Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynniedziela, 5 lipca 2020 r.

imieniny: Antoni, Bartłomiej

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Podtytuł: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018 na terenie gminy Olsztyn

Ogłoszenie nr 311199 - 2016 z dnia 2016-09-21 r.

Olsztyn: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018 na terenie gminy Olsztyn
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, krajowy numer identyfikacyjny 54718700000, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42256   Olsztyn, woj. śląskie, państwo , tel. 34 328 50 76, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks 34 328 50 57.
Adres strony internetowej (URL): www.olsztyn-jurajski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak
www.olsztyn.bip.jur.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
www.olsztyn.bip.jur.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem  nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak
Inny sposób:
pocztą, osobiscie
Adres:
Urząd Gminy Olsztyn Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018 na terenie gminy Olsztyn
Numer referencyjny: IZP/271/13/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018 na terenie gminy Olsztyn o następującym charakterze: a)odśnieżanie dróg i ulic gminnych, b)posypywanie dróg i ulic gminnych, c)jednoczesne odśnieżanie i posypywanie dróg i ulic gminnych. 2.2.Opis części zamówienia Całość zamówienia została podzielona na trzy części. Część I zamówienia Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Olsztyn obejmuje następujące miejscowości: Olsztyn, Odrzykoń, Skrajnica, Kusięta. Łączna długość dróg dla części I wynosi ok. 29 km. Część II zamówienia Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Olsztyn obejmuje następujące miejscowości: Turów, Przymiłowice, Bukowno. Łączna długość dróg dla części II wynosi ok. 26 km. Część III zamówienia „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Olsztyn” obejmuje następujące miejscowości: Zrębice I, Zrębice II, Krasawa, Biskupice. Łączna długość dróg dla części III wynosi ok. 17 km. Razem ilość km dróg objętych zimowym utrzymaniem, na terenie Gminy Olsztyn wynosi: 72 km Podany powyżej kilometraż dróg jest orientacyjny, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do ośnieżania dodatkowych odcinków dróg, weryfikacji ich długości. Podanie faktycznej ilości kilometrów zimowego utrzymania w/w dróg w okresie umownym nie jest możliwe do określenia – związane jest to z warunkami meteorologicznymi, niezależnymi od Zamawiającego. 2.3.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt. 6 Pzp. Zamawiający nie wprowadza ograniczenia o jakim stanowi art. 36aa ust. 3 Pzp, tzn. maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, niektóre bądź wszystkie 3 części zamówienia. 2.4.Mapa gminy objęta zimowym utrzymaniem dróg i ulic gminnych z podziałem na części zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. 2.5.Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych należy wykonać wg standardu: a)jezdnia odśnieżona na całej szerokości/minimalna szerokość odśnieżania 4, nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych, może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu: nie dopuszcza się występowania kolein głębszych niż 5 cm, b)posypywanie mieszanką piasku z solą w stosunku wagowym 3:1 na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki), c)odśnieżanie, posypywanie realizowane poprzez użycie sprzętu mechanicznego tj. sprzętu lekkiego (pługi, piaskarka), sprzętu ciężkiego (koparka, ładowarka itp.) 2.6.Realizując zakres zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a)odśnieżania dróg i posypywania w sytuacji wystąpienia zjawiska śliskości zimowej lub nadmiernych opadów śniegu, b)zapewnienia we własnym zakresie materiału do posypywania dróg i ulic gminnych celem usunięcia śliskości zimowej tj. mieszanki piaskowo – solnej (3:1), c)prowadzenia stałych obserwacji warunków atmosferycznych i informowania Zamawiającego o potrzebie podjęcia działań dla utrzymania dróg i ulic gminnych, d)bezwzględnego respektowania poleceń pracownika Urzędu Gminy Olsztyn odpowiedzialnego za bezpośrednie prowadzenie akcji zimowej w zakresie odśnieżania i posypywania, e)potwierdzenia wykonania poleceń telefonicznych Zamawiającego, najpóźniej przy rozliczaniu zrealizowanych etapów usług, f)w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych w ciągu …. podjąć akcje odśnieżania lub posypywania na drogach gminnych po telefonicznym ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług do wykonania, g)wykonania usługi również na polecenie dyspozytorów z MPK lub PKS, Policji oraz w oparciu o własną ocenę warunków pogodowych i sytuacji na drogach, ale po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, h)zapewnienia całodobowej łączności z Zamawiającym w celu przekazywania poleceń uwag oraz dyspozycji pod numerem telefonu: numer telefonu: ……………… e-mail: ……. )stosowania wyłącznie pojazdów i maszyn drogowych zarejestrowanych oraz posiadających dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych i wyposażonych w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r w sprawie rejestracji i oznakowania pojazdów (Dz. U. 2007 r. Nr 186, poz.1322 ze zm. j)zapewnienia w przypadku awarii pojazdu wykonującego usługi zastępczy pojazd spełniający wymagania zawarte w niniejszej SIWZ. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. k)zapewnienia w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych (intensywne, długotrwałe opady śniegu, zawieje, zamiecie śnieżne) specjalistyczny sprzęt konieczny do likwidacji tych skutków w ramach zawartej umowy. Zamawiający również nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. l)wywożenia śniegu i błota z terenu objętego zamówieniem na zlecenie Zamawiającego. Wywóz śniegu i błota oraz miejsce jego składowania należy do Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 2.7.Zasady postępowania w czasie wykonywania prac zleconych przez Zamawiającego: 1)Przestrzeganie przepisów: a)ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) b)ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U z 2013 r. poz.260 z późn. zm.) c)Ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) d)Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) e)rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2015 r. w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków jakie mogą być stosowane na drogach publicznych, ulicach i placów (Dz. U. Nr 230 poz. 1960) 2)Wykonawca dostosowuje organizacje pracy w taki sposób, aby była możliwość obsługi kilku zleceń jednocześnie. 2.8.Zastrzeżenia Zamawiającego a)rodzaju świadczenia usługi – przykładowo: odśnieżanie kolejno posypywanie czy jednocześnie odśnieżanie z posypywaniem dróg, decyduje Zamawiający. b)Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić deklarowany sprzęt do kontroli. c)Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonania usługi polegających na kontroli grubości pozostawienia śniegu na jezdni, szerokość odśnieżania, ilość rozsypywanych środków oraz szerokość i długość odcinków posypywanych materiałem uszorstniającym. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi kary pieniężne w wysokości określonej w umowie. d)Zaleca się, aby Wykonawca w celu zdobycia wszystkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartość usługi zimowego utrzymania dróg, dokonał wizji lokalnej tych dróg gminnych na których będzie ona przeprowadzona. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny usługi.
II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 30/04/2018
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować technicznie sprawnymi jednostkami sprzętowymi gwarantującymi efektywne prowadzenie akcji zimowej (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców ich potencjał techniczny będzie oceniany łącznie): Wymagana minimalna liczba jednostek sprzętowych: dla Części I: a) sprzęt lekki do odśnieżania – pług z elastyczną (gumową) listwą zgarniającą - 1szt. b) piaskarko-solarka lub sprzęt równoważny (dopuszcza się pługo-piaskarkę) – 1 szt. c) sprzęt ciężki do odśnieżania (spycharka lub ładowarka) – 1 szt. d) sprzęt do odśnieżania chodników (max. szerokość pługu 2,5 m) – 1 szt. dla Części II: a) sprzęt lekki do odśnieżania - pług z elastyczną (gumową) listwą zgarniającą - 1 szt. b) piaskarko-solarka lub sprzęt równoważny (dopuszcza się pługo -piaskarkę) – 1 szt. c) sprzęt ciężki do odśnieżania (spycharka lub ładowarka) - 1 szt. dla Części III: a) sprzęt lekki do odśnieżania - pług z elastyczną (gumową) listwą zgarniającą - 1 szt. b) piaskarko-solarka lub sprzęt równoważny (dopuszcza się pługo-piaskarkę) – 1 szt. c) sprzęt ciężki do odśnieżania (spycharka lub ładowarka) – 1 szt. Uwaga W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem na każdy rejon oddzielnie. Niedopuszczalne jest dysponowanie tym samym sprzętem w różnych rejonach – akcja zima musi być prowadzona w sposób sprawny, zgodnie z wymaganymi standardami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. - załącznik nr 5 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.1. SIWZ - załącznik nr 2 do SIWZ 3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu , o którym mowa w pkt. 7.2. SIWZ - załącznik nr 3 do SIWZ 4. Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 6. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, może nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) 7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu: -oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.)wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powizania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

