Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynniedziela, 5 lipca 2020 r.

imieniny: Antoni, Bartłomiej

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Podtytuł: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn

Ogłoszenie nr 21197 - 2017 z dnia 2017-02-07 r.
Olsztyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 13369
Data: 24/01/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 000547187, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn 2.2.Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od dnia 1.04.2017 r. do dnia 31.03.2019 r. tj. w okresie 24 miesięcy wynosi 1347,68 MWh. 2.3.Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. 2.4. Zamawiający ma prawo do zmiany ilości (zmniejszenia, zwiększenia) punktów poboru energii elektrycznej, przy czym stawki cenowe podane w Formularzu cenowym obowiązują także w przypadku nowych punktów poboru energii elektrycznej. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wymaga zmiany umowy (aneksu). 2.5. Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy. 2.6. Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 2.7. Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne Wykaz obwodów objętych zamówieniem Lp. PPE Nr odbiorcy Adres punktu poboru energii elektrycznej - (Miejscowość) Moc umowna [kW] Obecna umowa sprzedaży 1 ENID_3041001653 304000107 Biskupice ST-66 8,0 31.03.2017 r. 2 ENID_3041001658 304000108 Biskupice Olsztyńska ST-218 3,0 31.03.2017 r. 3 ENID_3041001659 304000109 Biskupice ST-278 2,0 31.03.2017 r. 4 ENID_3041001660 304000110 Biskupice Nowe ST-277 4,0 31.03.2017 r. 5 ENID_3041001662 304000111 Biskupice Zrębska ST-276 2,0 31.03.2017 r. 6 ENID_3041001664 304000112 Bukowno ST-58 6,0 31.03.2017 r. 7 ENID_3041001744 304000113 Ciecierzyn ST-299 5,0 31.03.2017 r. 8 ENID_3041001678 304000114 Joachimów ST-212 2,0 31.03.2017 r. 9 ENID_3041001679 304000115 Krasawa ST-293 3,0 31.03.2017 r. 10 ENID_3041001680 304000116 Kusięta ST-87 6,0 31.03.2017 r. 11 ENID_3041001701 304000117 Kusięta ST-648 4,0 31.03.2017 r. 12 ENID_3041001703 304000118 Kusięta ST-86 3,0 31.03.2017 r. 13 ENID_3041001704 304000119 Odrzykoń ST-211 1,0 31.03.2017 r. 14 ENID_3041001705 304000120 Olsztyn ul. Napoleona ST-650 10,0 31.03.2017 r. 15 ENID_3041001706 304000121 Olsztyn ul. Kopernika ST-242 10,0 31.03.2017 r. 16 ENID_3041001707 304000122 Olsztyn ul. Mstowska ST-647 9,0 31.03.2017 r. 17 ENID_3041001708 304000123 Olsztyn ul. Sienkiewicza ST-649 9,0 31.03.2017 r. 18 ENID_3041001709 304000124 Olsztyn ul. Polna ST-955 8,0 31.03.2017 r. 19 ENID_3041001711 304000125 Przymiłowice ST-111 9,0 31.03.2017 r. 20 ENID_3041001712 304000126 Przymiłowice ST-230 4,0 31.03.2017 r. 21 ENID_3041001713 304000127 Przymiłowice ST-83 3,0 31.03.2017 r. 22 ENID_3041001714 304000128 Skrajnica ST-150 4,0 31.03.2017 r. 23 ENID_3041001715 304000129 Turów ST-641 3,0 31.03.2017 r. 24 ENID_3041001727 304000130 Turów ST-38 6,0 31.03.2017 r. 25 ENID_3041001755 304000131 Turów ST-39 1,0 31.03.2017 r. 26 ENID_3041001756 304000132 Zrębice ST-47 4,0 31.03.2017 r. 27 ENID_3041001757 304000133 Zrębice ST-48 4,0 31.03.2017 r. 