Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 17 października 2018 r.

imieniny: Antoni, Ignacy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Podtytuł: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn

Polska-Olsztyn: Usługi związane z odpadami

2018/S 046-100960

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Olsztyn
Pl. Marszałka Józefa Pilsudskiego 10
Olsztyn
42-256
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Celeban, Sylwia Miętkiewicz, Marzena Płatek
Tel.: +48 343285076
E-mail: przetargi@olsztyn-jurajski.pl
Faks: +48 343285057
Kod NUTS: PL224

Adresy internetowe:

Główny adres: www.olsztyn-jurajski.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.olsztyn.bip.jur.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Gmina Olsztyn
Pl. Marszałka Jozefa Piłsudskiego 10
Olsztyn
42-256
Polska
Tel.: +48 343285076
E-mail: przetargi@olsztyn-jurajski.pl
Faks: +48 343285057
Kod NUTS: PL224

Adresy internetowe:

Główny adres: www.olsztyn-jurajski.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn

Numer referencyjny: IZP.271.4.2018
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn”.

Przedmiot zamówienia szczegółowo określa opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący: załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000
90511000
90512000
90513100
90514000
34928480
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Olsztyn.

II.2.4)Opis zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn”

2.2. Podstawowe dane dotyczące Gminy Olsztyn

Lp. Gmina Ilość mieszkańców w gminie, według złożonych deklaracji na dzień 31.12.2017 r. Ogólna liczba nieruchomości zamieszkałych - tzw. punktów odbiorowych - odrębnie budynki: jednorodzinne/ wielorodzinne na dzień 31.12.2017 r. Powierzchnia gminy/km2.

1 Olsztyn 6942 2377 109,15 km2

2.3. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący: załącznik nr 1 do SIWZ

2.4. Wykonawca/y będą odbierali odpady z nieruchomości z następującą częstotliwością:

1) Zmieszane odpady komunalne:

Dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej - nie rzadziej niż co cztery tygodnie.

2) Odpady komunalne, pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów, obejmujące następujące frakcje: papier, tektura, metal, odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, odpady wielomateriałowe, szkło i opakowania szklane należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością:

a) Dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej - nie rzadziej niż co cztery tygodnie

3) Dla punktu selektywnego zbierania - dwa razy w miesiącu - drugi i czwarty wtorek miesiąca, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników

4) Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z nieruchomości zamieszkałych - nie rzadziej niż co cztery tygodnie. Jednakże w okresie od 1 maja do 31 października włącznie - dwa razy w miesiącu.

5) Meble i inne odpady wielkogabarytowe - odbierane będą dwa razy

W roku: wiosną (w miesiącu marcu lub kwietniu) i jesienią (w miesiącu październiku lub listopadzie). Odpady te należy wystawiać przed nieruchomość w dniu zbiórki zgodnie z przyjętym harmonogramem.

6) Szczegółowe terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki zostaną określone w harmonogramie, który uwzględni przesunięcia związane z dniami wolnymi od pracy.

7) Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki, obejmującej zbieranie odpadu frakcji: popioły z palenisk domowych należy usuwać: dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej - nie rzadziej niż co cztery tygodnie.

8) Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia na wskazaną nieruchomość na terenie gminy Olsztyn jeden kontener o pojemności 2m3 (lub zamiennie worek typu big-bag) na gruz budowlano-rozbiórkowy w okresie trwania umowy (raz na dwa lata), jednakże w ilości nie większej niż 5 szt. na miesiąc. Zamawiający będzie prowadził listę osób oczekujących na w/w kontener

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną na adres Urząd Gminy Olsztyn Pl. Marszałka Jozefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca winien przedłożyć:

— aktualne zezwolenie na transport odpadów, wydane przez właściwy organ,

— aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn,

— aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez wykonawcę że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 200 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli

— Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie usługę trwającą min. 6 miesięcy polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli z co najmniej 1000 nieruchomości lub lokali, na których powstają odpady komunalne.

Powyższy punkt należy opisać w przedłożonym wykazie wg załącznika nr 5 do SIWZ.

2) Wykonawca musi wykazać że dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami) tj.

Lp. Nazwa i opis wymaganego pojazdu wymagana liczba (co najmniej).

1 Pojazd typu śmieciarka do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 l, 240 l, 360l, 1100 l 1 szt.

2 Pojazd typu śmieciarka do odbioru odpadów gromadzonych w sposób selektywny z pojemników lub worków 1 szt.

3 Pojazd ciężarowy przystosowany do odbioru odpadów wielkogabarytowych 1 szt.

4 pojazd dostosowany do przewozu kontenerów 7m3 - 1 szt.

5 Pojazd mniejszy gabarytowo do odbioru odpadów komunalnych z posesji o utrudnionym dojeździe dla śmieciarki.- 1 szt.

Wyżej wymieniona liczba pojazdów (określona w tabeli) jest ilością minimalną, faktyczna liczbą pojazdów, jaką wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby odpady komunalne z terenu Gminy Olsztyn były na bieżąco odbierane.

Powyższy punkt należy opisać w przedłożonym wykazie potencjału technicznego wg załącznika nr 4 do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami SIWZ i wzorem umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/04/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/04/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Urząd Gminy Olsztyn, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, Sala konferencyjna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 ustawy Pzp, (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1, 5, 6, 7, ustaw Pzp (przesłanki fakultatywne) oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 6.7 SIWZ

Kompletna oferta musi zawierać:

1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

2. Wypełnione i podpisane aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie wykonawca składa w formie Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ

3. Dowód wniesienia wadium:

— w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów),

— w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do ofert kopii potwierdzenia nadania przelewu.

4. Jeżeli dotyczy: Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy wykonawca upoważnił osobę do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w formie oryginału lub kopi poświadczonej notarialnie.

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://www.olsztyn.bip.jur.pl/ informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu bez dodatkowego wezwania:

— oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ /W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich./,

— wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia /w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej/.

4. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

6. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze ofert najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena waga kryterium 60 %

2) Termin podstawienia pojemnika 20 %

3) Termin płatności faktury 20 %

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI, Rozdziale 1 i 2, w przepisach art. 179 - 198 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/03/2018
Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2018-03-07.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2018-03-07 09:50:17.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2018-03-07 09:50:17.
czytano: 352 razy, id: 4834
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-05-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2018-04-10
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2018-03-07
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2018-03-07
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2018-03-07
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2018-03-07
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2018-03-07
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2018-03-07
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2018-03-07
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2018-03-07
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018