Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynwtorek, 25 czerwca 2019 r.

imieniny: Łucja, Witold

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Podtytuł: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn

Ogłoszenie nr 13369 - 2017 z dnia 2017-01-24 r.
Olsztyn: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, krajowy numer identyfikacyjny 000547187, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (URL): www.olsztyn-jurajski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.olsztyn.bip.jur.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pocztą, osobiście
Adres:
Urzad Gminy Olsztyn Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, Biuro Obsługi Interesanta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn
Numer referencyjny: IZP.271.2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn 2.2.Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od dnia 1.04.2017 r. do dnia 31.03.2019 r. tj. w okresie 24 miesięcy wynosi 1347,68 MWh. 2.3.Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. 2.4. Zamawiający ma prawo do zmiany ilości (zmniejszenia, zwiększenia) punktów poboru energii elektrycznej, przy czym stawki cenowe podane w Formularzu cenowym obowiązują także w przypadku nowych punktów poboru energii elektrycznej. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wymaga zmiany umowy (aneksu). 2.5. Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy. 2.6. Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 2.7. Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne Wykaz obwodów objętych zamówieniem Lp. PPE Nr odbiorcy Adres punktu poboru energii elektrycznej - (Miejscowość) Moc umowna [kW] Obecna umowa sprzedaży 1 ENID_3041001653 304000107 Biskupice ST-66 8,0 31.03.2017 r. 2 ENID_3041001658 304000108 Biskupice Olsztyńska ST-218 3,0 31.03.2017 r. 3 ENID_3041001659 304000109 Biskupice ST-278 2,0 31.03.2017 r. 4 ENID_3041001660 304000110 Biskupice Nowe ST-277 4,0 31.03.2017 r. 5 ENID_3041001662 304000111 Biskupice Zrębska ST-276 2,0 31.03.2017 r. 6 ENID_3041001664 304000112 Bukowno ST-58 6,0 31.03.2017 r. 7 ENID_3041001744 304000113 Ciecierzyn ST-299 5,0 31.03.2017 r. 8 ENID_3041001678 304000114 Joachimów ST-212 2,0 31.03.2017 r. 9 ENID_3041001679 304000115 Krasawa ST-293 3,0 31.03.2017 r. 10 ENID_3041001680 304000116 Kusięta ST-87 6,0 31.03.2017 r. 11 ENID_3041001701 304000117 Kusięta ST-648 4,0 31.03.2017 r. 12 ENID_3041001703 304000118 Kusięta ST-86 3,0 31.03.2017 r. 13 ENID_3041001704 304000119 Odrzykoń ST-211 1,0 31.03.2017 r. 14 ENID_3041001705 304000120 Olsztyn ul. Napoleona ST-650 10,0 31.03.2017 r. 15 ENID_3041001706 304000121 Olsztyn ul. Kopernika ST-242 10,0 31.03.2017 r. 16 ENID_3041001707 304000122 Olsztyn ul. Mstowska ST-647 9,0 31.03.2017 r. 17 ENID_3041001708 304000123 Olsztyn ul. Sienkiewicza ST-649 9,0 31.03.2017 r. 18 ENID_3041001709 304000124 Olsztyn ul. Polna ST-955 8,0 31.03.2017 r. 19 ENID_3041001711 304000125 Przymiłowice ST-111 9,0 31.03.2017 r. 20 ENID_3041001712 304000126 Przymiłowice ST-230 4,0 31.03.2017 r. 21 ENID_3041001713 304000127 Przymiłowice ST-83 3,0 31.03.2017 r. 22 ENID_3041001714 304000128 Skrajnica ST-150 4,0 31.03.2017 r. 23 ENID_3041001715 304000129 Turów ST-641 3,0 31.03.2017 r. 24 ENID_3041001727 304000130 Turów ST-38 6,0 31.03.2017 r. 25 ENID_3041001755 304000131 Turów ST-39 1,0 31.03.2017 r. 26 ENID_3041001756 304000132 Zrębice ST-47 4,0 31.03.2017 r. 27 ENID_3041001757 304000133 Zrębice ST-48 4,0 31.03.2017 r. 28 ENID_3041001758 304000134 Zrębice ST-49 4,0 31.03.2017 r. 29 ENID_3041001759 304000135 Zrębice ST-846 3,0 31.03.2017 r. 30 ENID_3041001687 304000136 Olsztyn ST-743 5,0 31.03.2017 r. 31 ENID_3041001760 304000137 Turów ST-182 5,0 31.03.2017 r. 32 ENID_3041001761 304000138 Ruiny Zamku ST-246 6,0 31.03.2017 r. 33 ENID_3041001762 304000139 Kusięta ST-971 3,0 31.03.2017 r. 34 ENID_3041001691 304000140 Olsztyn ST-764 1,0 31.03.2017 r. 35 ENID_3041001692 304000141 Odrzykoń ST-978 2,0 31.03.2017 r. 36 ENID_3041001693 304000142 Biskupice ST-66 1,0 31.03.2017 r. 37 ENID_3041001763 304000143 Joachimów ST-997 1,0 31.03.2017 r. 38 ENID_3041001695 304000144 Olsztyn, Kościelna ST-729 3,0 31.03.2017 r. 39 ENID_3041001764 304000145 Odrzykoń Oczyszczalnia ST-937 3,0 31.03.2017 r. 40 ENID_3041008914 304000552 Olsztyn, Storczykowa 1,0 31.03.2017 r. 41 ENID_3041008915 304000553 Zrębice, Ośw. stawu, ul. Żarecka 6,0 31.03.2017 r. 42 ENID_3041008916 304000554 Bukowno 1,0 31.03.2017 r. 43 ENID_3041008917 304000555 Kusięta 1,0 31.03.2017 r. 44 ENID_3041008918 304000556 Olsztyn, Koralowa 2,0 31.03.2017 r. 45 ENID_3041015968 304000652 Przymiłowice ST-311 3,0 31.03.2017 r. 46 ENID_3041048783 304003393 Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 21,0 31.03.2017 r. 47 ENID_3041048784 304003394 Zrębice, Polna ST-320 1,0 31.03.2017 r. 48 ENID_3041048785 304003395 Turów, Południowa ST-324 1,0 31.03.2017 r. 49 Olsztyn, ul. Lubomirskiego 6,0 31.03.2017 r. 50 Przymiłowice, ul. Zamkowa Staw 5,0 31.03.2017 r. 51 Olsztyn, ul. Cicha 1,0 Czas nieokreślony 52 Olsztyn, ul. Leśna 1,0 Czas nieokreślony 53 Odrzykoń, oświetlenie chodnika i przejścia dla pieszych w ciągu DK46 3,0 Czas nieokreślony 2.8. Zakup będzie się odbywał na podstawie odrębnej umowy sprzedażowej z Wykonawcą. 2.9. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON Dystrybucja S.A. 2.10. Zamawiający przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, wypowiedzenia dotychczasowych umów sprzedaży oraz podpisania umów dystrybucyjnych. 2.11. W przypadku zmiany grupy taryfowej cena jednostkowa nie ulega zmianie. 2.12. Dane szczegółowe Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 53 Całkowita moc umowna [kW] 218 Grupa taryfowa C12b Informacje o dotychczasowych zmianach sprzedawcy Dla punktów 1-50 kolejna zmiana sprzedawcy. Dla punktów 51-53 pierwsza zmiana sprzedawcy. Dotychczasowe umowy sprzedaży Dla punktów 1- 50 umowa na czas określony: 31.03.2017 r. Dla punktów 51-53 umowa kompleksowa: czas nieokreślony. Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] Razem – 1347,68