czas reakcji na zgłoszenie

40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Zleceniodawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zleceniodawcy. 2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 3.Zmiana umowy jest dopuszczalna w niżej wymienionym zakresie: a)zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: - zmiany stawki podatku od towarów i usług, - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,". - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. b)zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z okoliczności których Zleceniodawca nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c)przedłużenie terminu zakończenia umowy jeżeli czas trwania okresu zimowego będzie dłuższy niż zakładano do realizacji umowy, d)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych), e)zmiany osobowe tj. zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy, których zamawiający realizuje przedmiot umowy nie wymagają aneksu do umowy f)danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub numeru rachunku Zleceniobiorcy w przypadku ich zmiany. 4.Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: - zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, - strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności, - wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29/09/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Olsztyn

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I zamówienia „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Olsztyn” obejmuje następujące miejscowości: Olsztyn, Odrzykoń, Skrajnica, Kusięta. Łączna długość dróg dla części I wynosi ok. 29 km. Podany powyżej kilometraż dróg jest orientacyjny, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do ośnieżania dodatkowych odcinków dróg, weryfikacji ich długości. Podanie faktycznej ilości kilometrów zimowego utrzymania w/w dróg w okresie umownym nie jest możliwe do określenia – związane jest to z warunkami meteorologicznymi, niezależnymi od Zamawiającego. 2.3.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt. 6 Pzp. Zamawiający nie wprowadza ograniczenia o jakim stanowi art. 36aa ust. 3 Pzp, tzn. maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, niektóre bądź wszystkie 3 części zamówienia. 2.4. Mapa gminy objęta zimowym utrzymaniem dróg i ulic gminnych z podziałem na części zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. 2.5. Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych należy wykonać wg standardu: a) jezdnia odśnieżona na całej szerokości/minimalna szerokość odśnieżania 4, nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych, może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu: nie dopuszcza się występowania kolein głębszych niż 5 cm, b)posypywanie mieszanką piasku z solą w stosunku wagowym 3:1 na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki), c)odśnieżanie, posypywanie realizowane poprzez użycie sprzętu mechanicznego tj. sprzętu lekkiego (pługi, piaskarka), sprzętu ciężkiego (koparka, ładowarka itp.) 2.6.Realizując zakres zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a)odśnieżania dróg i posypywania w sytuacji wystąpienia zjawiska śliskości zimowej lub nadmiernych opadów śniegu, b)zapewnienia we własnym zakresie materiału do posypywania dróg i ulic gminnych celem usunięcia śliskości zimowej tj. mieszanki piaskowo – solnej (3:1), c)prowadzenia stałych obserwacji warunków atmosferycznych i informowania Zamawiającego o potrzebie podjęcia działań dla utrzymania dróg i ulic gminnych, d)bezwzględnego