Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynsobota, 22 września 2018 r.

imieniny: Milana, Tomasz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Podtytuł: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn

Ogłoszenie nr 71916 - 2017 z dnia 2017-04-24 r.
Olsztyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 64999
Data: 12/04/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 000547187, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn” 2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje : 2.3. Remont drogi gminnej ul. Leśnej w Zrębicach Zakres robót obejmuje: - profilowanie istniejącej nawierzchni, - wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym z nadaniem spadku jednostronnego – średnia grubość 8 cm, - skropienie nawierzchni asfaltem, - warstwa ścieralna z asfaltobetonu – grubość 5cm – spadek jednostronny 2%, - wykonanie poboczy z tłucznia i dostosowanie istniejących zjazdów do nowej nawierzchni, Długość odcinka jezdni objęta przedmiotem zamówieniem - 300m Szerokość jezdni: 3,5m, Malowanie grubowarstwowe linii krawędziowej– P-7c 2.4. Remont drogi gminnej ul. Spacerowa Bukowno Zakres robót obejmuje: - profilowanie istniejącej nawierzchni poprzez frezowanie na głębokość 4cm, - skropienie nawierzchni asfaltem, - warstwa ścieralna z asfaltobetonu – grubość 5cm – spadek jednostronny 2%, - wykonanie poboczy z tłucznia i dostosowanie istniejących zjazdów do nowej nawierzchni, Długość odcinka jezdni objęta przedmiotem zamówieniem - 200m Szerokość jezdni: 4 m, Malowanie grubowarstwowe linii krawędziowych - P-7c 2.5. Remont nawierzchni tłuczniowej ul. Słoneczna Skrajnica Zakres robót obejmuje: remont nawierzchni tłuczniowej: profilowanie istniejącej nawierzchni i uzupełnienie ubytków kruszywem łamanym 0/31,5mm w ilości 50 ton. + zagęszczenie 2.6. Remont nawierzchni tłuczniowej ul. Polna Biskupice Nowe Zakres robót obejmuje: remont nawierzchni tłuczniowej: profilowanie istniejącej nawierzchni i uzupełnienie ubytków kruszywem łamanym 0/31,5mm w ilości 50 ton + zagęszczenie 2.7. Remont nawierzchni tłuczniowej ul. Kasztanowa Przymiłowice Zakres robót obejmuje: remont nawierzchni tłuczniowej: profilowanie istniejącej nawierzchni i uzupełnienie ubytków kruszywem łamanym 0/31,5mm w ilości 25 ton. + zagęszczenie 2.8. Remont nawierzchni tłuczniowej zatoka autobusowa Bukowno Zakres robót obejmuje: remont nawierzchni tłuczniowej: profilowanie istniejącej nawierzchni i uzupełnienie ubytków kruszywem łamanym 0/31,5mm w ilości 15 ton. + zagęszczenie 2.9. Remont nawierzchni tłuczniowej ul. Kościelna Zrębice Zakres robót obejmuje: remont nawierzchni tłuczniowej: profilowanie istniejącej nawierzchni i uzupełnienie ubytków kruszywem łamanym 0/31,5mm w ilości 15 ton. + zagęszczenie 2.10. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 2.11. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.12. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.13. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi – 72 miesięcy. 2.14. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.15. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.16. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.
W ogłoszeniu powinno być: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn” 2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje : 2.3. Remont drogi gminnej ul. Leśnej w Zrębicach Zakres robót obejmuje: - profilowanie istniejącej nawierzchni, - wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym z nadaniem spadku jednostronnego – średnia grubość 8 cm, - skropienie nawierzchni asfaltem, - warstwa ścieralna z asfaltobetonu – grubość 5cm – spadek jednostronny 2%, - wykonanie poboczy z tłucznia i dostosowanie istniejących zjazdów do nowej nawierzchni, Długość odcinka jezdni objęta przedmiotem zamówieniem - 300m Szerokość jezdni: 3,5m, Malowanie grubowarstwowe linii krawędziowej– P-7c 2.4. Remont drogi gminnej ul. Spacerowa Bukowno Zakres robót obejmuje: - profilowanie istniejącej nawierzchni poprzez frezowanie na głębokość 4cm, - skropienie nawierzchni asfaltem, - warstwa ścieralna z asfaltobetonu – grubość 5cm – spadek jednostronny 2%, - wykonanie poboczy z tłucznia i dostosowanie istniejących zjazdów do nowej nawierzchni, Długość odcinka jezdni objęta przedmiotem zamówieniem - 310m Szerokość jezdni: 4 m, Malowanie grubowarstwowe linii krawędziowych - P-7c 2.5. Remont nawierzchni tłuczniowej ul. Słoneczna Skrajnica Zakres robót obejmuje: remont nawierzchni tłuczniowej: profilowanie istniejącej nawierzchni i uzupełnienie ubytków kruszywem łamanym 0/31,5mm w ilości 50 ton. + zagęszczenie 2.6. Remont nawierzchni tłuczniowej ul. Polna Biskupice Nowe Zakres robót obejmuje: remont nawierzchni tłuczniowej: profilowanie istniejącej nawierzchni i uzupełnienie ubytków kruszywem łamanym 0/31,5mm w ilości 50 ton + zagęszczenie 2.7. Remont nawierzchni tłuczniowej ul. Kasztanowa Przymiłowice Zakres robót obejmuje: remont nawierzchni tłuczniowej: profilowanie istniejącej nawierzchni i uzupełnienie ubytków kruszywem łamanym 0/31,5mm w ilości 25 ton. + zagęszczenie 2.8. Remont nawierzchni tłuczniowej zatoka autobusowa Bukowno Zakres robót obejmuje: remont nawierzchni tłuczniowej: profilowanie istniejącej nawierzchni i uzupełnienie ubytków kruszywem łamanym 0/31,5mm w ilości 15 ton. + zagęszczenie 2.9. Remont nawierzchni tłuczniowej ul. Kościelna Zrębice Zakres robót obejmuje: remont nawierzchni tłuczniowej: profilowanie istniejącej nawierzchni i uzupełnienie ubytków kruszywem łamanym 0/31,5mm w ilości 15 ton. + zagęszczenie 2.10. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 2.11. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.12. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.13. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi – 72 miesięcy. 2.14. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.15. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.16. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 26/04/2017, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 28/04/2017, godzina: 10:00

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2017-04-24.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2017-04-24 11:56:38.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2017-04-24 11:56:38.
czytano: 407 razy, id: 4491
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-04-24
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-04-24
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-04-24
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018