Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynsobota, 25 stycznia 2020 r.

imieniny: Miłosz, Paweł

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Podtytuł: Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych

Ogłoszenie nr 536922-N-2017 z dnia 2017-06-23 r.

Gmina Olsztyn: Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, krajowy numer identyfikacyjny 000547187, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10 , 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, , e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, , faks +48343285057.
Adres strony internetowej (URL): www.olsztyn-jurajski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.olsztyn.bip.jur.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.olsztyn.bip.jur.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za posednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, k. Częstochowy, Biuro Obsługi Interesanta
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych
Numer referencyjny: IZP.271.8.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
części 1 i części 2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2 części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych 2. Całość zamówienia została podzielona na dwie części. 3. Część I zamówienia: Dowóz dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn” 4. Część II zamówienia: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych, mieszkających na terenie Gminy Olsztyn do placówek oświatowych” 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1A oraz 1B do SIWZ 6. Zamawiający w postępowaniu dopuszcza składanie ofert częściowych. w rozumieniu art. 2 pkt. 6 Pzp. Zamawiający nie wprowadza ograniczenia o jakim stanowi art. 36 aa ust. 3 Pzp. tzn. maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, bądź wszystkie 2 części zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonania zamówienia dla części I zamówienia - min. 1 (jednym) autobusem o liczbie miejsc siedzących dla dzieci co najmniej 56 (+ miejsce dla opiekuna i kierowcy). Powyższy punkt należy opisać w przedkładanym wykazie wg załącznika nr 5 do SIWZ. dla części II zamówienia - min. 1 (jednym) pojazdem (mikrobusem, busem) o liczbie miejsc siedzących dla dzieci co najmniej 17 (+ miejsce dla opiekuna i kierowcy), w tym jedno miejsce do przewożenia osoby na wózku inwalidzkim. Powyższy punkt należy opisać w przedkładanym wykazie wg załącznika nr 5 do SIWZ Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonania zamówienia: dla części I zamówienia - min. 1 (jednym) kierowcą posiadającym stosowne kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy kategorii D, świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie - min. 1 (jednym) opiekunem posiadającym zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu pierwszej pomocy. Powyższy punkt należy opisać w przedkładanym wykazie osób wg załącznika nr 6 do SIWZ. dla części II zamówienia - min. 1 (jednym) kierowcą posiadającym stosowne kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy kategorii D, świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie. - min. 1 (jednym) opiekunem posiadającym zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu pierwszej pomocy. Powyższy punkt należy opisać w przedkładanym wykazie osób wg załącznika nr 6 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. – załącznik nr 5 do SIWZ b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. – załącznik nr 6 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; 2. Oryginał dokumentu wadium, a w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu potwierdzenie wniesienia wadium, 3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.1. SIWZ - załącznik nr 3 do SIWZ 4. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu , o którym mowa w pkt. 7.2. SIWZ - załącznik nr 2 do SIWZ 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego ( jeżeli dotyczy): Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – art. 22 a ust.2 ustawy pzp. 6. Stosowne Pełnomocnictwo(a) –w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.) wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
9.1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: dla części I zamówienia 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). dla części II zamówienia 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 9.2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Uwaga W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a, oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 9.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: PKO BP II Oddział w Częstochowie nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, (Biuro Obsługi Interesanta), a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 9.4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego zaksięguje przelew na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 9.5. