Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 3 czerwca 2020 r.

imieniny: Leszek, Tamara

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Bukowno, gm. Olsztyn

                       Olsztyn, 4 maja  2016 r.                                                                            


OGŁOSZENIE

Turystyczna Gmina Olsztyn ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych  niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Bukowno, gm. Olsztyn:    
1)działka nr 28/1 k. m. 2 o pow. 0.1819 ha (RIVa-0.1819 ha). Cena wywoławcza wynosi  38 000,00 zł + 23%VAT= 46 740,00 zł  Brak obciążeń.
2)działka nr 28/2 k.m.2 o pow. 0.1849 ha (RIVa-0.1849ha). Cena wywoławcza wynosi 39 000,00 zł+23%VAT= 47 970,00 zł oraz udział 1/3 w drodze tj działce nr 28/10 – cena 4 500,00zł +23%VAT=5 535,00. Ogółem 53 505,00 zł. Brak obciążeń.
3) działka nr 28/3 k.m. 2 o pow. 0.1842 ha (R IVb-0.1142 ha, R IVa-0.0700ha).Cena wywoławcza wynosi 38 500,00 zł+23%VAT=47 355,00 zł oraz udział 1/3 w drodze tj. działce nr 28/10 – cena 4 500,00 zł +23VAT%= 5 535,00 zł .Ogółem 52 890,00 zł.  Brak obciążeń. 
4) działka nr 28/4 k.m. 2 o pow. 0.1909 ha (RV-0.1219 ha, RIVb-0.0690ha). Cena wywoławcza 40 000,00 zł +23%VAT= 49 200,00 zł oraz udział 1/3  w drodze tj działce nr 28/10 – cena 4 500,00 zł + 23%VAT=5  535,00 zł. Ogółem 54 735,00 zł.  Brak obciążeń.
5) działka nr 28/5 k.m. 2 o pow. 0.1851 ha (RVI-0.0754 ha, RV-0.1097 ha). Cena wywoławcza wynosi 39 000,00 zł +23%VAT= 47 970,00 zł oraz udział 1/3 w drodze tj. działce 28/12 – cena  4 200,00 zł +23%VAT= 5 166,00 zł. Ogółem 53 136,00 zł. Brak obciążeń.
6)działka nr 28/6 k.m. 2 o pow. 0.1532 ha (RVI-0.1532 ha). Cena wywoławcza wynosi 32 000,00+23%VAT= 39 360,00 zł oraz  udział 1/3 w drodze tj. działce nr 28/12 – cena 4 200,00zł +23%VAT= 5 166,00 zł. Ogółem 44 526,00 zł.  Brak obciążeń.
7) działka nr 28/7 k.m. 2 o pow. 0.1528 ha (N- 0.0490 ha, R-VI- 0.1038 ha). Cena wywoławcza 32 000,00 zł +23%VAT= 39 360,00 zł oraz udział 1/3 w drodze tj . działce nr 28/12 –  cena 4 200,00 zł +23%VAT= 5 166,00 zł. Ogółem 44 526,00zł.   Brak obciążeń.
Dla w/w nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW Nr CZ1C/00105549/8 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Turów  i Bukowno, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/233/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 413 z dnia 7 lutego 2006 roku, działki nr 28/1, 28/2 , 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7  k.m.2, położone w miejscowości Bukowno, gmina Olsztyn, leżą w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego.
Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych  z nabyciem nieruchomości. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie  w dniu 6 czerwca  2016 roku o godz. 1100. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem   w górę  do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w   pieniądzu do dnia 2 czerwca  2016 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej  w/w nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy w Olsztynie  Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 13 Wydział Geodezji, Gospodarki Komunalnej  i Przestrzennej).
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
-dowód wpłaty wadium(oryginał)
    dokument tożsamości
    aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku , gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu
    osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu
    oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości   i przyjmuje je bez zastrzeżeń ,
    oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
    Inwestor jest zobowiązany na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów,
    w przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach,  a kolidujących z inwestycją, gmina Olsztyn nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13 tel.(0-34) 3285-076 w.33. Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U  z 2016r., poz.1774).

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2016-05-04.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2016-05-04 08:37:31.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2016-05-04 08:37:31.
czytano: 703 razy, id: 4110
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-05-04
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020