Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 18 października 2018 r.

imieniny: Hanna, Klementyna

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Turystyczna Gmina Olsztyn k. Częstochowy ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości położonej w jurajskim Olsztynie k. Częstochowy.

Olsztyn, 10 lipca 2017 r.                                                                                                                  
Ogłoszenie
 
Turystyczna Gmina Olsztyn k. Częstochowy ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości położonej w jurajskim Olsztynie k. Częstochowy.
 
   Niezabudowane  działki nr 1927/3 k. m. 13 o pow. 0.0304 ha i 1926/12 k. m. 13 o pow. 0.0043 ha  o pow. ogólnej 0.0347 ha  położone  w Olsztynie, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00054746/6. 
Ls V - 0.0304 ha i LsV- 0.0043 ha–wartość 34 000 zł +23%VAT= 41 820,00 zł. Brak obciążeń. Pierwsza opłata wynosi 25% ceny wylicytowanej w przetargu płatna przed spisaniem aktu notarialnego. Opłaty roczne wynoszą 3% wartości nieruchomości płatne do 31 marca każdego roku. Opłata roczna może być aktualizowana zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomość powyższa będzie oddana w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat pod wybudowanie obiektu drobnych usług w zakresie wypożyczania sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz sanitariaty. Ustala się termin rozpoczęcia robót budowlanych dot. realizacji obiektów, o których mowa wyżej rozpoczęcia na 12 miesięcy od spisania umowy notarialnej, i ich zakończenie na 15 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na budowę tych obiektów.
Wzniesione obiekty budowlane użytkownik wieczysty jest zobowiązany utrzymywać w należytym stanie. Wynagrodzenie należne użytkownikowi wieczystemu za wzniesione obiekty ustalone zostaną wg wartości na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. 
Oddanie gruntu, o którym mowa w użytkowaniu wieczystym, nastąpi aktem notarialnym, który zawierać będzie powyżej ustalone warunki.
Zgodnie  z art. 240 K.C w przypadku, jeżeli użytkownik wieczysty nie wzniesie opisanych obiektów lub w inny sposób korzystał będzie z oddanego gruntu, umowa może ulec rozwiązaniu przed upływem 99 lat. 
 Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/234/13 Rady Gminy Olsztyn z dnia 2 października 2013r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Olsztynie, w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego i u podnóża zamku olsztyńskiego na rysunku planu oznaczone są symbolem 2KP 
Ustala się, że w ramach przeznaczenia terenów komunikacji, oznaczonych symbolami: 1KP   i 2KP mieszczą się:
1) parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów,
2) drogi wewnętrzne, place manewrowe itp.
3) tereny zieleni.
2. Ustala się w ramach przeznaczenia terenu 2KP dopuszcza się jeden obiekt, który mieści jedną lub więcej spośród następujących funkcji:
1) drobne usługi w zakresie wypożyczania sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
2) przechowywanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
3) nadzór nad parkiem i parkingiem
4) sanitariaty
W/w nieruchomość będzie oddana w użytkowanie wieczyste, w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 ze zm.). 
Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem  użytkowania wieczystego nieruchomości. 
Przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Olsztynie  w dniu  11 sierpnia 2017 roku  o godz. 1100. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w pieniądzu do dnia  7 sierpnia 2017 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej  w/w nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy w Olsztynie  Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto  w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 13 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej).
Powyższe ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w UG Olsztyn (II piętro), ponadto będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Olsztyn www.olsztyn-jurajski.pl
 
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej
-dowód wpłaty wadium(oryginał)
 dokument tożsamości
 aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego  w przypadku , gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu
 osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu
 oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości   i przyjmuje je bez zastrzeżeń ,
 oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
 Inwestor jest zobowiązany na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów,
 w przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach,  a kolidujących z inwestycją, gmina Olsztyn nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13 tel.(0-34) 3285-076 w.33. Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U  z 2016r., poz. 2147 ze zm).
 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2017-07-10.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2017-07-10 09:12:27.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2017-07-10 09:12:27.
czytano: 622 razy, id: 4571
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-07-10
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018