28 ENID_3041001758 304000134 Zrębice ST-49 4,0 31.03.2017 r. 29 ENID_3041001759 304000135 Zrębice ST-846 3,0 31.03.2017 r. 30 ENID_3041001687 304000136 Olsztyn ST-743 5,0 31.03.2017 r. 31 ENID_3041001760 304000137 Turów ST-182 5,0 31.03.2017 r. 32 ENID_3041001761 304000138 Ruiny Zamku ST-246 6,0 31.03.2017 r. 33 ENID_3041001762 304000139 Kusięta ST-971 3,0 31.03.2017 r. 34 ENID_3041001691 304000140 Olsztyn ST-764 1,0 31.03.2017 r. 35 ENID_3041001692 304000141 Odrzykoń ST-978 2,0 31.03.2017 r. 36 ENID_3041001693 304000142 Biskupice ST-66 1,0 31.03.2017 r. 37 ENID_3041001763 304000143 Joachimów ST-997 1,0 31.03.2017 r. 38 ENID_3041001695 304000144 Olsztyn, Kościelna ST-729 3,0 31.03.2017 r. 39 ENID_3041001764 304000145 Odrzykoń Oczyszczalnia ST-937 3,0 31.03.2017 r. 40 ENID_3041008914 304000552 Olsztyn, Storczykowa 1,0 31.03.2017 r. 41 ENID_3041008915 304000553 Zrębice, Ośw. stawu, ul. Żarecka 6,0 31.03.2017 r. 42 ENID_3041008916 304000554 Bukowno 1,0 31.03.2017 r. 43 ENID_3041008917 304000555 Kusięta 1,0 31.03.2017 r. 44 ENID_3041008918 304000556 Olsztyn, Koralowa 2,0 31.03.2017 r. 45 ENID_3041015968 304000652 Przymiłowice ST-311 3,0 31.03.2017 r. 46 ENID_3041048783 304003393 Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 21,0 31.03.2017 r. 47 ENID_3041048784 304003394 Zrębice, Polna ST-320 1,0 31.03.2017 r. 48 ENID_3041048785 304003395 Turów, Południowa ST-324 1,0 31.03.2017 r. 49 Olsztyn, ul. Lubomirskiego 6,0 31.03.2017 r. 50 Przymiłowice, ul. Zamkowa Staw 5,0 31.03.2017 r. 51 Olsztyn, ul. Cicha 1,0 Czas nieokreślony 52 Olsztyn, ul. Leśna 1,0 Czas nieokreślony 53 Odrzykoń, oświetlenie chodnika i przejścia dla pieszych w ciągu DK46 3,0 Czas nieokreślony 2.8. Zakup będzie się odbywał na podstawie odrębnej umowy sprzedażowej z Wykonawcą. 2.9. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON Dystrybucja S.A. 2.10. Zamawiający przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, wypowiedzenia dotychczasowych umów sprzedaży oraz podpisania umów dystrybucyjnych. 2.11. W przypadku zmiany grupy taryfowej cena jednostkowa nie ulega zmianie. 2.12. Dane szczegółowe Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 53 Całkowita moc umowna [kW] 218 Grupa taryfowa C12b Informacje o dotychczasowych zmianach sprzedawcy Dla punktów 1-50 kolejna zmiana sprzedawcy. Dla punktów 51-53 pierwsza zmiana sprzedawcy. Dotychczasowe umowy sprzedaży Dla punktów 1- 50 umowa na czas określony: 31.03.2017 r. Dla punktów 51-53 umowa kompleksowa: czas nieokreślony. Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] Razem – 1347,68
W ogłoszeniu powinno być: 2.1Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn” 2.2Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od dnia 1.04.2017 r. do dnia 31.03.2019 r. tj. w okresie 24 miesięcy wynosi 1078,854 MWh. 2.3Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. 2.4Zmiany ilości dostaw (zwiększenie lub zmniejszenie) w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w tym: zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) liczby punktów poboru energii z zachowaniem grup taryfowych objętych zamówieniem przy czym stawki cenowe podane w formularzu cenowym i par. 7 ust. 1 wzoru umowy obowiązują także w przypadku nowych punktów poboru energii elektrycznej. 