Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynponiedziałek, 25 maja 2020 r.

imieniny: Grzegorza, Magdy, Urbana

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy

Ogłoszenie nr 500131356-N-2018 z dnia 11-06-2018 r.
Gmina Olsztyn: Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 536346-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500074369-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 000547187, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.7.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy 2.2.Zakres robót obejmuje min.: Budowę budynku jednokondygnacyjnego z antresolą, tarasem wejściowym oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych, pokryty dachem dwuspadowym . Dane techniczne budynku: pow. zabudowy: 138,80 m2, pow. zabudowy schodów i tarasów: 58,60 m2, pow. użytkowa: 112,60 m2, pow. użytkowa antresoli 23,0 m2, Kubatura: 474,00 m3 Budynku w technologii tradycyjnej. Konstrukcja ścian murowana z pustaków ceramicznych. Wykonanie w budynku instalacji: - wody zimnej wraz z przyłączem wodociągowym, - kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym - wody ciepłej użytkowej, - centralnego ogrzewania, - instalacji elektrycznej wraz z przyłączem - instalacji gazowej wewnętrznej. UWAGA: Budynek ma być podłączony do nowobudowanej kanalizacji sanitarnej. Wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne budynku min.: - elewacje – cienkowarstwowy tynk mineralny na siatce, cokół - okładzina z płytek klinkierowych mrozoodpornych , - obróbki blacharskie ocynkowanej powlekanej w odcieniu blachodachówki - parapety zewnętrzne z płytek klinkierowych mrozoodpornych - pokrycie dachu – blachodachówka z posypką kwarcową (panelowa). - schody zewnętrzne – z płyty chodnikowej wykonane na podsypce cementowo-piaskowej, podstopnie schodów z palisady zabetonowanej w oporze betonowym , - taras – z płyty chodnikowej wykonany na podsypce cementowo-piaskowej, od strony terenu ograniczony palisadami łupanymi zabetonowanymi w oporze betonowym. - pochylnia dla osób niepełnosprawnych - posadzki i podłogi – płytki ceramiczne antypoślizgowe - tynki i okładziny: wewnętrzne kat. III cementowo-wapienne, wc okładzina z płytek ceramicznych do wysokości 2,0 m, pomieszczenie gospodarcze oraz magazyn – okładzina z płytek ceramicznych do wysokości 2,0 m - Wykonanie ogrodzenia: panelowego na słupkach metalowych obetonowanych – ok. 100 m, - Wykonanie bramy przesuwnej manualnej wraz z furtką. - Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej: dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw i urządzeń siłowni zewnętrznej - Skarpa: Wykonanie ukształtowania i wyprofilowania istniejącej skarpy oraz obramowania skarpy krawężnikiem betonowym ułożenie płyt ażurowych. 2.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, opis techniczny urządzeń zabawowych na placu zabaw i urządzeń siłowni zewnętrznej, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 2.4. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników art. 29 ust. 5 i 6 Ustawy: Dokumentacja projektowa na podstawie, której realizowane będzie zamówienie wykonana została zgodnie ze standardami i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników, a w szczególności z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. 2.5. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.6. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.7. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2
 
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45310000-3, 45320000-6, 45330000-9, 45340000-2, 45400000-1, 37500000-3, 37530000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 527342.62
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: RAK INVEST MARTA RAK
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pułaskiego 7/312
Kod pocztowy: 42-300
Miejscowość: Myszków
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 569785.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 569785.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 743500.01
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2018-06-11.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2018-06-11 14:23:33.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2018-06-11 14:23:33.
czytano: 323 razy, id: 4925
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-06-11
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020