Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynponiedziałek, 24 lutego 2020 r.

imieniny: Boguta, Bogusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Remont nawierzchni dróg gminnych ulicy Botanicznej oraz ulicy Karlińskiego wraz z łącznikiem w miejscowości Olsztyn oraz Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna

Ogłoszenie nr 500065758-N-2018 z dnia 27-03-2018 r.
Gmina Olsztyn: Remont nawierzchni dróg gminnych ulicy Botanicznej oraz ulicy Karlińskiego wraz z łącznikiem w miejscowości Olsztyn oraz Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 507790-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500021683-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 000547187, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont nawierzchni dróg gminnych ulicy Botanicznej oraz ulicy Karlińskiego wraz z łącznikiem w miejscowości Olsztyn oraz Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.1.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont nawierzchni dróg gminnych ulicy Botanicznej oraz ulicy Karlińskiego wraz z łącznikiem w miejscowości Olsztyn oraz Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna 2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.3. Budowę drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna Zakres robót obejmuje: - budowę drogi o nawierzchni bitumicznej, - budowę drogi o nawierzchni tłuczniowej, - budowę rowów odparowalno – wsiąkanych, - przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 1065 S – włączenie drogi gminnej do drogi powiatowej Roboty nawierzchniowe - nawierzchnia tłuczniowa: górna warstwa z klińca o uziarnieniu 4,0-31,5mm i miał 0-4mm- 9 cm oraz dolna warstwa-tłuczeń o uziarnieniu 31,5-63 mm – 18 cm - nawierzchnia bitumiczna: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 6cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7cm, podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego- 20 cm - wzmocnienie istniejącego podłoża, na głębokości 10 cm - pobocze oraz rowy z humusu zdjętego pod koryto jezdni grubość 10 cm - powierzchnia nawierzchni bitumicznej: 68,85 m2 - powierzchnia nawierzchni tłuczniowej: 3774,85 m2 - powierzchnia pobocza: 1105,50 m2 - powierzchnia rowów odparowująco wsiąkających: 252,60 m2 2.4. Remont nawierzchni drogi gminnej ulicy Karlińskiego wraz z łącznikiem w miejscowości Olsztyn Zakres robót obejmuje: ulica Karlińskiego - remont istniejącej jezdni wraz z wykonaniem utwardzonego pobocza, od hm 0+19.00 do hm 1+10,79 wzdłuż ul. Karlińskiego istniejące prawostronne pobocze należy utwardzić na szerokości 1,5 m oraz wykonać remont jezdni bitumicznej o szerokości 5 m Na odcinku od hm 1+10.79 do końca opracowania przewidziano remont obustronnego pobocza , o szer. 1,5 m praz jezdnie o szerokości 5 m - remont zjazdów na posesję, - remont wpustów chłonnych - zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych łącznik pomiędzy ulicami Karlińskiego i Botanicznej - remont istniejącej jezdni, - remont zjazdów na posesje, remont wpustów chłonnych - zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych, Roboty nawierzchniowe - Nawierzchnia jezdni bitumicznej: beton asfaltowy dwie warstwy po 4 cm każda, górna podbudowa o grubości 8 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, dolna podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm - nawierzchnia jezdni z kostki betonowej: kostka betonowa grubości 8 cm, podsypka cementowo – piaskowa 3 cm, podbudowa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm, - nawierzchnia utwardzonego pobocza z kostki betonowej: warstwa ścieralnej z kostka betonowa8 cm, podsypka cementowo – piaskowa 3 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 20 cm - nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej: warstwa ścieralna kostka betonowa 8 cm podsypka cementowo – piaskowa 3 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 20 cm, - powierzchnia jezdni bitumicznej 2158 m2 - powierzchnia z jezdni z kostki betonowej 809 m2 - powierzchnia utwardzonego pobocza 652 m2 Odwodnienie należy wykonać poprzez spadki podłużne i poprzeczne oraz przez 11 wpustów chłonnych o średnicy Ø500 Remont ul. Karlińskiego będzie prowadzony pod nadzorem archeologicznym. 2.5. Remont nawierzchni drogi gminnej ulicy Botanicznej w miejscowości Olsztyn Zakres robót obejmuje: - remont istniejącej jezdni wraz z wykonaniem obustronnym utwardzonego pobocza, - szerokość jezdni bitumicznej wynosi 5 m, oraz 3,5. na odcinku za skrzyżowaniem z łącznikiem, - szerokość utwardzonego pobocza 1,5 m miejscami przewężona z uwagi na granice ewidencyjne działek oraz lokalizację ogrodzeń - remont zjazdów na posesję - remont wpustów chłonnych -zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych - przybudowy kolidującego hydrantu Roboty nawierzchniowe - Nawierzchnia jezdni bitumicznej: beton asfaltowy dwie warstwy po 4 cm każda, górna podbudowa o grubości 8 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, dolna podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm - nawierzchnia jezdni z kostki granitowej: kostka granitowa grubości 10 cm, podsypka cementowo – piaskowa 3 cm, podbudowa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm, - nawierzchnia utwardzonego pobocza z kostki betonowej: warstwa ścieralnej z kostka betonowa 8 cm, podsypka cementowo – piaskowa 3 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 20 cm - nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej: warstwa ścieralna kostka betonowa 8 cm podsypka cementowo – piaskowa 3 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 20 cm, - powierzchnia jezdni bitumicznej 2528 m2 - powierzchnia jezdni z kostki granitowej 25 m2 - powierzchnia utwardzonego pobocza 1317 m2 - powierzchnia zjazdów 582m2 Odwodnienie realizowane będzie poprzez spadki podłużne i poprzeczne przez system wpustów chłonnych, oraz przez zastosowanie rowów filtracyjnych szerokości 0,5 m i głębokości 0,6 m wypełnionych kruszywem łamanym 8-32 mm z rurą drenarską perforowaną w otulinie o średnicy 160 mm oraz w kierunku terenów zielonych. Rowy filtracyjne podłączone są do zbiorników rozłączających w celu usprawnienia odprowadzenia wody powierzchniowej. 2.6. Oznakowanie zgodnie z organizacją ruchu dla w/w ulic. oznakowanie musi być wykonane zgodnie z zał. 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 z późn. zm.) 2.7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót, Projekt Stałej Organizacji Ruchu stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 2.8. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN,EN przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.9. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.10. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. 2.11. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.12. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.13. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
 
Dodatkowe kody CPV: 45233142-6, 45233220-7, 45233290-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1426194.75
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: „BITUM” Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Lipie Śląskie, ul.Cegielniana 20,
Kod pocztowy: 42-700
Miejscowość: Lubliniec
Kraj/woj.: Polska
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1580265.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1580265.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1993156.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2018-03-27.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2018-03-27 09:22:45.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2018-03-27 09:22:45.
czytano: 335 razy, id: 4883
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-03-27
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020