Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 21 września 2018 r.

imieniny: Daria, Mateusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turowie

Ogłoszenie nr 500053083-N-2017 z dnia 03-11-2017 r.
Gmina Olsztyn: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 591027-N-2017 z dnia 2017-09-21 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 000547187, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.15.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turowie 2.2. Zakres robót obejmuje: budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 33,1m x 20,4m obramowanego obwodowo piłkochwytami o wysokości 6m i 4m Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 675,0 m2 Teren biologicznie czynny 875,0 m2 Piłkochwyty 4m – 72 mb Piłkochwyty 6m – 46 mb Podbudowa: - kruszywa łamane 0,05 – 5 mm – gr. 5,0 cm - kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm – gr. 15 cm - drenaż w obsypce z kruszyw płukanych 8 – 16 mm - geowłóknina drenarsko – separujaca z włókien ciągłych o wodoprzepuszczalności min. 95 mm/s (obudowa kanałów drenarskich) - warstwa piasku gruboziarnistego zagęszczonego warstwowo do is=1, gr. 20 cm - warstwa pisaku średnioziarnistego zagęszczonego warstwowo do is= 0,97 warstwa niwelująca teren do poziomu rzędnej 356,10 mnpm - grunt rodzimy stabilizowany geowłókniną Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30cm. Wody opadowe odprowadzane będą poprzez drenaż wgłębny do projektowych studni chłonnych. Trawa syntetyczna Nawierzchnia ze sztucznej trawy tenisowej/wielofunkcyjnej układana na podbudowie z kruszywa kamiennego z wypełnieniem piaskiem kwarcowym. Parametry trawy syntetycznej: - skład włókna: polipropylen (PP) 100% - rodzaj i przekrój włókna: włókna fibrylowane - wysokość włókna: min 22 mm - ciężar włókna – Dtex: min. 6 600 - gęstość trawy: min. 44000 włókien /m2 - ilość pęczków : min. 22000/m2 - waga całkowita trawy: min. 1830 g/m2 Osprzęt sportowy Piłka nożna: bramki do piłki nożnej z siatkami – 2 szt. Koszykówka: kosze typu gęsia szyja z siatkami łańcuchowymi - 2 szt. Siatkówka: słupki do siatkówki z regulowaną wysokością siatki oraz siatka Tenis: słupki do tenisa oraz siatka Badminton: słupki do badmintona z regulowana wysokością siatki ora siatka Piłkochwyty 4m – 72 mb Piłkochwyty 6m – 46 mb Odwodnienie boiska Odwodnienie boiska odbywać się będzie poprzez ciągi drenarskie z rury D80 z odprowadzeniem wód do studni chłonnych poprzez ciągi kanalizacyjne D200 PVC 2.3. Przedmiot zamówienia prowadzony będzie pod nadzorem archeologicznym. 2.4. Zamówienie jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, zatem Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. 2.5. Zamawiający informuje, że roboty budowlane będą prowadzone przy funkcjonującym czynnym obiekcie w którym przez cały rok będą prowadzone zajęcia (z wyjątkiem wakacji, ferii zimowych czy innych wolnych dni od zajęć) Należy zabezpieczyć teren robót budowlanych przed wstępem osób nieuprawnionych. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót budowlanych w sposób jak najmniej uciążliwy dla prowadzonych zajęć w uzgodnieniu z dyrektorem placówki oświatowej w tym respektowanie przepisów określających dopuszczalny poziom hałasu w poszczególnych godzinach doby. 2.6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 2.7. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.8. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.9. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212200-8
 
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111240-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 208934.08
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe „GRUMIX”
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Budzisław 35
Kod pocztowy: 26-234
Miejscowość: Słupia
Kraj/woj.: świętokrzyskie


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 200000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 200000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 279737.12
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2017-11-03.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2017-11-03 12:17:21.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2017-11-03 12:17:21.
czytano: 262 razy, id: 4692
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-11-03
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018