szkolna 30 84/0002512 ENID_3041016725 do 30.06.2016 r. 23Świetlica Skrajnica Skrajnica, ul. Słoneczna 12 84/0004120 ENID_3041037707 do 30.06.2016 r. 24Staw Turów Turów, dz. 33/4 84/0004119 ENID_3041037706 do 30.06.2016 r. 25Syrena OSP Przymiłowice Przymiłowice, Ul. Zamkowa 118 84/0005453 ENID_3041060131 do 30.06.2016 r. 26Zasilanie fontanny Olsztyn, ul. Asnyka 84/9061004 x Umowa kompleksowa 2.12. Dane szczegółowe: Lp.Nazwa obiektu Moc [kW]Grupa taryfowa Zużycie I strefa [kWh]Zużycie II strefa [kWh]Zużycie roczne razem [kWh]Zużycie w okresie umowy [kWh] 1Gminny Ośrodek Kultury 14 C11 4 800 4 800 7 200 2Szkoła Podstawowa i Gimnazjum - Zasil. II 29 C12a 3 500 7 400 10 900 16 350 3Gimnazjum im. Kaspra Karlińskiego 33 C12a 8 490 9 320 17 810 26 715 4Szkoła Podstawowa - zasil. I 5 C11 820 820 1 230 5Szkoła Podstawowa - zasil. II 14 C12a 10 300 12 150 22 450 33 675 6Szkoła Podstawowa w Biskupicach 12 C12a 2 400 3 010 5 410 8 115 7Szkoła Podstawowa 24 C12a 3 100 2 500 5 600 8 400 8Zespół Szkół w Zrębicach 18 C12a 4 820 9 400 14 220 21 330 9Oświetlenie zamku w Olsztynie 50 C21 21 840 21 840 32 760 10Biura Urzędu Gminy w Olsztynie 29 C12a 10 300 21 200 31 500 47 250 11Świetlica OSP 5 G11 1 120 1 120 1 680 12Lokal użytkowy 14 C11 870 870 1 305 13Szalety 6 C11 400 400 600 14Remiza Biskupice 14 C11 1 620 1 620 2 430 15Ochotnicza Straż Pożarna 11 C12b 3 800 2 700 6 500 9 750 16Garaż Straży Pożarnej 13 C12b 480 400 880 1 320 17Przedszkole (Budynek OSP w Przymiłowicach) 13 C11 4 200 4 200 6 300 18Przedszkole 13 C11 8 300 8 300 12 450 19Stadion Sportowy 16 C11 720 720 1 080 20Hala Sportowa 39 C12a 8 120 10 280 18 400 27 600 21Świetlica Bukowno 11 C11 1 520 1 520 2 280 22OSP Turów 16 C11 2 100 2 100 3 150 23Świetlica Skrajnica 11 C11 480 480 720 24Staw Turów 4 C12b 210 350 560 840 25Syrena OSP 14 C11 300 300 450 26Zasilanie fontanny 5 C11 400 400 550 2.13 W przypadku zmiany grupy taryfowej cena jednostkowa nie ulegnie zmianie. 2.14. Kody CPV: 09310000-5, 09300000-2 2.15 Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON Dystrybucja SA. Informacje o dotychczasowych zmianach sprzedawcy Dla punktów nr 1-25 - kolejna zmiana sprzedawcy. Dla punktu nr 26 - pierwsza zmiana sprzedawcy. Dotychczasowe umowy sprzedaży Dla punktów nr 1-25 umowa na czas określony: 30.06.2016 r. Dla punktu nr 26 umowa kompleksowa: czas nieokreślony. Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] Razem - 275,53.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek będzie spełniony jeżeli: - wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie obowiązywania umowy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. 2 do SIWZ)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. 2 do SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. 2 do SIWZ)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. 2 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Oświadczenie o posiadaniu generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej z TAURON DYSTRYBUCJA, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ 3.Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymienione w pkt. 7.1 oraz 7.2 niniejszej SIWZ. 4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacja o tym, ze wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wzór załącznik nr 5 do SIWZ 5.Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 6.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 7. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 99
 • 2 - Termin płatnosci - 1

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie: 1.1Zmiana miejsca dostawy, 1.2Zmiana ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w tym: zmiana ilości punktów poboru energii. 1.3Terminu realizacji umowy - wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, wówczas czas trwania rozpocznie się od dnia skutecznego wejścia umowy zakupu energii w życie. 1.4Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Sprzedawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw. 1.5Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Sprzedawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne. 1.6Pozostałe zmiany: a)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b)zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Sprzedawcy c)rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Sprzedawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Sprzedawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. d)stawki podatku od towarów i usług, e)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dziennik Ustaw - 4 - Poz. 1232 f) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany (w pkt. d, e, f) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olsztyn.bip.jur.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gmina Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, k. Częstochowy pok. 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gmina Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, k. Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, przeprowadzenia aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz nie przewiduje ograniczeń ubiegania się o zamówienie publiczne wynikających z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2016-04-15.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2016-04-15 13:11:39.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2016-04-15 13:11:39.
czytano: 864 razy, id: 4091
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-05-17
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-05-13
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-04-21
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-04-15
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-04-15
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-04-15
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-04-15
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-04-15
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-04-15
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020