Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 22 sierpnia 2018 r.

imieniny: Cezary, Maria

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy

Ogłoszenie nr 500003098-N-2018 z dnia 04-01-2018 r.
Gmina Olsztyn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia dofinansowany jest w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW 2014-2020 typ operacji: "Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 613880-N-2017 z dnia 2017-11-13
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500064452-N-2017 z dnia 24-11-2017 r. oraz nr 500065494-N-2017 z dnia 27-11-2017 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 000547187, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.19.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy 2.2.Przedmiot zamówienia dofinansowany jest w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW 2014-2020 typ operacji: "Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" 2.3.Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę systemu kanalizacyjnego składającego się z: 2.4.Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: – kanał grawitacyjny o średnicy 200 x 5,9 mm PCV – 2738,0 mb – studzienki rewizyjne – Ø1,2m bet – 38 szt., Ø1,0m PE – 16 szt. 2.5.Przepompownią z rurociągiem tłocznym: – przepompownia z polimerobetonu średnicy 1500mm z nadbudową kontenerową i agregatem prądotwórczym – 1 kpl. – rurociąg tłoczny PE 100 Ø125x7,4 mm PN10 SDR17 – 2774,0 mb – kanał grawitacyjny Ø200x5,9mm – 6,0mb – studzienka pomiarowo-spustowa Ø1500mm – 1 szt. – studzienki kontrolne na trasie rurociągu tłocznego – 7 szt. – studzienki odpowietrzające – 4 szt. – studzienki spustowe – 3 szt. – studzienka rozprężna Ø1000 z dnem kolistym – 1 szt. – przyłącze wodociągowe do przepompowni Ø40x3,4mm PE – 11,5m 2.6.Przyłącza kanalizacyjne – przyłącza do działek zabudowanych w ilości 124 szt. o średnicy 160mm oraz 200mm PCW – 1195,80mb, w tym 16,5mb Ø200 PCW – przyłącza do działek niezabudowanych w ilości 32 szt. o średnicy 160mm PCW – 135 mb – studzienki Ø425 PCW oraz, Ø1,0 bet – 124szt, 2.7. Rozbudowa wodociągu ulicznego: – długość wodociągu Ø125x11,4 PE 100 RC – 64,0mb – hydrant podziemny średnicy 80 mm z zasuwą odcinającą – 1 kpl – blok oporowy na załamaniu – 1 szt. 2.8.Sieć kanalizacji deszczowej: – kanał deszczowy Ø500mm PP-X – 358,5mb – kanał deszczowy Ø400mm PP-X – 147,5mb – kanał deszczowy Ø250mm PP-X – 104,0mb –przykanalik Ø200x5,9mm PCW – 100,3mb –studzienki żelbetowe Ø1,2m – 9szt; Ø1,4m – 1 szt.; Ø1,6m – 2 szt. – wpusty uliczne z osadnikiem – 7 kpl. – separator stalowy typu ADHLF 130 AB o wydajności 30 l/s i przepustowości 300 l/s, z wewnętrznym By – passem, z osadnikiem, filtrem koalescencyjnym i automatycznym zamknięciem - 1 kpl. Zagospodarowanie wód opadowych – skrzynki rozsączające 1,0x0,5x0,4m PE – 378 szt. – rury rozprowadzające – Ø315 i 160 PCW – 10,0m – studzienka Ø1,2m - 1 szt. – rury wywiewne Ø160 – 3 szt. – geowłóknina – około 200m2 2.9.Budowa oświetlenia: – kabel 1,0kv YAKXS 4x35mm2 – 501,28m – słup aluminiowy oświetleniowy wraz z wysięgnikiem – 12 szt. – oprawa oświetleniowa IP66 – 12 kpl. - fundament betonowy prefabrykowany – 12 szt. 2.10.Odtworzenie nawierzchni ulic w pasie drogowym po robotach związanych z w/w zakresem z doprowadzeniem nawierzchni do stanu pierwotnego 2.11.W ofercie należy uwzględnić wycinkę drzew pod przepompownię ścieków oraz zbiorników ścieków deszczowych wynikający z decyzji o wyłączeniu gruntów leśnych w załączeniu (decyzja wraz z mapą znajduje się w dokumentacji projektowej). 2.12.Opracowana dokumentacja projektowa nie obejmuje projektu organizacji ruchu oraz uzgodnień tras linii autobusowych na czas budowy. Dokument ten powinien zostać opracowany oraz uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami przez wybranego w procedurze przetargowej – wykonawcę. Ewentualne koszty związane z powyższym, wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swojej ofercie w ramach przetargu na wykonawstwo przedmiotowej inwestycji. Wykonawca, wprowadzając na czas prowadzenia robót zmienione organizacje ruchu oraz tymczasowe objazdy, zaopatrzy się na własny koszt w stosowne urządzenia i znaki drogowe, zgodnie z wymaganymi kodeksu ruchu drogowego. Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca, pozyska zgodę od właściwego zarządcy drogi na ich prowadzenie podając organizację robót oraz ponosząc opłaty z tym związane na rzecz zarządzającego terenem. 2.13. Odcinki inwestycji prowadzone pod nadzorem archeologicznym – strefa KA – obserwacji archeologicznych: S19 –S-20; S 20- S 52; S 20 – S49 – strefa KOW – historycznego siedliska wsi : S18-T24; S18 – S44; T 79- S35 2.14.Nadzór archeologiczny zapewnia Zamawiający. 2.15.Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót zlecić nadzór branżowy właścicielom uzbrojenia terenu: GOZG, telekomunikacja, zakład energetyczny, PWiK okręgu Częstochowskiego. Kserokopię zleceń Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac. Koszty nadzorów należy uwzględnić w ofercie. 2.16.Wszystkie zastosowane materiały powinny być wykonane zgodnie z PN, posiadać aprobatę techniczną lub być oznakowane znakiem budowlanym. 2.17.W ofercie Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić: Oznaczenia modułu odkształcenia podłoża gruntu i podbudowy dla dróg wykonać przez obciążenie płytą statyczną E1-E2 (płyta Vss.). Badania w zakresie przyłączy za pomocą sondy dynamicznej. Wymagania materiałowe w dokumentacji projektowej i STWiOR. W zakresie kształtek stosować PCV SDR34, PN8. 2.18. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Opinia Geotechniczna, Projekt Radiowy, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 2.19.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.20.Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.21.Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane – 60 miesięcy. 2.22.Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.23.Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w., zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.24.Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45232400-6
 
Dodatkowe kody CPV: 45232410-9, 45332300-6, 45231300-8, 45231100-6, 45111200-0, 45100000-8, 45232000-2, 45310000-3, 45315700-5, 45311000-0, 45233220-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3191533.18
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: ZTHU Stanisław Krupiński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Wrzosowa,ul.Wesoła 13
Kod pocztowy: 42-263
Miejscowość: Wrzosowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5430750.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5430750.56
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6765000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2018-01-04.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2018-01-04 14:12:24.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2018-01-04 14:12:24.
czytano: 307 razy, id: 4788
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-01-04
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018