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. 9.6. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1 – 4 pzp. z zastrzeżeniem ust. 4a Pzp. 9.7. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w zakresie: 1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 2) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy usług lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty. W przypadku, gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi wykazać, iż nie podlega wykluczenia w oparciu o przesłanki obligatoryjne zawarte w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz wybrane przesłanki fakultatywne z art. 24 ust. 5 ustawy j.w wskazane w SIWZ oraz, że spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca; 3) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.) - zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 4) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty; 1. W przypadku wystąpienia okoliczności dających podstawę do zmiany umowy, każda ze stron występuje w formie pisemnej z wnioskiem w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie. Wniosek o dokonanie wskazanej zmiany winien zawierać np.: opis zdarzenia, uzasadnienie zmiany oraz winien być poparty stosownymi dokumentami potwierdzającymi konieczność dokonania zmiany – dotyczy to przypadków, kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1. powinien zostać przekazany drugiej stronie niezwłocznie wraz z wszelkimi innymi dokumentami, w tym informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 3. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający uprawniony jest do oceny jego zasadności oraz kontroli dokumentacji uzasadniającej proponowane zmiany umowy. 4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji proponowanej zmiany umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 5. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Część nr: 1 Nazwa: Dowóz dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Zamówienie obejmuje swym zakresem świadczenie usługi dowozu dzieci do następujących placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Olsztyn: Szkoła Podstawowa w Olsztynie, ul. Kühna 18, 42-256 Olsztyn oraz ul. Zielona 66, 42-256 Olsztyn, pojazdami przeznaczonymi do przewozu dzieci w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. z wyłączeniem dni wolnych od nauki. Pod pojęciem „dowóz” rozumie się dowóz dzieci do szkół i odwóz ze szkół oraz zapewnienie transportu w przypadku wyjazdów na zajęcia pozaszkolne lub terenowe wraz z zapewnieniem opieki dzieciom w trakcie transportu oraz warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu dzieci autobusem. 2 Trasa przewozu oraz szacunkowa liczba dzieci z terenu Gminy Olsztyn dojeżdżających do placówek oświatowych w latach szkolnych: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 określona została określona w pkt. 11 3 Usługi przewozowe świadczone w ramach niniejszego zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w szczególności: a) zapewnienie opieki w czasie przewozu w związku z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), b) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 915 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.), c) przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.), d) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.). 4 Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia: a) pojazdów sprawnych technicznie. Autobusy zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą spełniać warunki, które są wymagane dla autobusów szkolnych. Stan techniczny autobusów musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego, b) odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny pojazdów, c) kierowców z pełnymi kwalifikacjami, d) przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów, e) podjeżdżania autobusami szkolnymi na przystanek w taki sposób, aby ograniczać konieczność przechodzenia dzieci przez jezdnię, f) w przypadku awarii autobusu, zapewnienie zastępczego środka transportu, g) opieki nad dziećmi podczas ich przewozu. 5 Wykonawca zapewnia w trakcie przewozu dzieci nadzór osoby sprawującej opiekę nad nimi, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa przy wsiadaniu, wysiadaniu i podczas przejazdu (kierowca nie może być opiekunem). Wykonawca nie może przystąpić do wykonania usług będących przedmiotem umowy bez obecności opiekuna. 6 Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć autobus/autobusy, służące do realizacji przedmiotu niniejszego przetargu, logiem gminy Olsztyn. Oznaczenie powinno być umieszczone w widocznych miejscach, na zewnętrznej części pojazdu – z przodu, tyłu, na obu bokach. Wzór oznaczenia (wymiar, wizualizacja rozmieszczenia oznakowania) musi uzyskać akceptację Zamawiającego). 7 W przypadku awarii autobusu lub braku zdolności do świadczenia usług przez wskazanego w ofercie kierowcę lub opiekuna, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić zastępstwo tych osób lub podstawić autobus zastępczy, zgodnie z wymogami Zamawiającego. 