2.5Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy. 2.6Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 2.7Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne 2.8Wykaz obwodów objętych zamówieniem LpAdres PPE - Miejscowość Kod poczt. Miejscowość Adres PPE Grupa taryf. Docelowa grupa taryfowa Moc umowna Zużycie energii el. [kWh] w okresie trwania umowy 1Biskupice ST-66 42-256 Biskupice Szkolna, Chorońska, Kościelna ENID_3041001653 C12b O12 8 44502 2Biskupice Olsztyńska ST-218 42-256 Biskupice Olsztyńska ENID_3041001658 C12b O12 3 21446 3Biskupice ST-278 42-256 Biskupice Szkolna, Zbożowa, Jodłowa ENID_3041001659 C12b O12 2 9062 4Biskupice Nowe ST-277 42-256 Biskupice Chorońska ENID_3041001660 C12b O12 4 12526 5Biskupice Zrębska ST-276 42-256 Biskupice Chorońska ENID_3041001662 C12b O12 2 12336 6Bukowno ST-58 42-256 Bukowno Bukowno ENID_3041001664 C12b O12 6 23708 7Ciecierzyn ST-29 42-256 Ciecierzyn Janowska ENID_3041001744 C12b O12 5 30772 8Joachimów ST-212 42-256 Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego ENID_3041001678 C12b O12 2 7122 9Krasawa ST-293 42-256 Zrębice Główna, Polna, Rędzinowa, Leśna, Strażacka ENID_3041001679 C12b O12 3 19630 10 Kusięta ST-87 42-256 Kusięta Kusięta ENID_3041001680 C12b O12 6 23328 11 Kusięta ST-648 42-256 Kusięta Kusięta ENID_3041001701 C12b O12 4 19320 12 Kusięta ST-86 42-256 Kusięta Kusięta ENID_3041001703 C12b O12 3 16058 13 Odrzykoń ST-211 42-256 Odrzykoń Narcyzowa ENID_3041001704 C12b O12 1 10860 14 Olsztyn ul. Napoleona ST-650 42-256 Olsztyn Św. Puszczy, Narcyzowa, Napoleona, Combika ENID_3041001705 C12b O12 10 59786 15 Olsztyn ul. Kopernika ST-242 42-256 Olsztyn Sobieskiego, Polna, Sosnowa, Zielona ENID_3041001706 C12b O12 10 52266 16 Olsztyn ul. Mstowska ST-647 42-256 Olsztyn Kościelna, Mstowska, Paderewskiego, Prusa ENID_3041001707 C12b O12 9 42144 17 Olsztyn ul. Sienkiewicza ST-649 42-256 Olsztyn Asnyka, Prusa, Kolejowa, Sienkiewicza ENID_3041001708 C12b O12 9 40372 18 Olsztyn ul. Polna ST-955 42-256 Olsztyn Leśna, Polna, Zielona ENID_3041001709 C12b O12 8 33916 19 Przymiłowice ST-111 42-256 Przymiłowice Przymiłowice ENID_3041001711 C12b O12 9 29568 20 Przymiłowice S-111 42-256 Przymiłowice Przymiłowice ENID_3041001712 C12b O12 4 23424 21 Przymiłowice ST-83 42-256 Przymiłowice Przymiłowice ENID_3041001713 C12b O12 3 18482 22 Skrajnica ST-150 42-256 Skrajnica Słoneczna, Szczytowa, Gwiezdna ENID_3041001714 C12b O12 4 25758 23 Turów ST-641 42-256 Turów Turów Celiny ENID_3041001715 C12b O12 3 14982 24 Turów ST-38 42-256 Turów Turów ENID_3041001727 C12b O12 6 47952 25 Turów ST-39 42-256 Turów Turów ENID_3041001755 C12b O12 1 884 26 Zrębice ST-47 42-256 Zrębice Zrębice ENID_3041001756 C12b O12 4 21310 27 Zrębice ST-48 42-256 Zrębice Zrębice ENID_3041001757 C12b O12 4 25232 28 Zrębice ST-49 42-256 Zrębice Zrębice ENID_3041001758 C12b O12 4 34258 29 Zrębice ST-846 42-256 Zrębice Zrębice ENID_3041001759 C12b O12 3 18066 30 