Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynwtorek, 16 października 2018 r.

imieniny: Ambroży, Gaweł

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zapytanie ofertowe

Strona główna » Przetargi » Zapytanie ofertowe

Podtytuł: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turowie

IZP.271.1.24.2017


               Olsztyn, dnia 12.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

1.DANE ZAMAWIAJACEGO
 Zamawiający: Gmina Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, k. Częstochowy            tel. 34 3285-076, fax. 34 3285-057,adres strony internetowej: www.olsztyn-jurajski.pl

2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turowie”
2. Wykonawca na obowiązek zapewnić do wykonania przedmiotu zamówienia  niezbędnego inspektora nadzoru w branży: konstrukcyjno – budowlanej,
3. Zakres robót zadania inwestycyjnego nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski obejmuje następujący zakres prac:  
1) Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 33,1m x 20,4m obramowanego obwodowo piłkochwytami o wysokości 6m i 4m Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 675,0 m2
Teren biologicznie czynny 875,0 m2
Piłkochwyty 4m – 72 mb
Piłkochwyty 6m – 46 mb
Podbudowa:  kruszywa łamane 0,05 – 5 mm – gr. 5,0 cm,  kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm – gr. 15 cm, drenaż w obsypce z kruszyw płukanych 8 – 16 mm,  geowłóknina drenarsko – separująca z włókien ciągłych wodoprzepuszczalności min. 95 mm/s (obudowa kanałów drenarskich), warstwa piasku gruboziarnistego zagęszczonego warstwowo do is=1, gr. 20 cm, warstwa pisaku średnioziarnistego zagęszczonego warstwowo do is= 0,97  warstwa niwelująca teren do poziomu rzędnej 356,10 mnpm, grunt rodzimy stabilizowany geowłókniną
Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30cm.
Wody opadowe odprowadzane będą poprzez drenaż wgłębny do projektowych studni chłonnych.
Trawa syntetyczna:
Nawierzchnia ze sztucznej trawy tenisowej/wielofunkcyjnej układana na podbudowie z kruszywa kamiennego z wypełnieniem piaskiem kwarcowym.
Parametry trawy syntetycznej:
- skład włókna: polipropylen (PP) 100%
- rodzaj i przekrój włókna: włókna fibrylowane
- wysokość włókna: min 22 mm
- ciężar włókna – Dtex: min. 6 600
- gęstość trawy: min. 44000 włókien /m2
- ilość pęczków : min. 22000/m2
-  waga całkowita trawy: min. 1830 g/m2
Osprzęt sportowy
Piłka nożna: bramki do piłki nożnej z siatkami – 2 szt.
Koszykówka: kosze typu gęsia szyja z siatkami łańcuchowymi - 2 szt.
Siatkówka: słupki do siatkówki z regulowaną wysokością siatki oraz siatka
Tenis: słupki do tenisa oraz siatka
Badminton: słupki do badmintona z regulowana wysokością siatki ora siatka
Piłkochwyty 4m – 72 mb
Piłkochwyty 6m – 46 mb
Odwodnienie boiska: Odwodnienie boiska odbywać się będzie poprzez ciągi drenarskie z rury D80 z odprowadzeniem wód do studni chłonnych poprzez ciągi kanalizacyjne D200 PVC
2) Szczegółowy opis robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski określa dokumentacja projektowa udostępnione na stronie internetowej http://www.olsztyn.bip.jur.pl (ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turowie)
3)Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia  co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy
4. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego  wynikającego z dokumentacji projektowej oraz  ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953)  i umowy z wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności:
a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania,
c) sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, oraz udział w czynnościach odbioru i przekazanie ich do użytkowania,
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót oraz wytycznymi dotyczącymi rozliczania otrzymanych dofinansowań,
e) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz terminowości ich wykonania.
5. Do zadań i obowiązków nadzoru inwestorskiego należy:
1) Zapoznanie się z dokumentacją techniczno – prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem,
2) Sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej i wskazanie ewentualnych braków,
3) Sprawdzenie i akceptacja harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych,
4) Współpraca z inspektorem nadzoru archeologicznego (część robót budowlanych prowadzona pod nadzorem archeologicznym)
5) Współpraca z zamawiającym w nadzorze nad realizacją umowy,
6) Kontrolowanie rozliczeń budowy
7) Wykonywanie czynności sprawdzających wobec wykonawcy robót lub podwykonawcy w zakresie wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, o którym mowa  w art. 29 ust. 3  ustawy Pzp,
8) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub uzupełniających prowadzenie nadzór inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia,
9) Prowadzenie wszelkich niezbędnych kontroli zgodności cech jakościowych elementów robót i materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowych – w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcę robót
10) Akceptacja wszystkich zastosowanych do budowy materiałów pod kątem ich rodzaju, parametrów technicznych, cech i źródeł pochodzenia,
11) Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz w celu wykorzystania w procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów;
12) Zatwierdzanie programu BIOZ, kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad BHP
13) Sprawdzanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną (w tym z projektami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót) oraz przepisami techniczno – budowlanymi, normami i przepisami BHP, PPOŻ
14) Protokolarne przekazanie wykonawcy robót placu budowy,
15) Organizacja prac związanych z nadzorem w sposób zapewniający brak zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę
16) Dokładne zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robot budowlanych i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów.
17) Nadzór nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych koniecznych do odbioru.
18) Właściwa dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora – Zamawiającego niezwłoczne od powiadomienia stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót.
19) Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego.
20) Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji projektowej i konieczności zatwierdzania rozwiązań zamiennych.
21) Składanie drogą elektroniczną na żądanie Zamawiającego raportów z postępu robót,  w którym należy przedstawić: szczegółowy wykaz robót wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz narastająco od początku budowy, oraz analizę zgodności postępu robót z harmonogramem robót, informację o występujących problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich eliminację lub ograniczenie skutków (wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót lub istotny wzrost kosztu ich realizacji), pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn.
22) Opiniowanie (wraz z weryfikacją kosztorysów i wycen sporządzonych przez Wykonawcę Robót) wniosków Wykonawcy Robót w sprawie zmian sposobu wykonania robót budowlanych w stosunku do dokumentacji projektowej lub wykonania robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych czy uzupełniających, a po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego,
23) Sprawdzenie pod względem nakładów rzeczowych, zastosowanych cen oraz ilościowym wszystkich kosztorysów dodatkowych, zamiennych, uzupełniających, różnicowych i powykonawczych sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę Robót oraz sprawdzanie kosztorysów i wycen pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami i umową zawartą z Wykonawcą Robót;
24) Kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę Placu Budowy
25) Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego   wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
26) Sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,
27) Udział  inspektora w zakresie odbioru poszczególnych rodzajów robót wynikających z dokumentacji projektowej,
28) Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych oraz wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych.
29) Udział w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacja zadania inwestycyjnego,
30) Ponadto Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień i udzielenia   odpowiedzi przy składaniu przez Zamawiającego wniosków o  płatność oraz kontroli projektu.
31) Inspektor Nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.
6. Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełniona w okresie trwania prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego tj.: od dnia podpisania umowy, aż do końcowego odbioru robót zadania inwestycyjnego i podpisania bezusterkowego protokołu obioru końcowego (data zakończenia robót wykonawcy zadania 31.07.2018 r.)
7. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną oraz przepisami szczegółowymi.
8. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty.
9. Kody CPV: 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
                              71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego   

