Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynwtorek, 18 września 2018 r.

imieniny: Irena, Irmina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zapytanie ofertowe

Strona główna » Przetargi » Zapytanie ofertowe

Podtytuł: Wykonanie wewnętrznej instalacji rozprowadzającej wodę ze studni głębinowej na potrzeby nawadniania boiska sportowego w Olsztynie

IZP.271.1.9.2017
Olsztyn, dnia 22.05.2017 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

1.DANE ZAMAWIAJACEGO
Gmina Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn,k. Częstochowy tel. 34 3285-076, fax. 34 3285-057, adres strony internetowej: www.olsztyn-jurajski.pl
2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest: ,,Wykonanie wewnętrznej instalacji rozprowadzającej wodę ze studni głębinowej na potrzeby nawadniania boiska sportowego w Olsztynie”
2.Zakres robót obejmuje:
1)wykonanie studni głębinowej ST oraz czterech studni czerpalnych,
2)wykonanie wewnętrznej instalacji rozprowadzającej wodę z rur ciśnieniowych PE 100 SDR11 PN16: Ø63/5,8 mm- 7 m, Ø50/5,4 mm – 171 m, Ø40/3,7 mm – 96,5 m
3)Zakup i montaż pompy do studni głębinowej:
parametry techniczne:  silnik 5,5 kW, wydajność nom 9 m3/h, wysokość podnoszenia nom 128 m, wysokość podnoszenia max 210 m, krócic tłoczny 2 cale (G 50).
Przy doborze pompy należy kierować się wymogami wózka wykorzystywanego do zraszania boiska, dla którego wymagane jest ciśnienie na włączeniu do zasilania wynosi min 5,5-6,5 bara i wydajności 4m3/h. Pompę należy zawiesić na głębokości 55 m. Pompa będzie sterowana za pomocą falownika o parametrach: zasilanie 3x400V, obsługuje silnik o częstotliwości 50Hz-60 Hz, moc 5,5 kW, aplikacja PID (sprężenie zwrotne, napięcie zasilania w granicach od -10% do +30%,
4)Wykonanie elektroenergetycznego zasilania studni głębinowej:
- należy wyprowadzić z szafki pomiarowej SP trójfazowa linię kablowa WLZ o szacunkowej długości L-37,0 mb do szafki zasilająco sterowniczej ST projektowanej studni głębinowej
- wykonanie  szafy zasilająco-sterowniczej ST studni
- wykonanie instalacji przeciwprzepięciowej
- wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych
5)Wykonanie  przewodu tłocznego z rur PE 100 SDR11 pN16 Ø63,5/8 mm od pompy do obudowy studni
6)Wykonanie obudowy studni jako nadziemną.
7)Wykonanie studni czerpalnych S1, S2, S3, S4 z rur karbowanych DN 400 mm, w których zlokalizowano zawór przelotny prosty  grzybkowy oraz końcówkę w postaci szybkozłącz ki mosiężnej.
8)Wykonanie studni rewizyjnej SR.
9)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa  załączona dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 4  
10) Kod CPV:  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

3.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków  
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału    w postępowaniu.
2.O udzielenie zamówienia mogą się  ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :
1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:   Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
3)zdolności technicznej lub zawodowej:
O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującymi  osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia:
-  jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane.  
3.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.
4.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółki cywilne). W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odpowiednie pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarne odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
5.Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
4.Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie należy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
wykaz osób, skierowany przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg załącznika nr 2
2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest  dołączyć do oferty następujące dokumenty :
aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3.Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. z imienną pieczątką). W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej.

5.Termin wykonania:
Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.07.2017 r.

6.Warunki płatności:
Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej przelewem w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
7.Kryteria oceny ofert:
1.Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:  
cena  - 60%  oraz termin gwarancji - 40%.
2.Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób:
Kryterium I  –  cena – waga 60%
Ocena kryterium I „Cena” nastąpi w skali punktowej od 0 do 60 pkt., według wzoru matematycznego:
Kryterium I  –  cena – waga 60%

                              Najniższa cena ofertowa
     Cena =  -------------------------------------------------  x 100 pkt. x   60%
                              Cena oferty badanej
Kryterium II – termin gwarancji –  40%

Ocena kryterium II  Termin gwarancji nastąpi w skali punktowej od 0 do 40 pkt., według wzoru matematycznego:

                                  Oferowany termin gwarancji
Termin gwarancji  =  -------------------------------------------- x 100 pkt. x 40%
                                                   60 miesięcy
Wykonawca może wydłużyć termin gwarancji (minimalny termin gwarancji 36  miesięcy maksymalny termin gwarancji 60 miesięcy)
3.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru,  tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów.

8.Termin składania ofert:
1.Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego,42-256 Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10,   Biuro Obsługi Interesanta w terminie do dnia 06.06.2017 r.,  w godz. pracy urzędu.
2.Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
3.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:
    
            oferta na
4.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.
5.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.Z wybranym wykonawcą, zostanie podpisana umowa zgodna ze wzorem - załącznik nr 3.

10.Kompletna oferta musi zawierać:
1.Formularz Ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1
2.Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwę i adres firmy.
3.Wykaz osób skierowany przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
4.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
5.Stosowane pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w przypadku  gdy Wykonawca ustanawia pełnomocnika oraz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
6.Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
7.Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
11.Dodatkowe informacje
1.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
2.Zamawiający dopuszcza rozliczenie wyłącznie w PLN.
3.Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych
4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferta, która zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
6.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniających.
7.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych.
8.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w zapytaniu ofertowym.
9.Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania.
10.Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień w siedzibie zamawiającego jest: Pani Agnieszka Celeban, pod nr tel. 34 328 50 76 wew. 27, email: aceleban@olsztyn-jurajski.pl,
11.Załączniki do zapytania ofertowego:
   Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
   Załącznik nr 2 – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
   Załącznik nr 3 – wzór umowy
   Załącznik nr 4 – dokumentacja projektowa 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2017-05-23.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2017-05-23 13:01:36.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2017-05-23 13:01:36.
czytano: 337 razy, id: 4498
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-05-23
Aktualizacja wiadomości
Agnieszka Celeban

2017-05-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-05-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-05-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-05-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-05-23
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018