Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynponiedziałek, 25 maja 2020 r.

imieniny: Grzegorza, Magdy, Urbana

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego – na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna

Ogłoszenie nr 500128192-N-2018 z dnia 07-06-2018 r.
Gmina Olsztyn: Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego – na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 539894-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 000547187, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego – na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.8.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego – na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna 2.2.Przedmiot zamówienia obejmuje min: Budowę drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego – na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna Dł. drogi – 2 457,04m, Droga dojazdowa „D” Droga o szerokości 4,5m – ograniczona obustronnie poboczem tłuczniowym szerokości 0,50m – nawierzchnia z asfaltobetonu Na początku oraz na końcu drogi gminnej należy wykonać parking, stanowiska postojowe 2,50mx5,50m z nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym, Droga gminna – nawierzchnia asfaltobetonowa – 11050,0 m2 Ścieżka rowerowa – asfaltowa - 403,0 m2 Zjazdy – kostka betonowa kolor grafitowy – 77,0 m2 Parkingi – Kosta betonowa kolor szary – 262,0 m2 Miejsce odpoczynku rowerzysty – kostka betonowa kolor zielony – 490,0 m2 Chodniki – kostka betonowa kolor czerwony – 270,0 m2 Pobocze - 2372,0 m2 Konstrukcja nawierzchni: Nawierzchnia drogi na odcinku: od Hm 0+0,00 do Hm 0+72,14 i od Hm 18+62,46 do Hm 22+86,72 - warstwa ścieralna – beton asfaltowy 4 cm - warstwa wiążąca 4 cm - podbudowa –kruszywo łamane 0-31,5 mm (5 cm+15 cm)– 20 cm - warstwa gruntu (piasek) stabilizowany – 10 cm - zdjęcie humusu – 20-30 cm Nawierzchnia drogi na odcinku: od Hm 7+72,14 do Hm 18+62,46 i od Hm 22+86,72 do Hm 24+50,00 - warstwa ścieralna beton asfaltowy – 4 cm - warstwa wiążąca – 4 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm (5cm+15 cm) stabilizowane mechanicznie - 20 cm - nasyp z gruntu przepuszczalnego = pospółka – gr. zmienna - zdjęcie humusu – 20-30 cm Rów filtracyjny: Szerokość 0,50 m i głębokości 0,60 m - kruszywo łamane – 20 cm - geotekstyl - warstwa kruszywa łamanego 8-31,5 mm 40 cm - geotekstyl Parking - kostka betonowa w kolorze szarym 8 cm - podsypka cem-piaskowa – 3 cm - podbudowa – kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5 mm – 20 cm - warstwa odcinająca – piasek 15 cm Zdjęcie humusu – 20 cm Parking od strony zieleńców ograniczony krawężnikiem betonowym 15x30 posadowionym bezpośrednio na świeżym, niestężonym betonie na ławie betonowej z oporem z betonu. Parking od strony drogi gminnej ograniczony krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 posadowionym bezpośrednio na świeżym, niestężonym betonie na ławie betonowej z oporem z betonu. Miejsce odpoczynku rowerzysty: - kostka betonowa w kolorze zielonym 8 cm - podsypka cem-piaskowa 3 cm - podbudowa – kruszywo łamane stab. mechanicznie 20 cm - warstwa odcinająca – piasek – 15 cm - zdjęcie humusu – 20-30 cm Miejsce odpoczynku rowerzysty od strony drogi gminnej i zieleńców ograniczone krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 posadowionym bezpośrednio na świeżym, niestężonym betonie na ławie betonowej z oporem z betonu. Miejsce odpoczynku rowerzysty od strony zieleńców ograniczone krawężnikiem betonowym 15x30 posadowionym bezpośrednio na świeżym, niestężonym betonie na ławie betonowej z oporem betonu. Ścieżka rowerowa: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 4 cm - podbudowa kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 20 cm - warstwa odcinająca 10 cm Ścieżka rowerowa od strony istniejącej jezdni ograniczona krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 posadowionym bezpośrednio na świeżym, niestężonym betonie na ławie betonowej z oporem z betonu. Ścieżka rowerowa od strony zieleńców ograniczona obrzeżem betonowym 8x30 posadowionym na ławie betonowej z oporem z betonu Nawierzchnia na włączeniu do skrzyżowań z ul. Narcyzową i ul. Górzystą - kostka betonowa w kolorze grafitowym 8 cm - podsypka cementowa – piaskowa 3 cm - podbudowa kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 20 cm - warstwa odcinająca – piasek 15 cm - zdjęcie humusu 20 cm Nawierzchnia od strony chodnika i zieleńców ograniczona krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 posadowionym bezpośrednio na świeżym, niestężonym betonie na ławie betonowej z oporem z betonu. Chodnik: - kostka betonowa w kolorze czerwonym – 8 cm - podsypka cementowo piaskowa – 3 cm - podbudowa kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne 15 cm - zdjęcie humusu – 20 cm Chodnik od strony drogi gminnej ograniczony krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 posadowionym bezpośrednio na świeżym, niestężonym betonie na ławie betonowej z oporem z betonu. Chodnik od strony zieleńców ograniczony obrzeżem betonowym 8x30 posadowionym na ławie betonowej z oporem z betonu. Odwodnienie: Odprowadzenie drogi poprzez obustronny rów filtracyjny wypełniony kruszywem łamanym szerokości 0,50 m i głębokości 60 cm. Dodatkowo w miejscach ekstremum minimalnego pomiędzy rowami filtracyjnymi należy zastosować sączki z rur PCV 160 mm . Budowa kanału kablowego (technologicznego) jednootworowego o długości ok. 2478,00 mb. Kanalizację wykonać z zastosowaniem rury grubościennej, łączonej na złączki kielichowe grubościenne z uszczelką. Kanał ułożyć na takiej głębokości, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu nawierzchni górnej powierzchni kanału wynosiło 0,7 m a pod jezdnią min 1,0 m. Przejścia pod istniejącą jezdnią wykonać przewiertem z zastosowaniem rury grubościennej. W ciągu kanalizacji należy zabudować 14 studni kablowych prefabrykowanych z ramami i pokrywami typu lekkiego z wewnętrznymi stalowymi pokrywami zabezpieczającymi. Pokrywa wyposażona w układ zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemysłowym. Pokrywa z oznaczeniem logo Gminy. 2.3. Drzewa i krzewy do usunięcia: Usunięcie drzew i krzewów zgodnie inwentaryzacją - załącznik graficzny rys. 8-1, 8-2, 8-3 oraz inwentaryzacji drzewostanu i wykaz drzew do wycięcia. Drewno pozyskane z wycinki z terenu objętego realizacją inwestycji pozostaje do dyspozycji wykonawcy. Wykonawca w cenie oferty uwzględni pozyskane drewno. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów z terenu Lasów Państwowych staje się nieodpłatnie własnością Lasów Państwowych - po wycince należy je przewieźć w miejsce wskazane przez Lasy Państwowe i dokonać protokolarnego przekazania. 2.4. Oznakowanie zgodnie z stałą organizacją ruchu. Oznakowanie musi być wykonane zgodnie z załącznikiem 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 z późn. zm.) Uwaga: W ramach I etapu realizacji docelowej organizacji ruchu zrealizowano zadanie pn.: Budowa oświetlenia chodnika i przejścia dla pieszych w ciągu DK 46 w Odrzykoniu gm. Olsztyn”. Zakres obejmował: lokalizację 10 słupów oświetleniowych posadowionych w pasie zieleni oraz budowę urządzenia ostrzegawczego przejścia dla pieszych (2 znaki D-6 z sygnalizatorami LED na wysięgniku). 2.5. Teren objęty realizacją inwestycji w części położny jest w strefie obserwacji archeologicznej wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn - odcinek na wysokości granicy działki ewid. nr 321/1 i 202/3 – ok. km. 199+400 (kilometrażu drogi krajowej ) do km. 199+686. Prace ziemne na tym odcinku będą prowadzone pod nadzorem archeologicznym. Zamawiający zapewnia nadzór archeologiczny. 2.6. Zamawiający wymaga aby w 2018 r przedmiot zamówienia został wykonany w ok. 40%. 2.7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót, Projekt Stałej Organizacji Ruchu stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 2.8. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN,EN przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.9. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.10. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. 2.11. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.12. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.13. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8
 
Dodatkowe kody CPV: 45230000-8, 45233000-9, 45233100-0, 45233200-1, 45233300-2, 45212600-2, 45233290-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1943236.25
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Myszkowska 59
Kod pocztowy: 42-310
Miejscowość: Żarki
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2340113.73
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2340113.73
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3300369.93
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 8,40%
IV.8) Informacje dodatkowe:
kanał technologiczny wykona podwykonawca Firma Instalacyjna Jerzy Kubski 42-200 Częstochowa, ul. Sosnowa 4
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2018-06-07.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2018-06-07 13:03:08.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2018-06-07 13:03:08.
czytano: 413 razy, id: 4921
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-06-07
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020