respektowania poleceń pracownika Urzędu Gminy Olsztyn odpowiedzialnego za bezpośrednie prowadzenie akcji zimowej w zakresie odśnieżania i posypywania, e)potwierdzenia wykonania poleceń telefonicznych Zamawiającego, najpóźniej przy rozliczaniu zrealizowanych etapów usług, f)w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych w ciągu ……… podjąć akcje odśnieżania lub posypywania na drogach gminnych po telefonicznym ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług do wykonania, g)wykonania usługi również na polecenie dyspozytorów z MPK lub PKS, Policji oraz w oparciu o własną ocenę warunków pogodowych i sytuacji na drogach, ale po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, h)zapewnienia całodobowej łączności z Zamawiającym w celu przekazywania poleceń uwag oraz dyspozycji pod numerem telefonu: numer telefonu: ……… e-mail: …………. i)stosowania wyłącznie pojazdów i maszyn drogowych zarejestrowanych oraz posiadających dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych i wyposażonych w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r w sprawie rejestracji i oznakowania pojazdów (Dz. U. 2007 r. Nr 186, poz.1322 ze zm. j)zapewnienia w przypadku awarii pojazdu wykonującego usługi zastępczy pojazd spełniający wymagania zawarte w niniejszej SIWZ. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. k)zapewnienia w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych (intensywne, długotrwałe opady śniegu, zawieje, zamiecie śnieżne) specjalistyczny sprzęt konieczny do likwidacji tych skutków w ramach zawartej umowy. Zamawiający również nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. l)wywożenia śniegu i błota z terenu objętego zamówieniem na zlecenie Zamawiającego. Wywóz śniegu i błota oraz miejsce jego składowania należy do Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 2.7.Zasady postępowania w czasie wykonywania prac zleconych przez Zamawiającego: 1)Przestrzeganie przepisów: a)ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) b)ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U z 2013 r. poz.260 z późn. zm.) c)Ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) d)Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) e)rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2015 r. w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków jakie mogą być stosowane na drogach publicznych, ulicach i placów (Dz. U. Nr 230 poz. 1960) 2)Wykonawca dostosowuje organizacje pracy w taki sposób, aby była możliwość obsługi kilku zleceń jednocześnie. 2.8.Zastrzeżenia Zamawiającego a)rodzaju świadczenia usługi – przykładowo: odśnieżanie kolejno posypywanie czy jednocześnie odśnieżanie z posypywaniem dróg, decyduje Zamawiający. b)Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić deklarowany sprzęt do kontroli. c)Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonania usługi polegających na kontroli grubości pozostawienia śniegu na jezdni, szerokość odśnieżania, ilość rozsypywanych środków oraz szerokość i długość odcinków posypywanych materiałem uszorstniającym. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi kary pieniężne w wysokości określonej w umowie. d)Zaleca się, aby Wykonawca w celu zdobycia wszystkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartość usługi zimowego utrzymania dróg, dokonał wizji lokalnej tych dróg gminnych na których będzie ona przeprowadzona. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny usługi.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2018
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