3.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego  warunki udziału postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia  działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej :

- jedną usługę, której przedmiotem było sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym o wartości 150 000,00 zł, którego zakres obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego

O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy dysponujący następującymi osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował następującymi osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia tj.:
- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w specjalności  konstrukcyjno - budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawień  budowlanych  rozumie przez to uprawienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) jak również odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, wydane  na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów oraz równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r., o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskich ( Dz. U. z 2016 poz. 65)
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółki cywilne). W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odpowiednie pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarne odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
-wykaz osób, skierowany przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wg załącznika nr 3
-wykaz usług wykonanych – załącznik  nr 4  
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2.
3. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. z imienną pieczątką). W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej.

5.KRYTERIA OCENY OFERT:  
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: cena  60% oraz termin płatności faktury 40%.

6.INFORMACHA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT:

W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.    Opis kryteriów oceny    Waga
1    Cena    60 %
2    Termin płatności faktury               40%

7.OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT.

1.Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób:
Ocena kryterium „Cena” nastąpi w skali punktowej od 0 do 60 pkt., według wzoru matematycznego:
Kryterium I  –  cena – waga 60%

                             Najniższa cena ofertowa
Cena =  -------------------------------------------- x 100 pkt. x 60%
                               Cena oferty badanej

Ocena kryterium „Termin płatności faktury ” nastąpi w skali punktowej od 0 do 40 pkt., według wzoru matematycznego:
Kryterium II  – Termin płatności faktury – waga 40 %

                      Oferowany termin płatności faktury
Termin płatności =  ---------------------------------------------------- x 100 pkt. x 40 %
faktury                                         30 dni

Wykonawca może wydłużyć termin płatności faktury (minimalny termin płatności 10 dni maksymalny punktowany termin płatności  faktury 30 dni).
2.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru,  tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów.
3.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.
4.Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, oraz przesłana wykonawcom, którzy złożyli ofertę w postępowaniu.

8.TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego,42-256 Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10,   Biuro Obsługi Interesanta w terminie do dnia   19.10.2017 r., w godz. pracy urzędu.
2.Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym wyżej terminie, bez względu na przyczynę opóźnienia, nie wezmą udziału w postępowaniu i zostaną (nie otwarte) zwrócone Wykonawcy.
3.Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.10.2017 r. o godz. 10.00 po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert.
4.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:
    <NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES>
            oferta na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
5.Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
6.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.
7.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.INFORMACJA NA TEMAT WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:  

1.Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Beneficjentem. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające      w szczególności na:
a )uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawieniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

10.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Z wybranym wykonawcą, zostanie podpisana umowa zgodna ze wzorem - załącznik nr 5.
2. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian umowy na warunkach określonych poniżej:
a) zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą:
- dokonanej zmiany umowy z realizatorem robót budowlanych w zakresie terminu wykonania robót,
 - uwarunkowań organizacyjno – technicznych,
- uwarunkowań formalno- prawnych,
b) ze względu na wystąpienie siły wyższej t.j zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonania w części lub w całości jego zobowiązań,
c) związku z koniecznością realizacji postulatów osób trzecich nieuwzględnionych na etapie podpisania umowy, oraz ze względów społecznych koniecznych do spełnienia;
d) przyspieszy ukończenie robót lub usprawni proces budowlany,
e) będzie konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieganiu  awarii;
f) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa,
g) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych na piśmie, pod rygorem nieważności.
4. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

11.DODATKOWE INFORMACJE
1. Kompletna oferta musi zawierać:
1) Formularz Ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1
2) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwę i adres firmy.
3) Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia   z postępowania – załącznik nr 2 oświadczenie należy złożyć w oryginale.
4) Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego – załącznik nr 3, wykaz należy przedstawić w oryginale  
5) Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 4, wykaz należy przedstawić w oryginale
6) Stosowane pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w przypadku  gdy Wykonawca ustanawia pełnomocnika oraz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Odpowiednie pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
5. Zamawiający przewiduje rozliczenie w PLN.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferta, która zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniających.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych.  
10. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: P. Agnieszka Celeban, tel. 34 328 50 76 wew. 27, adres poczty elektronicznej: aceleban@olsztyn-jurajski.pl.,
11. Załączniki do zapytania ofertowego:
- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
- Załącznik nr 2 – oświadczenie,
- Załącznik nr 3 – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
- Załącznik nr 4 – wykaz usług  
- Załącznik nr 5 –  wzór umowy

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2017-10-12.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2017-10-12 11:38:31.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2017-10-12 11:38:31.
czytano: 372 razy, id: 4678
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-10-12
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-10-12
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-10-12
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-10-12
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-10-12
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-10-12
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2017-10-12
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018