Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 21 września 2018 r.

imieniny: Daria, Mateusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Remont nawierzchni ul. Szkolnej w Biskupicach oraz odtworzenie oznakowania poziomego ul. Storczykowej w Olsztynie

Olsztyn: Remont nawierzchni ul. Szkolnej w Biskupicach oraz odtworzenie oznakowania poziomego ul. Storczykowej w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 121597 - 2016; data zamieszczenia: 06.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 130476 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni ul. Szkolnej w Biskupicach oraz odtworzenie oznakowania poziomego ul. Storczykowej w Olsztynie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Remont nawierzchni ul. Szkolnej w Biskupicach oraz odtworzenie oznakowania poziomego ul. Storczykowej w Olsztynie 2.2.Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Remont nawierzchni ul. Szkolnej w Biskupicach Dane ogólne: Działki nr: D-625 k.m. 10 Długość: 690 m. Szerokość: 4,0 m. Pobocza: 2X0,5 m Przeznaczenie w planie: 4 KD-DG (L) Opis z planu: teren dróg gminnych - lokalnych Zakres robót: -mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni - wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni głębokości 15 cm, odkład urobku z przeznaczeniem na rozplantowanie, - podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna gr. 15 cm (w poszerzeniu jezdni) - roboty ziemne - wykonanie ok. 50 mb rowu odwadniającego - umieszczenie przepustu rurowego (Ø 400) - długości 6 m pod ul. Zbożową - regulacja pionowa zasuw i hydrantów - 7 szt. - podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna gr. 8 cm. - skropienie nawierzchni asfaltem - ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu - grubość 5 cm,z jednostronnym spadkiem poprzecznym w kierunku południowym - wykonanie poboczy z frezu asfaltowego - mechaniczne rozplantowanie terenu przyległego - oznakowanie poziome grubowarstwowe P-7c krawędziowe b) Odtworzenie oznakowania poziomego ul. Storczykowej w Olsztynie Zakres robót: - odtworzenie grubowarstwowego oznakowania poziomego: linie segregacyjne (przerywane,ciągłe) znaki P17, P-12..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych MYSZKÓW Sp. z o.o., ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 147660,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 143306,33

  • Oferta z najniższą ceną: 143306,33 / Oferta z najwyższą ceną: 193370,19

  • Waluta: PLN .

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2016-07-06.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2016-07-06 11:23:17.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2016-07-06 11:23:17.
czytano: 468 razy, id: 4181
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-07-06
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018