Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 19 września 2018 r.

imieniny: Konstancja, Leopold

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn

Ogłoszenie nr 42226 - 2017 z dnia 2017-03-13 r.
Olsztyn: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 13369
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 15466 oraz 21197
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, krajowy numer identyfikacyjny 000547187, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, państwo Polska, woj. śląskie, tel. +48343285076, faks +48343285057, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl
Adres strony internetowej (URL): www.olsztyn-jurajski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IZP.271.2.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn 2.2Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od dnia 1.04.2017 r. do dnia 31.03.2019 r. tj. w okresie 24 miesięcy wynosi 1078,854 MWh. 2.3Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. 2.4Zmiany ilości dostaw (zwiększenie lub zmniejszenie) w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w tym: zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) liczby punktów poboru energii z zachowaniem grup taryfowych objętych zamówieniem przy czym stawki cenowe podane w formularzu cenowym i par. 7 ust. 1 wzoru umowy obowiązują także w przypadku nowych punktów poboru energii elektrycznej. 2.5 Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy. 2.6Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 2.7Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne 2.8 Wykaz obwodów objętych zamówieniem Lp Adres PPE - Miejscowość Kod poczt. Miejscowość Adres PPE Grupa taryf. Docelowa grupa taryfowa Moc umowna Zużycie energii el. [kWh] w okresie trwania umowy 1 Biskupice ST-66 42-256 Biskupice Szkolna, Chorońska, Kościelna ENID_3041001653 C12b O12 8 44502 2 Biskupice Olsztyńska ST-218 42-256 Biskupice Olsztyńska ENID_3041001658 C12b O12 3 21446 3 Biskupice ST-278 42-256 Biskupice Szkolna, Zbożowa, Jodłowa ENID_3041001659 C12b O12 2 9062 4 Biskupice Nowe ST-277 42-256 Biskupice Chorońska ENID_3041001660 C12b O12 4 12526 5 Biskupice Zrębska ST-276 42-256 Biskupice Chorońska ENID_3041001662 C12b O12 2 12336 6 Bukowno ST-58 42-256 Bukowno Bukowno ENID_3041001664 C12b O12 6 23708 7 Ciecierzyn ST-29 42-256 Ciecierzyn Janowska ENID_3041001744 C12b O12 5 30772 8 Joachimów ST-212 42-256 Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego ENID_3041001678 C12b O12 2 7122 9 Krasawa ST-293 42-256 Zrębice Główna, Polna, Rędzinowa, Leśna, Strażacka ENID_3041001679 C12b O12 3 19630 10 Kusięta ST-87 42-256 Kusięta Kusięta ENID_3041001680 C12b O12 6 23328 11 Kusięta ST-648 42-256 Kusięta Kusięta ENID_3041001701 C12b O12 4 19320 12 Kusięta ST-86 42-256 Kusięta Kusięta ENID_3041001703 C12b O12 3 16058 13 Odrzykoń ST-211 42-256 Odrzykoń Narcyzowa ENID_3041001704 C12b O12 1 10860 14 Olsztyn ul. Napoleona ST-650 42-256 Olsztyn Św. Puszczy, Narcyzowa, Napoleona, Combika ENID_3041001705 C12b O12 10 59786 15 Olsztyn ul. Kopernika ST-242 42-256 Olsztyn Sobieskiego, Polna, Sosnowa, Zielona ENID_3041001706 C12b O12 10 52266 16 Olsztyn ul. Mstowska ST-647 42-256 Olsztyn Kościelna, Mstowska, Paderewskiego, Prusa ENID_3041001707 C12b O12 9 42144 17 Olsztyn ul. Sienkiewicza ST-649 42-256 Olsztyn Asnyka, Prusa, Kolejowa, Sienkiewicza ENID_3041001708 C12b O12 9 40372 18 Olsztyn ul. Polna ST-955 42-256 Olsztyn Leśna, Polna, Zielona ENID_3041001709 C12b O12 8 33916 19 Przymiłowice ST-111 42-256 Przymiłowice Przymiłowice ENID_3041001711 C12b O12 9 29568 20 Przymiłowice S-111 42-256 Przymiłowice Przymiłowice ENID_3041001712 C12b O12 4 23424 21 Przymiłowice ST-83 42-256 Przymiłowice Przymiłowice ENID_3041001713 C12b O12 3 18482 22 Skrajnica ST-150 42-256 Skrajnica