Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynponiedziałek, 25 maja 2020 r.

imieniny: Grzegorza, Magdy, Urbana

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olsztyn.

Ogłoszenie nr 500126373-N-2018 z dnia 06-06-2018 r.
Gmina Olsztyn: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olsztyn.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 551774-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 000547187, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olsztyn.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.10.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olsztyn. 2.2.Przedmiot zamówienia dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.5.Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych 2.3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji technicznej załącznik nr 1 do SIWZ oraz Wzór umowy – załącznik nr 7 do SIWZ 2.4.Przedmiot zamówienia ma być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności: a)posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wystawione przez CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z dnia 2 czerwca 2007 r. Nr 143, poz. 1002, zmienione rozporządzeniem Dz. U. 2010 nr 85 poz. 553) b)ma spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. c)posiadać oznakowanie zgodne z załącznikiem nr 1, do Zarządzenia Komendanta Głównego PSP z dnia 20 stycznia 2006r., d)posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia, e)spełniać wymagania ogólne i szczegółowe przewidziane dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego – KG PSP 2.5.W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego dokumenty stanowiące dowód spełniania przez dostawę wymaganych norm i przepisów oraz wymaganych parametrów (świadectwa, zaświadczenie, karty katalogowe, instrukcje, itp.) w celu akceptacji i oceny zgodności ze specyfikacją techniczną. 2.6.Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Gminy Olsztyn. 2.7.Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia użytkowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi pojazdu. 2.8.Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym, w celu koordynowania prawidłowego przebiegu dostawy oraz wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 2.9.Wykonawca udzieli gwarancji na podwozie i zabudowę bez limitu kilometrów i przeprowadzonych motogodzin min. 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy natomiast dla wyposażenia Wykonawca udzieli 12 miesięcy gwarancji liczonej w obu przypadkach od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 2.10.Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów i urządzeń, niż podane w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. 2.11.Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w., zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.12.Ewentualne nazwy podane w opisie przedmiotu zamówienia są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 949000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: WAWRZASZEK ISS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Leszczyńska 22
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1230000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1230000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1230000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2018-06-06.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2018-06-06 11:08:36.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2018-06-06 11:08:36.
czytano: 264 razy, id: 4920
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-06-06
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020