Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynponiedziałek, 25 maja 2020 r.

imieniny: Grzegorza, Magdy, Urbana

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Remont dróg gminnych na terenie gminy Olsztyn

Ogłoszenie nr 500130726-N-2018 z dnia 11-06-2018 r.
Gmina Olsztyn: Remont dróg gminnych na terenie gminy Olsztyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550270-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 000547187, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dróg gminnych na terenie gminy Olsztyn
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.9.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Remont dróg gminnych na terenie gminy Olsztyn 2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Remont drogi w Biskupicach ul. Szkolna Należy wykonać odcinek drogi o długości 170 m Zakres robót: - mechaniczne ścinanie poboczy z jednej strony, - frezowanie całej nawierzchni asfaltowej, - regulacja pionowa zasuw wodociągowych, - wykonanie koryta na poszerzeniu drogi oraz ułożenie podbudowy tłuczniowej gr. 15 cm. - mechaniczne oczyszczenie i skopienie asfaltem istniejącej nawierzchni bitumicznej, - ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu – grubość 5 cm, z zachowaniem spadku poprzecznego – dwustronny (2%). - wykonanie poboczy z frezu asfaltowego o szerokości 0,5 m (grubość ok 8 cm) – z jednej strony, - dostosowanie wysokości istniejących zjazdów do nowej nawierzchni: wykonać z betonu asfaltowego - ręcznie plantowanie terenu wzdłuż poboczy oraz przy zjazdach. Remont drogi w Biskupicach ul. Zbożowa Należy wykonać odcinek o długości ok. 835 m i szerokość drogi 4,0 m od skrzyżowania ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Polna Zakres robót: - wycinka krzaków i gałęzi z pasa drogowego – w odległości min. 1,5 m od każdej krawędzi i 4,5 m nad jezdnią – odcinek od ul. Polnej, - wyrównać istniejącą nawierzchnię tłuczniową wraz z mechanicznym zagęszczeniem, - uzupełnić nawierzchnię w miejscach z największymi ubytkami warstwą z tłucznia ok 15 cm (200m x 4m), - na całej szerokości drogi wykonać górną warstwę podbudowy o gr. 8 cm, - regulacja zasuw wodociągowych, - skopienie asfaltem istniejącej nawierzchni, - ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu – grubość 5 cm, z zachowaniem spadku poprzecznego – dwustronny (2%). - wykonanie poboczy z frezu asfaltowego o szerokości 0,5 m (grubość ok 8 cm). - dostosowanie wysokości istniejących zjazdów do nowej nawierzchni: wykonać frezem asfaltowym. - ręcznie plantowanie terenu wzdłuż poboczy oraz przy zjazdach. Remont drogi w Biskupicach ul. Bukowa Należy wykonać odcinek o długości ok. 200 m i szerokość drogi 4,0 m od skrzyżowania ul. Jodłową do wlotu ul. Dębowej Zakres robót: - wyrównać istniejącą nawierzchnię tłuczniową wraz zagęszczeniem, - na całej szerokości drogi wykonać górną warstwę podbudowy o gr. 8 cm, - regulacja zasuw wodociągowych, - skopienie asfaltem istniejącej nawierzchni, - frezowanie wlotu skrzyżowania z ul. Jodłową. - ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu – grubość 5 cm, z zachowaniem spadku poprzecznego – dwustronny (2%), - wykonanie poboczy z frezu asfaltowego o szerokości 0,5 m (grubość ok 8 cm). - dostosowanie wysokości istniejących zjazdów do nowej nawierzchni: wykonać frezem asfaltowym. - ręcznie plantowanie terenu wzdłuż poboczy oraz przy zjazdach. - usunięcie znaku B-20, - uzupełnienie oznakowania-montaż 3 sztuk słupków ze znakami: B-20, D-1 (2 szt. – na ul. Zbożowej i ul. Jodłowej). Remont drogi w Biskupicach ul. Dębowa Należy wykonać odcinek o długości ok. 45 m od ul. Bukowej do ostatnich zabudowań Zakres robót: - wyrównać istniejącą nawierzchnię tłuczniową wraz zagęszczeniem, - na całej szerokości drogi wykonać górną warstwę podbudowy o gr. 8 cm, - regulacja zasuw wodociągowych, - skopienie asfaltem istniejącej nawierzchni, - ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu – grubość 5 cm, z zachowaniem spadku poprzecznego – jednostronny w kierunku południowym (2%). - wykonanie poboczy z frezu asfaltowego o szerokości 1 m (grubość ok 8 cm). - dostosowanie wysokości istniejących zjazdów do nowej nawierzchni: wykonać frezem asfaltowym. - ręcznie plantowanie terenu wzdłuż poboczy oraz przy zjazdach. Remont drogi w Turowie ul. Energetyków Należy wykonać odcinek o długości ok. 90 m i szerokość drogi 3,0 m od ul. Rycerskiej do ostatnich zabudowań. Zakres robót: - wyrównać istniejącą nawierzchnię tłuczniową wraz zagęszczeniem, - korytowanie na poszerzeniu wraz z wbudowaniem tłucznia grubości 15 cm, - na całej szerokości drogi wykonać górną warstwę podbudowy o gr. 8 cm, - regulacja zasuw wodociągowych, - skopienie asfaltem istniejącej nawierzchni, - frezowanie nawierzchni w obrębie skrzyżowania z ul. Rycerską. - ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu – grubość 5 cm, z zachowaniem spadku poprzecznego – dwustronny. - wykonanie poboczy z frezu asfaltowego o szerokości 0,5 m (grubość ok 8 cm). - dostosowanie wysokości istniejących zjazdów do nowej nawierzchni: wykonać frezem asfaltowym. - ręcznie plantowanie terenu wzdłuż poboczy oraz przy zjazdach Remont drogi w Przymiłowicach ul. Miła Należy wykonać odcinek o długości ok. 680 m i szerokość drogi 5,0 m od skrzyżowania ul. Podgrabie do skrzyżowania z ul. Widokową Zakres robót: - wycinka krzaków i gałęzi z pasa drogowego – w odległości min. 1,5 m od każdej krawędzi i 4,5 m nad jezdnią, - mechaniczne ścięcie poboczy – grubości do 10 cm, szerokość 2 x 1 m, - regulacja zasuw wodociągowych i gazowych, - w miejscach gdzie występują zawężone pobocza – uzupełnić warstwą tłucznia, - mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem istniejącej nawierzchni, - wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą z mieszanki mineralno-bitumicznej o minimalnej grubości po zagęszczeniu 2 cm, - ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu – grubość 4 cm, z zachowaniem spadku poprzecznego – dwustronny (2%). - wykonanie obustronnych poboczy z frezu asfaltowego o szerokości 0,5 m (grubość ok 8 cm), - ręcznie plantowanie terenu wzdłuż poboczy oraz przy zjazdach. - wykonanie oznakowania poziomego: grubowarstwowe krawędziowe linie P-7c. 2.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 2.4. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, EN przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.5. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.6. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45233142-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 455048.16
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Myszkowska 59
Kod pocztowy: 42-310
Miejscowość: Żarki
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 547703.37
Oferta z najniższą ceną/kosztem 547703.37
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 592430.12
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2018-06-11.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2018-06-11 11:05:29.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2018-06-11 11:05:29.
czytano: 316 razy, id: 4924
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-06-11
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020