Słoneczna, Szczytowa, Gwiezdna ENID_3041001714 C12b O12 4 25758 23 Turów ST-641 42-256 Turów Turów Celiny ENID_3041001715 C12b O12 3 14982 24 Turów ST-38 42-256 Turów Turów ENID_3041001727 C12b O12 6 47952 25 Turów ST-39 42-256 Turów Turów ENID_3041001755 C12b O12 1 884 26 Zrębice ST-47 42-256 Zrębice Zrębice ENID_3041001756 C12b O12 4 21310 27 Zrębice ST-48 42-256 Zrębice Zrębice ENID_3041001757 C12b O12 4 25232 28 Zrębice ST-49 42-256 Zrębice Zrębice ENID_3041001758 C12b O12 4 34258 29 Zrębice ST-846 42-256 Zrębice Zrębice ENID_3041001759 C12b O12 3 18066 30 Olsztyn ST-743 42-256 Olsztyn Karlińskiego, Kościelna, Rynek ENID_3041001687 C12b O12 5 1960 31 Turów ST-182 42-256 Turów Turów ENID_3041001760 C12b O12 5 35360 32 Ruiny Zamku ST-246 42-256 Olsztyn Olsztyn ENID_3041001761 C12b O12 6 8054 33 Kusięta ST-971 42-256 Kusięta Kusięta ENID_3041001762 C12b O12 3 13630 34 Olsztyn ST-764 42-256 Olsztyn Asnyka ENID_3041001691 C12b O12 1 1786 35 Odrzykoń ST-978 42-256 Odrzykoń Paprociowa ENID_3041001692 C12b O12 2 15712 36 Biskupice ST-66 42-256 Biskupice Żarecka ENID_3041001693 C12b O12 1 4968 37 Joachimów ST-997 42-256 Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego ENID_3041001763 C12b O12 1 4612 38 Olsztyn, Kościelna ST-729 42-256 Olsztyn Kościelna ENID_3041001695 C12b O12 3 26378 39 Odrzykoń Oczyszczalnia ST-937 42-256 Odrzykoń Odrzykoń ENID_3041001764 C12b O12 3 7404 40 Olsztyn, Storczykowa 42-256 Olsztyn Storczykowa ENID_3041008914 C12b O12 1 7504 41 Żrębice – Oświetlenie stawu, ul. Żarecka 42-256 Olsztyn Żarecka dz. 38 ENID_3041008915 C12b O12 6 3666 42 Bukowno 42-256 Bukowino Bukowino ENID_3041008916 C12b O12 1 3680 43 Kusięta 42-256 Kusięta Kusięta ENID_3041008917 C12b O12 1 1754 44 Olsztyn, ul. Koralowa 42-256 Olsztyn Koralowa ENID_3041008918 C12b O12 2 15796 45 Przymiłowice, ST-311 42-256 Przymiłowice Przymiłowica 0 ENID_3041015968 C12b O12 3 20702 46 Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 42-256 Olsztyn ENID_3041048783 C12b O12 21 112386 47 Zrębice, Polna ST-320 42-256 Olsztyn Zrębice, ul. Polna ST-320 ENID_3041048784 C12b O12 1 2760 48 Turów, Południowa ST-324 42-256 Olsztyn Turów, ul. Południowa ENID_3041048785 C12b O12 1 6392 49 Olsztyn, ul. Lubomirskiego 42-256 Olsztyn Lubomirskiego C12b O12 6 42400 50 Przymiłowice, ul. Zamkowa Staw 42-256 Olsztyn Zamkowa, Staw Przymiłowice PLTAUD284005531832 C12b O12 5 2880 2.9 Zakup będzie się odbywał na podstawie odrębnej umowy sprzedażowej z Wykonawcą. 2.10 Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON Dystrybucja S.A. 2.11 Zamawiający przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, wypowiedzenia dotychczasowych umów sprzedaży oraz podpisania umów dystrybucyjnych. 2.12 W przypadku zmiany grupy taryfowej cena jednostkowa nie ulega zmianie. 2.13 Dane szczegółowe Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 50 Całkowita moc umowna [kW] 218 Grupa taryfowa Obecna C12b, docelowa O12 Informacje o dotychczasowych zmianach sprzedawcy Dla punktów 1-50 kolejna zmiana sprzedawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT262290.98
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert12
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
ENEA S.A,  ,  ul.Górecka 14,  60-201,  Poznań ,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 258099.63
Oferta z najniższą ceną/kosztem 258099.63
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 367831.73
Waluta: PL
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2017-03-13.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2017-03-13 13:48:16.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2017-03-13 13:48:16.
czytano: 388 razy, id: 4471
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-03-13
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018