8 Zaleca się wizytację miejsca realizacji zadania tj. tras przejazdu autobusów, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie zadania. 9 W trakcie trwania ferii, świat lub innych dni wyznaczonych przez Zamawiającego jako wolne od zajęć przewozy nie będą odbywały się. W razie zaistnienia konieczności dowozu dzieci w dni dodatkowe lub na innych, dodatkowych trasach, Wykonawca zobowiązuje się do ich realizacji w ramach zawartej umowy. 10 Wspólny słownik zamówień (kody CPV): 60100000-9 - usługi w zakresie transportu drogowego. 11 Trasa przewozu oraz prognozowana liczba dzieci z terenu Gminy Olsztyn dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 I KURS BISKUPICE (33 dzieci) » BISKUPICE NOWE (skrzyżowanie ul. Jodłowej z ul. Bukową) – 7:05 przez Biskupice (skrzyżowanie z ul. Szkolną), ul. Olsztyńska, do » SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZTYNIE - 7:20 II KURS PRZYMIŁOWICE (56 dzieci) » PRZYMIŁOWICE (ul. Piastowska) – 7:26 przez Przymiłowice Kotysów (przy kapliczce), ul. Zamkową, do » SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZTYNIE – 7:45 III KURS BUKOWNO, TURÓW, PRZYMIŁOWICE (25 dzieci) » PRZYMIŁOWICE (Podgrabie) przez Bukowno (ul. Malownicza, Słoneczna, Okupników), Turów (ul. Długa), Bukowno Warszawka (ul. Spacerowa), Turów (ul. Szkolna, skrzyżowanie z ul. Akacjową i ul. Południową), Przymiłowice (skrzyżowanie z ul. Energetyków), Przymiłowice (ul. Zamkowa), do » SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZTYNIE – 8:35 ODWOZY DZIECI PONIEDZIAŁEK 13:30 PRZYMIŁOWICE, KOTYSÓW 14:20 BISKUPICE 15:00 PRZYMIŁOWICE, KOTYSÓW 15:30 TURÓW, BUKOWNO, PRZYMIŁOWICE WTOREK 13:30 PRZYMIŁOWICE, PRZYMIŁOWICE KOTYSÓW 14:20 BISKUPICE 15:00 PRZYMIŁOWICE, PRZYMIŁOWICE KOTYSÓW 15:30 TURÓW, BUKOWNO, PRZYMIŁOWICE ŚRODA 13:30 PRZYMIŁOWICE, KOTYSÓW 14:20 BISKUPICE 15:00 PRZYMIŁOWICE, KOTYSÓW 15:30 TURÓW, BUKOWNO, PRZYMIŁOWICE CZWARTEK 12:30 PRZYMIŁOWICE, KOTYSÓW 13:30 BISKUPICE 14:20 PRZYMIŁOWICE, KOTYSÓW 15:00 TURÓW, BUKOWNO, PRZYMIŁOWICE PIĄTEK 12:30 BISKUPICE 13:30 PRZYMIŁOWICE, KOTYSÓW 14:20 PRZYMIŁOWICE, KOTYSÓW 15:00 TURÓW, BUKOWNO, PRZYMIŁOWICE 12 Szczegółowe dane dotyczące dokładnej liczby dzieci oraz godzin dowozów i odwozów zostaną przekazane przed rozpoczęciem poszczególnych lat szkolnych, przez Dyrektorów placówek, wybranemu w przetargu Wykonawcy. 13 Szacowana, miesięczna liczba kilometrów do przejechania przez Wykonawcę wynosi 2536 km, wyliczona na podstawie średniej, miesięcznej liczby kilometrów z roku szkolnego 2016/2017. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian tras przejazdu, a tym samym liczbę kilometrów. 14 Ilość dni nauki w latach szkolnych 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 wynosi około 560 dni. 15 Liczba dzieci dojeżdżających z poszczególnych miejscowości w trakcie obowiązującej umowy lub liczba dni nauki może ulec zmianie. 16 Termin wykonania umowy dla części I : od 01.09.2017 r. do 30.06.2020 r. 17 Dowóz odbywa się w miesiącach wrzesień - czerwiec 2017/2018 r., wrzesień – czerwiec 2018/2019 r., wrzesień – czerwiec 2019/2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Olsztyn do placówek oświatowych”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Zamówienie obejmuje swym zakresem świadczenie usługi dowozu dzieci niepełnosprawnych, mieszkających na terenie Gminy Olsztyn do placówek oświatowych, pojazdami przeznaczonymi do przewozu dzieci w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. z wyłączeniem dni wolnych od nauki. Pod pojęciem „dowóz” rozumie się dowóz dzieci do szkół i odwóz ze szkół wraz z zapewnieniem opieki dzieciom w trakcie transportu oraz warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu dzieci autobusem. 2 Trasa przewozu oraz szacunkowa liczba dzieci z terenu Gminy Olsztyn dojeżdżających do placówek oświatowych w latach szkolnych: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 określona została w pkt. 11. 3 Usługi przewozowe świadczone w ramach niniejszego postępowania, muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w szczególności: a) zapewnienie opieki w czasie przewozu w związku z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), b) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 915 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.), c) przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.), d) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.). 4 Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia: a) pojazdów sprawnych technicznie. Stan techniczny pojazdów musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z pojazdów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego, b) pojazdów, umożliwiających przewóz osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, c) odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny pojazdów, d) kierowców z pełnymi kwalifikacjami, e) przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów, f) w przypadku awarii pojazdu, zapewnienie zastępczego środka transportu, g) opieki nad dziećmi podczas ich przewozu. 