czas reakcji na zgłoszenie

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Olsztyn

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II zamówienia „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Olsztyn” obejmuje następujące miejscowości: Turów, Przymiłowice, Bukowno. Łączna długość dróg dla części II wynosi ok. 26 km. Podany powyżej kilometraż dróg jest orientacyjny, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do ośnieżania dodatkowych odcinków dróg, weryfikacji ich długości. Podanie faktycznej ilości kilometrów zimowego utrzymania w/w dróg w okresie umownym nie jest możliwe do określenia – związane jest to z warunkami meteorologicznymi, niezależnymi od Zamawiającego. 2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt. 6 Pzp. Zamawiający nie wprowadza ograniczenia o jakim stanowi art. 36aa ust. 3 Pzp, tzn. maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, niektóre bądź wszystkie 3 części zamówienia. 2.4.Mapa gminy objęta zimowym utrzymaniem dróg i ulic gminnych z podziałem na części zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. 2.5.Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych należy wykonać wg standardu: a)jezdnia odśnieżona na całej szerokości/minimalna szerokość odśnieżania 4, nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych, może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu: nie dopuszcza się występowania kolein głębszych niż 5 cm, b)posypywanie mieszanką piasku z solą w stosunku wagowym 3:1 na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki), c)odśnieżanie, posypywanie realizowane poprzez użycie sprzętu mechanicznego tj. sprzętu lekkiego (pługi, piaskarka), sprzętu ciężkiego (koparka, ładowarka itp.) 2.6.Realizując zakres zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a)odśnieżania dróg i posypywania w sytuacji wystąpienia zjawiska śliskości zimowej lub nadmiernych opadów śniegu, b)zapewnienia we własnym zakresie materiału do posypywania dróg i ulic gminnych celem usunięcia śliskości zimowej tj. mieszanki piaskowo – solnej (3:1), c)prowadzenia stałych obserwacji warunków atmosferycznych i informowania Zamawiającego o potrzebie podjęcia działań dla utrzymania dróg i ulic gminnych, d)bezwzględnego respektowania poleceń pracownika Urzędu Gminy Olsztyn odpowiedzialnego za bezpośrednie prowadzenie akcji zimowej w zakresie odśnieżania i posypywania, e)potwierdzenia wykonania poleceń telefonicznych Zamawiającego, najpóźniej przy rozliczaniu zrealizowanych etapów usług, f)w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych w ciągu ……… podjąć akcje odśnieżania lub posypywania na drogach gminnych po telefonicznym ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług do wykonania, g)wykonania usługi również na polecenie dyspozytorów z MPK lub PKS, Policji oraz w oparciu o własną ocenę warunków pogodowych i sytuacji na drogach, ale po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, h)zapewnienia całodobowej łączności z Zamawiającym w celu przekazywania poleceń uwag oraz dyspozycji pod numerem telefonu: numer telefonu: …………… e-mail: …………. i)stosowania wyłącznie pojazdów i maszyn drogowych zarejestrowanych oraz posiadających dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych i wyposażonych w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r w sprawie rejestracji i oznakowania pojazdów (Dz. U. 2007 r. Nr 186, poz.1322 ze zm. j)zapewnienia w przypadku awarii pojazdu wykonującego usługi zastępczy pojazd spełniający wymagania zawarte w niniejszej SIWZ. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. k)zapewnienia w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych (intensywne, długotrwałe opady śniegu, zawieje, zamiecie śnieżne) specjalistyczny sprzęt konieczny do likwidacji tych skutków w ramach zawartej umowy. Zamawiający również nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. l)wywożenia śniegu i błota z terenu objętego zamówieniem na zlecenie Zamawiającego. Wywóz śniegu i błota oraz miejsce jego składowania należy do Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 2.7.Zasady postępowania w czasie wykonywania prac zleconych przez Zamawiającego: 1) Przestrzeganie przepisów: a)ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) b) ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U z 2013 r. poz.260 z późn. zm.) c)Ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) d)Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) e)rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2015 r. w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków jakie mogą być stosowane na drogach publicznych, ulicach i placów (Dz. U. Nr 230 poz. 1960) 2)Wykonawca dostosowuje organizacje pracy w taki sposób, aby była możliwość obsługi kilku zleceń jednocześnie. 2.8. Zastrzeżenia Zamawiającego a)rodzaju świadczenia usługi – przykładowo: odśnieżanie kolejno posypywanie czy jednocześnie odśnieżanie z posypywaniem dróg, decyduje Zamawiający. b)Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić deklarowany sprzęt do kontroli. c)Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonania usługi polegających na kontroli grubości pozostawienia śniegu na jezdni, szerokość odśnieżania, ilość rozsypywanych środków oraz szerokość i długość odcinków posypywanych materiałem uszorstniającym. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi kary pieniężne w wysokości określonej w umowie. d)Zaleca się, aby Wykonawca w celu zdobycia wszystkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartość usługi zimowego utrzymania dróg, dokonał wizji lokalnej tych dróg gminnych na których będzie ona przeprowadzona. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny usługi.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2018
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

