Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynwtorek, 16 października 2018 r.

imieniny: Ambroży, Gaweł

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa

Ogłoszenie nr 500044259-N-2017 z dnia 17-10-2017 r.
Gmina Olsztyn: Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 581597-N-2017 z dnia 2017-09-01
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500027293-N-2017 z dnia 12-09-2017 r
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 000547187, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.14.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa 2.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa 1. Opracowanie dokumentacji projektowej: a) sporządzenie projektu budowlanego, projektu wykonawczego drogi gminnej wraz z odwodnieniem - opracowanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1554) - w liczbie 4 egzemplarzy w formie pisemnej b) opracowanie stałej organizacji ruchu opracowaną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r., w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U z 2002r., Nr 170 poz. 1393 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich rozmieszczania na drogach ( Dz. U Nr 220 poz. 2181 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz. U z 2015 poz. 1314), szczegółowych warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich rozmieszczania na drogach – załącznik 1-4 do Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r., w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz. U Nr 117 poz. 1729 ze zm.) c) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego - w liczbie 2 egzemplarzy w formie pisemnej , d) wersja elektroniczna dokumentacji na nośniku elektronicznym płyta CD e) uzyskanie podkładów geodezyjnych (map) niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania niezbędnych dokumentów formalno-prawnych - jeśli są wymagane f) uzyskanie wszelkich koniecznych i niezbędnych opinii, uzgodnień z wymaganymi instytucjami wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. g) W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi sieciami podziemnymi i nadziemnymi do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu zabezpieczenia sieci lub usunięcia kolizji. h) Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego. 2. Realizacja robót budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Zakres planowanych robót budowlanych obejmuje: a) rozbiórka istn. elementów drogowych koligujących z przebudową, b) wywiezienie gruzu z rozbiórki poza teren działki, c) wykonanie wykopów pod nowa konstrukcję jezdni i zjazdów d) ułożenie rur ochronnych ( opcjonalnie) e) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, f) wykonanie podbudowy z kruszywa pod jezdnię – 23 cm, pod zjazdy – 20 cm, g) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ( w kolorze szarym + obustronny pierwszy rząd z kostki w kolorze czerwonym) i zjazdy ( w kolorze czerwonym) h) planowanie przyległego terenu i obsianie skarpy i) wykonanie wpustów ulicznych z przyłączeniem do drenażu filtracyjnego ( co ok. 50 m). j) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 3. Parametry techniczne drogi gminnej ul. Paprociowej a) Przekrój: drogowy b) Klasa techniczna: ,,D” c) Obciążenia 80 kN/oś d) Kategoria ruchu: dawne KR 1 e) Długość drogi około 370,00m f) Szerokość jezdni 4,50 m g) Bez chodników h) Zjazdy na prywatne posesje w miejscach istniejących zjazdów i) włączenie do ul. Narcyzowej – zjazd publiczny j) Odwodnienie za pomocą drenażu filtracyjnego k) W aktualnym stanie droga posiada nawierzchnię gruntową utwardzoną kruszywem kamiennym szerokości 3,5 – 4,5 m z licznymi koleinami i zastoiskami wody o zdeformowanych spadkach poprzecznych i podłużnych. 2.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Programie Funkcjonalno Użytkowym. Ponadto obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 2.4. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.5. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.6. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. 2.7. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.8. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.9. Nazwy podane w dokumentacji technicznej (Programie Funkcjonalno Użytkowym) podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231000-5
 
Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45200000-9, 45233000-9, 71320000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 283414.63
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowo Handlowy „DET” Zdzisław Galant
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rędziny, ul. Cmentarna 10
Kod pocztowy: 42-242
Miejscowość: Rędziny
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 199875.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 199875.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 644520.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2017-10-17.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2017-10-17 09:50:38.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2017-10-17 09:50:38.
czytano: 214 razy, id: 4680
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-10-17
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018