5 Wykonawca zapewnia w trakcie przewozu dzieci nadzór osoby sprawującej opiekę nad nimi (kierowca nie może być opiekunem). Wykonawca nie może przystąpić do wykonania usług będących przedmiotem umowy bez obecności opiekuna. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadań, polegających na: - zapewnieniu opieki dzieciom w czasie transportu, - odprowadzeniu dziecka z domu do samochodu i z samochodu do szkoły, ze szkoły do samochodu oraz z samochodu do domu, - udzieleniu czynnej pomocy dzieciom w czasie wsiadania, zajmowania miejsc i przy wysiadaniu z samochodu, - dopilnowaniu, aby każde dziecko było zapięte pasem bezpieczeństwa w czasie transportu, - udzieleniu dziecku pierwszej pomocy. 6 Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć pojazd/pojazdy, służące do realizacji przedmiotu niniejszego przetargu, logiem gminy Olsztyn. Oznaczenie powinno być umieszczone w widocznych miejscach, na zewnętrznej części pojazdu – z przodu, tyłu, na obu bokach. Wzór oznaczenia (wymiar, wizualizacja rozmieszczenia oznakowania) musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 7 W przypadku awarii pojazdu lub braku zdolności do świadczenia usług przez wskazanego w ofercie kierowcę lub opiekuna, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić zastępstwo tych osób lub podstawić pojazd zastępczy, zgodnie z wymogami Zamawiającego. 8 Zaleca się wizytację miejsca realizacji zadania tj. tras przejazdu pojazdu, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie zadania. 9 W trakcie trwania ferii, świat lub innych dni wyznaczonych przez Zamawiającego jako wolne od zajęć przewozy nie będą odbywały się. W razie zaistnienia konieczności dowozu dzieci w dni dodatkowe lub na innych, dodatkowych trasach, Wykonawca zobowiązuje się do ich realizacji w ramach zawartej umowy. 10 Wspólny słownik zamówień (kody CPV): 60100000-9 - usługi w zakresie transportu drogowego. 11 Trasa przewozu oraz prognozowana liczba dzieci z terenu Gminy Olsztyn dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 Do Szkoły Specjalnej przy ul. Legionów 58 w Częstochowie: - Kusięta – 1 dziecko, - Biskupice 1 dziecko, - Turów – 3 dzieci, - Bukowno – 2dzieci, - Przymiłowice - 1 dziecko, - Skrajnica – 1 dziecko, - Olsztyn – 2 dzieci. Do Szkoły Specjalnej przy ul. Słowackiego 35 w Częstochowie: - Skrajnica – 1 dziecko. Do Szkoły Specjalnej przy ul. Łukasińskiego 24 w Częstochowie: - Kusięta – 1 dziecko. Do Szkoły Specjalnej przy ul. PCK 11 w Częstochowie: - Turów – 1 dziecko. Do Szkoły Podstawowej Niepublicznej przy ul. Staropolskiej 1 - Przymiłowice 1 dziecko. 12 Szczegółowe dane dotyczące dokładnej liczby dzieci oraz godzin dowozów i odwozów zostaną przekazane przez pracowników Referatu Oświaty Urzędu Gminy Olsztyn, przed rozpoczęciem poszczególnych lat szkolnych, wybranemu w przetargu Wykonawcy. 13 Szacowana, dzienna liczba kilometrów do przejechania przez Wykonawcę wynosi 114 km. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian tras przejazdu, a tym samym liczbę kilometrów. 14 Poza wyjątkowymi sytuacjami, dzieci będą dowożone do szkół między godz. 6:30 a godz. 8:00, a następnie – po zajęciach – odwiezione między godz. 15:00 a 16:30. 15 Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej, bieżącej zmiany ww. danych, z przyczyn od niego niezależnych. 16 Szacunkowa ilość dni nauki w latach szkolnych 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 wynosi około 560 dni. 17 Liczba dzieci dojeżdżających z poszczególnych miejscowości w trakcie obowiązującej umowy lub liczba dni nauki może ulec zmianie. 18 Termin wykonania umowy dla części II:od 01.09.2017 r. do 30.06.2020 r. 19 Dowóz odbywa się w miesiącach wrzesień - czerwiec 2017/2018 r., wrzesień – czerwiec 2018/2019 r., wrzesień – czerwiec 2019/2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2017-06-23.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2017-06-23 09:04:51.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2017-06-23 09:04:51.
czytano: 914 razy, id: 4563
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-07-19
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-07-03
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-06-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-06-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-06-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-06-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-06-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-06-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-06-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-06-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-06-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-06-23
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020