Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynsobota, 22 września 2018 r.

imieniny: Milana, Tomasz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynek remizy OSP w Przymiłowicach.

Olsztyn: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynek remizy OSP w Przymiłowicach.
Numer ogłoszenia: 181449 - 2016; data zamieszczenia: 16.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 107483 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynek remizy OSP w Przymiłowicach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynek remizy OSP w Przymiłowicach. 2.2.Przedmiot zamówienia obejmuje: - docieplenie ścian zewnętrznych i dachu wraz z paraizolacją oraz kolorystyką budynku, - wykonanie izolacji ścian piwnicznych, - wykonanie wzmocnienia więźby dachowej poprzez mocowanie do ścianki kolankowej, - wymiana elementów więźby dachowej oraz oczyszczenie i malowanie pokrycia dachu, - wymiana stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram garażowych oraz zamurowanie zbędnych otworów okiennych, - demontaż schodów w części przedszkolnej wraz z wykonaniem wzmocnienia krawędzi stropu, - zazbrojenie klatki schodowej przedszkola i wylanie biegów schodowych, - wykonanie ław kominowych wraz z wyłazami, obróbek blacharskich dachu, rur spustowych, obróbek kominów, - przebudowa wejścia głównego do budynku, - obniżenie posadzki w pomieszczeniach zapleczowych parteru, - zasypanie przyszłego pomieszczenia kotłowni wraz z wykonaniem posadzki do poziomu zero, - wykonanie konstrukcji pod kolektory słoneczne wraz montażem i instalacją solarną, - wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej, - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, - wykonanie kotłowni gazowej, - wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej, - wykonanie instalacji wentylacyjnej oraz gazowej, - wykonanie zagospodarowania terenu - zasiew traw oraz nasadzenie drzew i krzewów - 27 szt., drzewa z koroną kulistą o średnicy pnia min. 10 cm, krzewy o charakterze ozdobnym np. berberysy, irga itp. lub równoważne. - montaż ławek parkowych - 6 szt., koszy na śmieci - 3 szt. oraz stojaków na rowery - 2 szt. - wykonanie panelowego ogrodzenia o dł. 21m i wysokości 1,5m w tym dwie furtki dot. części przedszkola - montaż liczników/podliczników dla każdej z instalacji wg podziału funkcjonalnego budynku - wzmocnienie oraz konserwacja schodów zewnętrznych budynku. - montaż drzwi wewnętrznych w tym montaż drzwi antywłamaniowych do pomieszczeń parteru budynku - 2 szt. - wykonanie prac wewnętrznych - wykonanie sufitów, ścian, podłóg, - montaż daszków zewnętrznych oraz wyposażenia zewnętrznego, - uprzątnięcie terenu oraz wykonanie dróg zewnętrznych i chodników, 2.3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 2.4.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.5.Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.6.Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały - zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi - 60 miesięcy. 2.7.Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.8.Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.9.Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-0, 45.44.30.00-4, 45.33.11.00-7, 45.32.10.00-3, 45.33.12.10-1, 45.31.12.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Produkcyjny - Handlowo - Usługowy ROMEX Anna Romańska, Zrębice Pierwsze, ul. Główna 12b, 42-256 Olsztyn, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2164703,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1670810,13

  • Oferta z najniższą ceną: 1670810,13 / Oferta z najwyższą ceną: 2092587,94

  • Waluta: PLN .

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2016-08-16.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2016-08-16 11:38:43.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2016-08-16 11:38:43.
czytano: 580 razy, id: 4237
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-08-16
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018