Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 21 września 2018 r.

imieniny: Daria, Mateusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłszenie o udzieleniu zamówienia

Strona główna » Przetargi » Ogłszenie o udzieleniu zamówienia

Podtytuł: Remont nawierzchni dróg gminnych w Zrębicach i Biskupicach

Ogłoszenie nr 351698 - 2016 z dnia 2016-11-25 r.
Olsztyn: Remont nawierzchni dróg gminnych w Zrębicach i Biskupicach
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 326568-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, krajowy numer identyfikacyjny 000547187, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, państwo Polska, woj. śląskie, tel. +48343285076, faks +48343285057, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl
Adres strony internetowej (URL): www.olsztyn-jurajski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont nawierzchni dróg gminnych w Zrębicach i Biskupicach
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IZP.271.15.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Remont nawierzchni dróg gminnych w Zrębicach i Biskupicach 2.2.Przedmiot zamówienia obejmuje:Remont nawierzchni dróg gminnych w Zrębicach: ul.Leśna:Działka nr D-195 k.m. 4 Stan istniejący: nawierzchnia tłuczniowa z licznymi ubytkami Długość: 550 m, Szerokość: 3,5 m Pobocza 2x0,5 m Zakres robót: wycinka krzaków i gałęzi z pasa drogowego – w odległości min 1,5 m od każdej krawędzi i 4,5 m nad jezdnią, mechaniczne ścięcie poboczy – grubości do 10 cm, szerokość 2 x 0,5m, profilowanie istniejącej nawierzchni, regulacja zasuw wodociągowych, wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym z nadaniem spadku jednostronnego – średnia grubość 8 cm, skrapianie nawierzchni asfaltem, ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu – grubość 5 cm, zachować spadek poprzeczny – jednostronny, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego oraz dostosowanie istniejących zjazdów do nowej nawierzchni, montaż oznakowania pionowego: znak A-4 (mały) – 2 szt., tablica U-3d o wymiarach 600 x 1800, ręczne plantowanie terenu wzdłuż poboczy., ul. Krótka Działka nr: Dz. nr 797/10 k.m. 7 Stan istniejący: nawierzchnia gruntowa Długość:65 m, Szerokość: 3,5 m Zakres robót: wykonanie koryta na głębokości 20 cm, zagęszczenie nawierzchni, wykonanie dolnej warstwy podbudowy - gr.15 cm, wykonanie górnej warstwy podbudowy - gr.6 cm, ręczne plantowanie – wyrównywanie terenu wzdłuż krawędzi drogi.Remont nawierzchni drogi gminnej w Biskupicach ul. Świerkowa Działka nr: 757/17 k.m. 12 Stan istniejący: nawierzchnia gruntowa Długość: 120 cm, szerokość: 3,5 m Zakres robót: wykonanie koryta na głębokości 20 cm, zagęszczenie nawierzchni wykonanie dolnej warstwy podbudowy - gr.15 cm, wykonanie górnej warstwy podbudowy oraz wyrównanie istniejących zjazdów – gr. 6 cm, ręcznie plantowanie – wyrównanie terenu wzdłuż krawędzi drogi, montaż oznakowania pionowego: znak B-20 (średni) – 1 szt.2.3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 2.4.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną.2.5.Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty.2.6.Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. 2.7.Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.8.Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń.2.9.Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV: 45233142-6, 45233220-7, 45233290-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT101142.54
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LARIX Sp. z o.o. ,  ,  ul. Klonowa 11 ,  42-700,  Lubliniec,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 132924.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 132924.56
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 167857.61
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2016-11-25.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2016-11-25 12:00:01.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2016-11-25 12:00:01.
czytano: 457 razy, id: 4352
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-11-25
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018