Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 20 września 2018 r.

imieniny: Faustyna, Renata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Olsztyn: 1. Budowa oświetlenia ulicznego drogi przy ul. Leśnej w Olsztynie. 2. Budowa oświetlenia ulicznego drogi przy ul. Cichej w Olsztynie. 3.Budowa oświetlenia chodnika i przejścia dla pieszych w ciągu DK - 46 w Olsztynie - Odrzykoniu.

Olsztyn: 1. Budowa oświetlenia ulicznego drogi przy ul. Leśnej w Olsztynie. 2. Budowa oświetlenia ulicznego drogi przy ul. Cichej w Olsztynie. 3.Budowa oświetlenia chodnika i przejścia dla pieszych w ciągu DK - 46 w Olsztynie - Odrzykoniu.
Numer ogłoszenia: 127888 - 2016; data zamieszczenia: 19.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 56636 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Budowa oświetlenia ulicznego drogi przy ul. Leśnej w Olsztynie. 2. Budowa oświetlenia ulicznego drogi przy ul. Cichej w Olsztynie. 3.Budowa oświetlenia chodnika i przejścia dla pieszych w ciągu DK - 46 w Olsztynie - Odrzykoniu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia 1)Budowa oświetlenia ulicznego drogi przy ul. Leśnej w Olsztynie. 2)Budowa oświetlenia ulicznego drogi przy ul. Cichej w Olsztynie. 3)Budowa oświetlenia chodnika i przejścia dla pieszych w ciąguDK - 46 w Olsztynie - Odrzykoniu. 2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)Budowę oświetlenia ulicznego drogi przy ul. Leśnej w Olsztynie Zakres rzeczowy zadania: - Budowa słupów oświetleniowych - 13 szt. Słupy aluminiowe wraz z wysięgnikami (kąt nachylenia 15o), posadowione na fundamentach B-60. Na słupach zamontować energooszczędne lampy LED (II klasa odporności). - Budowa linii kablowej 1 kV dł. 521 m/ 622 m. W celu zasilenia projektowanych słupów oświetleniowych należy wybudowań od istniejącego stanowiska słupowego linię kablową 1 kV (Kabel YAKXS 4 x 35 mm2). Kabel podpiąć do przewodów oświetleniowych. Projektowany kabel układać w ziemi na głębokości 70 cm od powierzchni ziemi na 10 cm podsypce piaskowej. W miejscach skrzyżowań oraz przy zbliżeniach z projektowanymi słupami założyć rury osłonowe. 2)Budowa oświetlenia ulicznego drogi przy ul. Cichej w Olsztynie. Zakres rzeczowy zadania: - Budowa słupów oświetleniowych - 7 szt. Słupy aluminiowe wraz z wysięgnikami (kąt nachylenia 15o), posadowione na fundamentach B-60. Na słupach zamontować energooszczędne lampy LED (II klasa odporności). - Budowa linii kablowej 1 kV dł. 238 m/ 294 m. W celu zasilenia projektowanych słupów oświetleniowych należy wybudowań od istniejącego stanowiska słupowego linię kablową 1 kV (Kabel YAKXS 4 x 35 mm2). Kabel podpiąć do przewodów oświetleniowych. Projektowany kabel układać w ziemi na głębokości 70 cm od powierzchni ziemi na 10 cm podsypce piaskowej. W miejscach skrzyżowań oraz przy zbliżeniach z projektowanymi słupami założyć rury osłonowe. 3)Budowa oświetlenia chodnika i przejścia dla pieszych w ciągu DK -46 w Olsztynie - Odrzykoniu Zakres rzeczowy zadania: - Montaż aluminiowych anodowanych słupów 4,5 m wnękowych SO1 - SO6 o przekroju kołowym o stałej zbieżności z wysięgnikiem oraz montaż opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED 38W (II klasa izolacji), - Montaż aluminiowych anodowanych słupów wnękowych OP1, OP2 o przekroju kołowym o stałej zbieżności o wysokości 6,0m z wysięgnikiem o długości 1,5m. Montaż na wysięgniku opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED 71W (II klasa izolacji), - Montaż aluminiowych anodowanych słupów wnękowych OP3, OP4 o przekroju kołowym o stałej zbieżności o wysokości 6,0m z wysięgnikiem o długości 1,5m. Montaż na wysięgniku opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED 75W (II klasa izolacji). - Montaż przewodów kabelkowych w latarniach, - Ułożenie kabla 1,0 kV w ziemi, - Wykonanie przewiertu sterowanego pod drogą, - Budowa systemu aktywnej informacji: sygnał ostrzegawczy połączony ze znakiem D-6 - dwa sygnalizatory migające naprzemiennie, czujnik ruchu, doświetlenie przejścia, 2.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 2.4. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.61.10-9, 45.23.14.00-9, 45.31.73.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Usług - Handlowo - Produkcyjny ELEKTROMAT- BIS Wiesław Boral, Bartkowice, ul. Wąska 17, 42-270 Kłomnice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 178360,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 155000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 155000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 210898,53

  • Waluta: PLN .

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2016-05-19.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2016-05-19 14:59:17.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2016-05-19 14:59:17.
czytano: 528 razy, id: 4120
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-05-19
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018