Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 18 października 2018 r.

imieniny: Hanna, Klementyna

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zapytanie ofertowe

Strona główna » Przetargi » Zapytanie ofertowe

Podtytuł: Wykonanie otworu poszukiwawczego za wodą z utworów jury górnej dla ujęcia wód podziemnych w Olsztynie przy ul. Zielonej 66”

IZP.271.1.15.2016 

Olsztyn, dnia 05.07.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

1.DANE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiający: Gmina Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, k. Częstochowy tel. 34 3285-076, fax. 34 3285-057, adres strony internetowej: www.olsztyn-jurajski.pl
2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1.Przedmiotem zamówienia jest: ,,Wykonanie otworu poszukiwawczego za wodą z utworów jury górnej dla ujęcia wód podziemnych w Olsztynie przy ul. Zielonej 66”
2.2.Zakres robót obejmuje:
a)Wykonanie otworu wiertniczego S-1 systemem udarowym o konstrukcji:
- 0,0 - 15,0 m - otwór pod rury stalowe 95/8,,– osłonowe usunięte z otworu
- 15,0 - 50,0 m - otwór bosy Ø 8 1/2„ ( lub w przypadku niestabilnych ścian otworu – rury osłonowe 7 5/8”)
b)Zabudowanie otworu o średnicy 8 1/2„ filtra o konstrukcji :
- 0,0 - 35,0 m – rura nadfiltrowa, pełna, PCV 160 mm, długości – 35,0 m
- 35,0 - 47,0 – filtr perforowany PCV 160 mm, długości -12,0 m
- 47,0 - 50,0 m – rura podfiltrowa, pełna z dnem, 160 mm, długości - 3,0 m
c)Wykonanie pompowania oczyszczającego min. przez 24 godz. pompą wydajności 10-20 m3/h
d)Dezynfekcja otworu podchlorynem sodu
e)Wykonanie pompowania pomiarowego min przez 24 godz. pompą o wydajności 10 m3/ h
f)Pobór próby wody i wykonanie badań laboratoryjnych.
2.3.Szczegółowy opis robót budowlanych, określa  załączona dokumentacja projekt robót geologicznych  – załącznik  nr 1
2.4.Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30.08.2016 r.  
2.5.Kod CPV:45000000-7, 45262200-3, 45262220-9

3.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
3.1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b)posiadania wiedzy i doświadczenia;
c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d)znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.
3.2.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.
3.3.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółki cywilne). W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odpowiednie pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarne odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
3.4.Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
3.5.Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
4.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
4.1.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty: oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3.
4.2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 4.
b)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c)Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d)Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4.3.Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. z imienną pieczątką). W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej.

5.KRYTERIA OCENY OFERT:  
5.1.Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: cena  95% oraz termin gwarancji i rękojmi  5%.
W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Lp.Opis kryteriów oceny    Waga
1Cena    95 %
2Termin gwarancji i rękojmi    5%

5.2. Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób:
Ocena kryterium „Cena” nastąpi w skali punktowej od 0 do 95 pkt., według wzoru matematycznego:
Kryterium I  –  cena – waga 95%
                                 Najniższa cena ofertowa
Cena =  -------------------------------------------- x 100 pkt. x 95%
                                      Cena oferty badanej
Ocena kryterium „Termin gwarancji i rękojmi  ” nastąpi w skali punktowej od 0 do 5 pkt., według wzoru matematycznego:
Kryterium II  – Termin gwarancji i rękojmi  – waga 5 %
                                               Oferowany termin gwarancji i rękojmi  
             Termin gwarancji i rękojmi  =  ---------------------------------------------- x 100 pkt. x 5 %
                                                                          60 miesięcy  
Wykonawca może wydłużyć termin zapłaty (minimalny termin gwarancji i rękojmi 36 miesięcy  maksymalny punktowany termin  gwarancji i rękojmi 60 miesięcy ).
5.3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru,  tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów.
5.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.
5.5.Informacja o wyniku postępowania  zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, oraz przesłana wykonawcom, którzy złożyli ofertę w postępowaniu.  
6.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
6.1.Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, 42-256 Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10,  Biuro Obsługi Interesanta w terminie do dnia 13.07.2016 r.
6.2.Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym wyżej terminie, bez względu na przyczynę opóźnienia, nie wezmą udziału w postępowaniu i zostaną (nie otwarte) zwrócone Wykonawcy.
6.3.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:
    <NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES>
             oferta w <TRYB POSTĘPOWANIA>
            na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
6.4. Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
6.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.
6.6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
7.1. Z wybranym wykonawcą, zostanie podpisana umowa zgodna ze wzorem - załącznik nr 5.
7.2. Uwaga w załączniku nr 5 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. INFORMACJA O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UPEŁNIAJĄCYCH  I DODATKOWYCH
8.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniających.
8.2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych.  

9. DODATKOWE INFORMACJE
9.1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
9.2. Zamawiający przewiduje rozliczenie w PLN.
9.3. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
9.4. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie w tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy.
9.5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
9.6. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
9.7. Adres poczty elektronicznej: aceleban@olsztyn-jurajski.pl.


                                                                                                                                      

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2016-07-05.
Wprowadził do systemu: Tomasz Gajda. Data wprowadzenia: 2016-07-05 15:35:36.
Zatwierdził do publikacji: Tomasz Gajda. Data publikacji: 2016-07-05 15:35:36.
czytano: 510 razy, id: 4180
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-07-05
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Gajda

2016-07-05
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Gajda

2016-07-05
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Gajda

2016-07-05
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Gajda

2016-07-05
Nowa wiadomość
Tomasz Gajda

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018