Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynponiedziałek, 25 maja 2020 r.

imieniny: Grzegorza, Magdy, Urbana

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn

16/06/2018    S114    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta

Polska-Olsztyn: Usługi związane z odpadami

2018/S 114-259725

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Olsztyn
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10
Olsztyn
42-256
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Celeban, Sylwia Miętkiewicz, Marzena Płatek
Tel.: +48 343285076
E-mail: przetargi@olsztyn-jurajski.pl
Faks: +48 343285057
Kod NUTS: PL224

Adresy internetowe:

Główny adres: www.olsztyn-jurajski.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn

Numer referencyjny: IZP.271.4.2018
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn”

2.2. Podstawowe dane dotyczące Gminy Olsztyn

Lp. Gmina Ilość mieszkańców w gminie, według złożonych deklaracji na dzień 31.12.2017 r. Ogólna liczba nieruchomości zamieszkałych – tzw. punktów odbiorowych – odrębnie budynki: jednorodzinne/ wielorodzinne na dzień 31.12.2017 r. Powierzchnia gminy/km2.

1 Olsztyn 6942 2377 109,15 km2

2.3. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący: załącznik nr 1 do SIWZ

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 541 376.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Olsztyn.

II.2.4)Opis zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn”

2.2. Podstawowe dane dotyczące Gminy Olsztyn

Lp. Gmina Ilość mieszkańców w gminie, według złożonych deklaracji na dzień 31.12.2017 r. Ogólna liczba nieruchomości zamieszkałych – tzw. punktów odbiorowych – odrębnie budynki: jednorodzinne/ wielorodzinne na dzień 31.12.2017 r. Powierzchnia gminy/km2.

1 Olsztyn 6942 2377 109,15 km2

2.3. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący: załącznik nr 1 do SIWZ

2.4. Wykonawca/y będą odbierali odpady z nieruchomości z następującą częstotliwością:

1) Zmieszane odpady komunalne:

Dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej – nie rzadziej niż co 4 tygodnie.

2) Odpady komunalne, pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów, obejmujące następujące frakcje: papier, tektura, metal, odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, odpady wielomateriałowe, szkło i opakowania szklane należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością:

a) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej – nie rzadziej niż co 4 tygodnie

3) dla punktu selektywnego zbierania - dwa razy w miesiącu – drugi i czwarty wtorek miesiąca, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników

4) Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z nieruchomości zamieszkałych – nie rzadziej niż co 4 tygodnie. Jednakże w okresie od 1 maja do 31 października włącznie – 2 razy w miesiącu.

5) Meble i inne odpady wielkogabarytowe - odbierane będą 2 razy w roku: wiosną (w miesiącu marcu lub kwietniu) i jesienią (w miesiącu październiku lub listopadzie). Odpady te należy wystawiać przed nieruchomość w dniu zbiórki zgodnie z przyjętym harmonogramem.

6) Szczegółowe terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki zostaną określone w harmonogramie, który uwzględni przesunięcia związane z dniami wolnymi od pracy.

7) odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki, obejmującej zbieranie odpadu frakcji: popioły z palenisk domowych należy usuwać: dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej – nie rzadziej niż co 4 tygodnie.

8) Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia na wskazaną nieruchomość na terenie gminy Olsztyn jeden kontener o pojemności 2m3 (lub zamiennie worek typu big-bag) na gruz budowlano-rozbiórkowy w okresie trwania umowy (raz na dwa lata), jednakże w ilości nie większej niż 5 szt. na miesiąc. Zamawiający będzie prowadził listę osób oczekujących na w/w kontener

2.5. Zakres usługi obejmuje:

W zakresie zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olsztyn, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów.

Komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego zadania, zgodnie z zapisami:

• ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289),

• ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987).

• Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr 2656/160/V/2016 z dnia 23.12.2016 r., w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022”,

• rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. (Dz.U. 2013 r. poz.122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Opis kryterium oceny:

Cena 60 %.

Termin podstawienia pojemnika 20 %.

Termin płatności faktury 20 %.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 046-100960
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/06/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
P.H.U „Paver” Karol Sienkiewicz
ul. Sienkiewicza 58
Włoszczowa
29-100
Polska
Kod NUTS: PL72
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 541 376.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 306 778.57 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza - Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI, Rozdziale 1 i 2, w przepisach art. 179-198 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/06/2018
Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2018-06-18.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2018-06-18 08:50:57.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2018-06-18 08:50:57.
czytano: 358 razy, id: 4950
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-06-18
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020