Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 24 maja 2019 r.

imieniny: Joanny, Zuzanny

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Przymiłowice, gm. Olsztyn: działka nr 714/2 k. m. 5 o powierzchni 0.2661 ha (RV- 0.2661 ha) – położona w Przymiłowicach, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00174611/8.

 
                 Olsztyn, 29 grudnia  2017 r.                                                                                                                 
Ogłoszenie
 
Turystyczna Gmina Olsztyn ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości położonej we wsi Przymiłowice, gm. Olsztyn:
     działka nr 714/2 k. m. 5 o powierzchni 0.2661 ha (RV- 0.2661 ha) – położona  w Przymiłowicach, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00174611/8. 
                                      
Cena wywoławcza w części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wynosi                                         9 914,00 zł+ 23%VAT= 12 194,22 zł, w części rolnej 2 814 zł. Ogółem 15 008,22 zł. Obciążenia: w/w nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy do 31.08.2020 roku. Działka wąska o szer. średnio ok. 8m                      z możliwością zabudowy ok. 200 m2  w pasie ok.4m.
Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Turów                    i Bukowno, uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/233/2005 Rady Gminy Olsztyn, z dnia 22 listopada 2005 r., ogłoszonym  w Dz. U. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r, poz. 413 z dnia 07 lutego 2006 roku, działka nr 714/2 k. m. 5, obręb Przymiłowice, gmina Olsztyn, na głębokości około 2m od drogi gminnej ( ulica Podgrabie) przeznaczona jest  pod planowane poszerzenie tej drogi oznaczonej na planie symbolem 3KD-DG(L)- drogi gminne lokalne.                   W dalszej części ww. działka na długości do 60m wzdłuż drogi gminnej oznaczonej symbolem 5 KD(L) leży na terenie oznaczonym symbolem MN- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Pozostała część przedmiotowej działki leży na terenie 1R- tereny rolnicze.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie  w dniu                                30 stycznia 2018 roku  o godz. 1000. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w pieniądzu do dnia 25 stycznia 2018 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej  w/w nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy w Olsztynie  Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.                                   W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto                    w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 13 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej).
 
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
-dowód wpłaty wadium(oryginał)
 dokument tożsamości
 aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego              w przypadku , gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu
 osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu
 oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości   i przyjmuje je bez zastrzeżeń ,
 oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
 Inwestor jest zobowiązany na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów,
 w przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach,             a kolidujących z inwestycją, gmina Olsztyn nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Powyższe ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w UG Olsztyn (II piętro), ponadto będzie opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Olsztyn www.olsztyn-jurajski.pl
Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13 tel.(0-34) 3285-076 w.33. Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U                 z 2016r.,  poz. 2147 ze zm).
 
 
 
 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2017-12-29.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2017-12-29 10:15:20.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2017-12-29 10:15:20.
czytano: 379 razy, id: 4774
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-12-29
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2019