czas reakcji na zgłoszenie

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Olsztyn”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III zamówienia „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Olsztyn” obejmuje następujące miejscowości: Zrębice I, Zrębice II, Krasawa, Biskupice. Łączna długość dróg dla części III wynosi ok. 17 km. Podany powyżej kilometraż dróg jest orientacyjny, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do ośnieżania dodatkowych odcinków dróg, weryfikacji ich długości. Podanie faktycznej ilości kilometrów zimowego utrzymania w/w dróg w okresie umownym nie jest możliwe do określenia – związane jest to z warunkami meteorologicznymi, niezależnymi od Zamawiającego. 2.3.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt. 6 Pzp. Zamawiający nie wprowadza ograniczenia o jakim stanowi art. 36aa ust. 3 Pzp, tzn. maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, niektóre bądź wszystkie 3 części zamówienia. 2.4.Mapa gminy objęta zimowym utrzymaniem dróg i ulic gminnych z podziałem na części zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. 2.5.Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych należy wykonać wg standardu: a)jezdnia odśnieżona na całej szerokości/minimalna szerokość odśnieżania 4, nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych, może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu: nie dopuszcza się występowania kolein głębszych niż 5 cm, b)posypywanie mieszanką piasku z solą w stosunku wagowym 3:1 na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki), c)odśnieżanie, posypywanie realizowane poprzez użycie sprzętu mechanicznego tj. sprzętu lekkiego (pługi, piaskarka), sprzętu ciężkiego (koparka, ładowarka itp.) 2.6.Realizując zakres zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a)odśnieżania dróg i posypywania w sytuacji wystąpienia zjawiska śliskości zimowej lub nadmiernych opadów śniegu, b)zapewnienia we własnym zakresie materiału do posypywania dróg i ulic gminnych celem usunięcia śliskości zimowej tj. mieszanki piaskowo – solnej (3:1), c)prowadzenia stałych obserwacji warunków atmosferycznych i informowania Zamawiającego o potrzebie podjęcia działań dla utrzymania dróg i ulic gminnych, d)bezwzględnego respektowania poleceń pracownika Urzędu Gminy Olsztyn odpowiedzialnego za bezpośrednie prowadzenie akcji zimowej w zakresie odśnieżania i posypywania, e)potwierdzenia wykonania poleceń telefonicznych Zamawiającego, najpóźniej przy rozliczaniu zrealizowanych etapów usług, f)w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych w ciągu …………… podjąć akcje odśnieżania lub posypywania na drogach gminnych po telefonicznym ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług do wykonania, g)wykonania usługi również na polecenie dyspozytorów z MPK lub PKS, Policji oraz w oparciu o własną ocenę warunków pogodowych i sytuacji na drogach, ale po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, h)zapewnienia całodobowej łączności z Zamawiającym w celu przekazywania poleceń uwag oraz dyspozycji pod numerem telefonu: numer telefonu: ………… e-mail: ……………)stosowania wyłącznie pojazdów i maszyn drogowych zarejestrowanych oraz posiadających dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych i wyposażonych w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r w sprawie rejestracji i oznakowania pojazdów (Dz. U. 2007 r. Nr 186, poz.1322 ze zm. j)zapewnienia w przypadku awarii pojazdu wykonującego usługi zastępczy pojazd spełniający wymagania zawarte w niniejszej SIWZ. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. k)zapewnienia w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych (intensywne, długotrwałe opady śniegu, zawieje, zamiecie śnieżne) specjalistyczny sprzęt konieczny do likwidacji tych skutków w ramach zawartej umowy. Zamawiający również nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. l)wywożenia śniegu i błota z terenu objętego zamówieniem na zlecenie Zamawiającego. Wywóz śniegu i błota oraz miejsce jego składowania należy do Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 2.7.Zasady postępowania w czasie wykonywania prac zleconych przez Zamawiającego: 1) Przestrzeganie przepisów: a)ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) b)ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U z 2013 r. poz.260 z późn. zm.) c)Ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) d)Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) e)rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2015 r. w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków jakie mogą być stosowane na drogach publicznych, ulicach i placów (Dz. U. Nr 230 poz. 1960) 2)Wykonawca dostosowuje organizacje pracy w taki sposób, aby była możliwość obsługi kilku zleceń jednocześnie. 2.8.Zastrzeżenia Zamawiającego a)rodzaju świadczenia usługi – przykładowo: odśnieżanie kolejno posypywanie czy jednocześnie odśnieżanie z posypywaniem dróg, decyduje Zamawiający. b)Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić deklarowany sprzęt do kontroli. c)Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonania usługi polegających na kontroli grubości pozostawienia śniegu na jezdni, szerokość odśnieżania, ilość rozsypywanych środków oraz szerokość i długość odcinków posypywanych materiałem uszorstniającym. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi kary pieniężne w wysokości określonej w umowie. d)Zaleca się, aby Wykonawca w celu zdobycia wszystkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartość usługi zimowego utrzymania dróg, dokonał wizji lokalnej tych dróg gminnych na których będzie ona przeprowadzona. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny usługi.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2018
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

czas reakcji na zgłoszenie

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2016-09-21.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2016-09-21 11:52:42.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2016-09-21 11:52:42.
czytano: 1213 razy, id: 4245
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-10-12
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-10-03
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-09-28
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-09-28
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Stolarski

2016-09-21
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-09-21
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-09-21
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-09-21
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-09-21
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-09-21
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-09-21
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2016-09-21
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020