Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynwtorek, 25 września 2018 r.

imieniny: Aurelia, Kleofas

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Działki w miejscowości Olsztyn - przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste

                                                   WYKAZ 
    Na podstawie  art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do oddania w  użytkowanie wieczyste:

     Działka nr 1927/3 k. m. 13 o pow. 0.0304 ha i 1926/12 k. m. 13 o pow. 0.0043 ha  o pow. ogólnej 0.0347 ha  położone  w Olsztynie, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00054746/6. 
Ls V - 0.0304 ha i LsV- 0.0043 ha–wartość 34 000 zł +23%VAT= 41 820,00 zł. Brak obciążeń. Pierwsza opłata wynosi 25%ceny wywoławczej 10 455,00 zł płatna przed spisaniem aktu notarialnego. Opłaty roczne wynoszą 3% wartości nieruchomości płatne do 31 marca każdego roku. Opłata roczna może być aktualizowana zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomość powyższa będzie oddana w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat pod wybudowanie obiektu drobnych usług w zakresie wypożyczania sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz sanitariaty. Ustala się termin robót budowlanych dot. realizacji obiektów, o których mowa wyżej rozpoczęcia na 12 miesięcy od spisania umowy notarialnej, i ich zakończenie na 15 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na budowę tych obiektów.
Wzniesione obiekty budowlane użytkownik wieczysty jest zobowiązany utrzymywać w należytym stanie. Wynagrodzenie należne użytkownikowi wieczystemu za wzniesione obiekty ustalone zostaną wg wartości na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. 
Oddanie gruntu, o którym mowa w użytkowaniu wieczystym, nastąpi aktem notarialnym, który zawierać będzie powyżej ustalone warunki.
Zgodnie  z art. 240 K.C w przypadku, jeżeli użytkownik wieczysty nie wzniesie opisanych obiektów lub w inny sposób korzystał będzie z oddanego gruntu, umowa może ulec rozwiązaniu przed upływem 99 lat. 
 Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/234/13 Rady Gminy Olsztyn z dnia 2 października 2013r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Olsztynie, w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego i u podnóża zamku olsztyńskiego na rysunku planu oznaczone są symbolem 2KP 
Ustala się, że w ramach przeznaczenia terenów komunikacji, oznaczonych symbolami: 1KP i 2KP mieszczą się:
1)    parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów,
2)    drogi wewnętrzne, place manewrowe itp.
3)     tereny zieleni.
2. Ustala się w ramach przeznaczenia terenu 2KP dopuszcza się jeden obiekt, który mieści jedną lub więcej spośród następujących funkcji:
1) drobne usługi w zakresie wypożyczania sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
2) przechowywanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
3) nadzór nad parkiem i parkingiem
4) sanitariaty
Na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  z zastrzeżeniem art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z warunków:
1)    przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art.35 ust.1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu
2)    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
W/w nieruchomość będzie oddana w użytkowanie wieczyste , w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 ze zm.).
Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olsztyn II piętro oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Olsztynie ww.olsztyn-jurajski.pl  w dniach  od 22 maja 2017 roku do 12 czerwca 2017 roku,  

Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olsztynie pok. Nr 13. tel. (034) 3285-076 wew. 33.

Olsztyn, dnia 22 maja 2017 r.

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2017-05-22.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2017-05-22 14:58:33.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2017-05-22 14:58:33.
czytano: 368 razy, id: 4497
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-05-22
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018