Olsztyn ST-743 42-256 Olsztyn Karlińskiego, Kościelna, Rynek ENID_3041001687 C12b O12 5 1960 31 Turów ST-182 42-256 Turów Turów ENID_3041001760 C12b O12 5 35360 32 Ruiny Zamku ST-246 42-256 Olsztyn Olsztyn ENID_3041001761 C12b O12 6 8054 33 Kusięta ST-971 42-256 Kusięta Kusięta ENID_3041001762 C12b O12 3 13630 34 Olsztyn ST-764 42-256 Olsztyn Asnyka ENID_3041001691 C12b O12 1 1786 35 Odrzykoń ST-978 42-256 Odrzykoń Paprociowa ENID_3041001692 C12b O12 2 15712 36 Biskupice ST-66 42-256 Biskupice Żarecka ENID_3041001693 C12b O12 1 4968 37 Joachimów ST-997 42-256 Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego ENID_3041001763 C12b O12 1 4612 38 Olsztyn, Kościelna ST-729 42-256 Olsztyn Kościelna ENID_3041001695 C12b O12 3 26378 39 Odrzykoń Oczyszczalnia ST-937 42-256 Odrzykoń Odrzykoń ENID_3041001764 C12b O12 3 7404 40 Olsztyn, Storczykowa 42-256 Olsztyn Storczykowa ENID_3041008914 C12b O12 1 7504 41 Żrębice – Oświetlenie stawu, ul. Żarecka 42-256 Olsztyn Żarecka dz. 38 ENID_3041008915 C12b O12 6 3666 42 Bukowno 42-256 Bukowino Bukowino ENID_3041008916 C12b O12 1 3680 43 Kusięta 42-256 Kusięta Kusięta ENID_3041008917 C12b O12 1 1754 44 Olsztyn, ul. Koralowa 42-256 Olsztyn Koralowa ENID_3041008918 C12b O12 2 15796 45 Przymiłowice, ST-311 42-256 Przymiłowice Przymiłowica 0 ENID_3041015968 C12b O12 3 20702 46 Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 42-256 Olsztyn ENID_3041048783 C12b O12 21 112386 47 Zrębice, Polna ST-320 42-256 Olsztyn Zrębice, ul. Polna ST-320 ENID_3041048784 C12b O12 1 2760 48 Turów, Południowa ST-324 42-256 Olsztyn Turów, ul. Południowa ENID_3041048785 C12b O12 1 6392 49 Olsztyn, ul. Lubomirskiego 42-256 Olsztyn Lubomirskiego C12b O12 6 42400 50 Przymiłowice, ul. Zamkowa Staw 42-256 Olsztyn Zamkowa, Staw Przymiłowice PLTAUD284005531832 C12b O12 5 2880 2.9Zakup będzie się odbywał na podstawie odrębnej umowy sprzedażowej z Wykonawcą. 2.10Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON Dystrybucja S.A. 2.11Zamawiający przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, wypowiedzenia dotychczasowych umów sprzedaży oraz podpisania umów dystrybucyjnych. 2.12W przypadku zmiany grupy taryfowej cena jednostkowa nie ulega zmianie. 2.13Dane szczegółowe Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 50 Całkowita moc umowna [kW] 218 Grupa taryfowa Obecna C12b, docelowa O12 Informacje o dotychczasowych zmianach sprzedawcy Dla punktów 1-50 kolejna zmiana sprzedawcy. Dotychczasowe umowy sprzedaży Dla punktów 1- 50 umowa na czas określony: 31.03.2017 r. Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] 1078,854

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 10/02/2017, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 14/02/2017, godzina: 10:00,

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2017-02-07.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2017-02-07 14:25:32.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2017-02-07 14:25:32.
czytano: 1138 razy, id: 4434
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-02-07
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020