II.5) Główny kod CPV: 09310000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/03/2019

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną w okresie wykonywania zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
8.2.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; b)oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, 8.6.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do złożenia dokumentów dotyczących tych podmiotów określonych w pkt. 8.2 lit. a)b)SIWZ. 7.5 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://www.olsztyn.bip.jur.pl/ informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu bez dodatkowego wezwania: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ /W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich./ wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia /w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej/. UwagaWw. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
8.3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibie lub miejsce zamieszkania, Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.1. SIWZ - załącznik nr 3 do SIWZ 3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.2. SIWZ - załącznik nr 2 do SIWZ 4. Oświadczenie o posiadaniu generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej z Tauron Dystrybucja S.A., stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ 5. Jeżeli dotyczy: zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy Wykonawca upoważnił osobę do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 8. Wykonawca może zastrzec pisemnie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym wykonawcom. Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, wykonawca winien złożyć nie później niż w terminie składania ofert oświadczeniem zawartym w „Formularzu Ofertowym”. Zastrzeżoną część oferty wykonawca powinien oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnej (wydzielonej) kopercie oznaczonej napisem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ”. Ponadto wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uzasadnienie kwestii związanej z informacją stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezłożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dot. tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamawijący nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamawijący nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa etap nr    czas trwania etapu
    


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) KryteriaKryteria    Znaczenie
cena    100


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa etap nr    czas trwania etapu
    


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Strony ustalają, że postanowienia umowy mogą być zmienione w sytuacji: a)wynagrodzenia Wykonawcy, gdy: -nastąpi zmiany obowiązujących stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego w okresie obowiązywania umowy, proporcjonalnie do wielkości tych zmian; - nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. b)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych), c)działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty; d)zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wymaga zmiany umowy (aneksu); e)zmiany taryfy lub wprowadzenia nowej taryfy zatwierdzonej lub wydanej przez Prezesa URE. 3.Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: a)zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, b)strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności, c)wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 4.Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do pisemnego wykazania zasadności wprowadzenia zmian. 5.Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony będą rozstrzygały polubownie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/02/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2017-01-24.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2017-01-24 14:15:05.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2017-01-24 14:15:05.
czytano: 718 razy, id: 4420
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-02-27
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-02-14
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-02-07
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-01-27
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-01-24
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-01-24
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-01-24
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-01-24
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-01-24
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-01-24
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-01-24
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-01-24
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2019