Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 24 stycznia 2020 r.

imieniny: Felicja, Robert

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zapytanie ofertowe

Strona główna » Przetargi » Zapytanie ofertowe

Podtytuł: Pełnienie nadzoru archeologicznego nad robotami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach

IZP.271.1.14.2017

Olsztyn, dnia 01.06.2017 r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

1.DANE ZAMAWIAJACEGO
Gmina Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn,k. Częstochowy tel. 34 3285-076, fax. 34 3285-057, adres strony internetowej: www.olsztyn-jurajski.pl
2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru  archeologicznego nad robotami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach.
2. Przedmiot zamówienia planowany do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego dla osi priorytetu: V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa
3.Nadzór archeologiczny obejmować będzie:
1) roboty ziemne zgodnie z zakresem  dokumentacji projektowej zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice oraz pisma Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie nr C.AR.5183.7.2015 z dnia 12.02.2015, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, wytycznymi branżowymi, zasadami wiedzy technicznej,
2) uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych (przygotowanie  wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami, oświadczeniami, uzgodnieniami, złożenie wniosku w imieniu Zamawiającego do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków)  
3) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych  wynikających z realizacji umowy,
4) współpracę z Zamawiającym i inspektorem nadzoru podczas realizacji robót budowlanych,  
5) uczestnictwo w spotkaniach  i konsultacjach organizowanych przez Zamawiającego,  
6) wykonanie  dokumentacji archeologicznej oraz przekazanie dokumentacji z badań archeologicznych  w dwóch egzemplarzach: dla Zamawiającego i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,
7) prowadzenie, uzyskanie wymaganych przepisami prawa pozwoleń oraz dokumentowanie badań archeologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności ustawa z dnia 23 lipca 2003 r.,  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U z 2014 poz. 1446 z późn. zm.) oraz Rozporządzanie Ministra Kultury z dnia 14 października 2015 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauracyjnych, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych  i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. z  2015 poz. 1789)  - jeśli wystąpią,
8) właściwą ochronę zabytków archeologicznych znajdujących się na trasie inwestycji zgodnie z  Rozporządzaniem Ministra Kultury z dnia 14 października 2015 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauracyjnych, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych  i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. z  2015 poz. 1789)  - jeśli wystąpią,
9) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aktualnym stanem wiedzy i z należytą starannością.
3. Szczegółowy opis robót objętych nadzorem, określa  dokumentacja projektowa  dostępna na stronie internetowej www.olsztyn.bip.jur.pl
4.Kod CPV:  71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
                   71351910-5 Usługi geologiczne

3.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2.O udzielenie zamówienia mogą się  ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującymi  osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia:
-  jedną osobę, która posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy, określone  przepisami  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U z 2014 poz. 1446 z późn. zm.)   
3.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.
4.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółki cywilne). W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odpowiednie pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarne odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

4.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY DOŁACZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
 wykaz osób, skierowany przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg załącznika nr 2
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest  dołączyć do oferty następujące dokumenty:
 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. z imienną pieczątką). W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej.

5. TERMIN WYKONANIA
Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.05.2018 r.

6. INFORMACHA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT
 
W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.Opis kryteriów oceny    Waga
1.Cena    60 %
2.Termin płatności faktury 40%

7.OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

1.Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób:
Ocena kryterium „Cena” nastąpi w skali punktowej od 0 do 60 pkt., według wzoru matematycznego:
Kryterium I  –  cena – waga 60%
                             Najniższa cena ofertowa
        Cena =  -------------------------------------------- x 100 pkt. x 60%
                               Cena oferty badanej
Ocena kryterium „Termin płatności faktury ” nastąpi w skali punktowej od 0 do 40 pkt., według wzoru matematycznego:
Kryterium II  – Termin płatności faktury – waga 40 %
                       Oferowany termin płatności faktury
Termin płatności  =   ---------------------------------------------------- x 100 pkt. x 40 %
faktury                                         30 dni
Wykonawca może wydłużyć termin płatności faktury (minimalny termin płatności 10 dni maksymalny punktowany termin płatności  faktury 30 dni).
2.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru,  tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów.
3.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.
4.Informacja o wyniku postępowania  zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, oraz przesłana wykonawcom, którzy złożyli ofertę w postępowaniu.
 
8.TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego,42-256 Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, Biuro Obsługi Interesanta w terminie do dnia 12.06.2017 r., w godz. pracy urzędu.
2.Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym wyżej terminie, bez względu na przyczynę opóźnienia, nie wezmą udziału w postępowaniu i zostaną (nie otwarte) zwrócone Wykonawcy.
3.Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 13.06.2017 r. o godz. 10.00 po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert.
4.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:
    
            oferta na
5.Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
6.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.
7.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.INFORMACJA NA TEMAT WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

1.Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo Beneficjentem. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające   w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b )posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawieniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

10.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.Z wybranym wykonawcą, zostanie podpisana umowa zgodna ze wzorem - załącznik nr 4.
2.Strony dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w wykonania przedmiotu umowy w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności;
a) zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą:
 ddokonanej zmiany umowy z realizatorem robót budowlanych w zakresie terminu wykonania robót,  
 uwarunkowań organizacyjno – technicznych,
 uwarunkowań formalno- prawnych,
b) ze względu na wystąpienie siły wyższej t.j  zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonania w części lub w całości jego zobowiązań,
c) związku z koniecznością realizacji postulatów osób trzecich nieuwzględnionych na etapie podpisania umowy, oraz ze względów społecznych koniecznych do spełnienia;
d) przyspieszy ukończenie robót lub usprawni proces budowlany,
e) będzie konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieganiu awarii;
f) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa,
g) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty.

11.DODATKOWE INFORMACJE

1.Kompletna oferta musi zawierać:
 Formularz Ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwę i adres firmy.
Wykaz osób skierowany przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Stosowane pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w przypadku gdy Wykonawca ustanawia pełnomocnika oraz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 oświadczenie należy złożyć w oryginale.
2.Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
3.Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
4.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
5.Zamawiający przewiduje rozliczenie w PLN.
6.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferta, która zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
8.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniających.
9.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych.
10.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w zapytaniu ofertowym.
11.Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania.
12.Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień w siedzibie zamawiającego jest: Pani Agnieszka Celeban, pod nr tel. 34 328 50 76 wew. 27, email: aceleban@olsztyn-jurajski.pl,
13.Załączniki do zapytania ofertowego:
   Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
   Załącznik nr 2 – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
   Załącznik nr 3 – oświadczenie
   Załącznik nr 4  - wzór umowy
           

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2017-06-03.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2017-06-03 12:57:52.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2017-06-03 12:57:52.
czytano: 543 razy, id: 4531
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-06-03
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-06-03
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-06-03
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-06-03
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-06-03
Aktualizacja wiadomości
Agnieszka Celeban

2017-06-03
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020