Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 3 lipca 2020 r.

imieniny: Anatol, Jacek

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Podtytuł: Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach

Ogłoszenie nr 500147766-N-2018 z dnia 27-06-2018 r.

Olsztyn: Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego dla osi priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 549869-N-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 5000030607-N-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 000547187, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IZP.271.10.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach. 2.2.Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna poddziałanie 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego.2.3.Zakres robót obejmuje: Budowę budynku przedszkola połączonego parterowym łącznikiem z istniejącym budynkiem zespołu szkół. Budynek należy wykonać w technologii tradycyjnej - ściany murowane z pustaków ceramicznych. Pokrycie dachu - więźba dachowa, główne elementy nośne dźwigary kratowe w rozstawie co 1,0 m z drewna C24 w systemowej konstrukcji. Konstrukcja dachu pokryta membraną dachową. Budynek niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym. Budynek w klasie D odporności pożarowej – dla konstrukcji dachu brak wymogu klasy odporności ogniowej. 2.4.Dane techniczne budynku: Pow. zabudowy: 192,70 m2 Pow. użytkowa: 161.81 m2 Długość budynku - 17,85 m, Szerokość: 12,98 m Wysokość do 5,52 m Kubatura 727,00 m3 2.5.Wykonanie w budynku instalacji: c.o. wewnętrzną i zewnętrzną instalację wod- kan, instalacji elektrycznych, instalacji gazu,2.6.Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej budynku2.7.Wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne budynku: elewacje – ocieplenie metodą lekką, mokrą z tynkiem akrylowa oraz płyt HPL, cokół tynk mozaikowy, obróbki blacharskie attyki z blachy powlekanej. Budynek przedszkola ma attykę dookoła i przepusty oraz rynny spustowe z koszami. Nie ma konieczności orynnowania budynku, parapety zewnętrzne – przy oknach z blachy stalowej powlekanej, ślusarka okienna i drzwiowa wg zestawienia w dokumentacji wszystkie okna musza posiadać nawiewniki oraz funkcję rozszczelniania, posadzki – płytki gres z cokołami, parapety wewnętrzne – konglomerat marmurowy, ściany tynk cementowo-wapienny wykończony gładzią gipsowa, - w pomieszczeniach sanitarnych: umywalnie, sanitariaty, oraz w pomieszczeniu gospodarczych – płytki ceramiczne do wysokości 2,1 m, ściany i sufity malowane farbami emulsyjnymi, drzwi wewnętrzne płycinowe, drzwi zewnętrzne do pomieszczeń sanitarnych wyposażone w samozamykacz, ściana z drzwi przesuwnych w sali przedszkolnej Ścianka mobilna z prowadnicą górną mocowana mechanicznie do dolnych pasów wiązarów dachowych. Przy projektowaniu wiązarów uwzględniono obciążenia związane z wyposażeniem instalacyjnym i technologicznym. 2.8.Zagospodarowanie terenu: wykonanie chodników, ścieżek oraz nasadzenia roślin, 2.9.Wyposażenie terenu: dostawa wraz z montażem urządzeń: huśtawka równoważna, zabawka na sprężynie czteroosobowa, zestaw wielofunkcyjny (zjeżdżalnia, mostek, drabinki), piaskownica 2,0x2,0 m, huśtawka podwójna, zabawki na sprężynie, ławki, kosze na śmieci Wykonanie ogrodzenia: od strony północnej działki ogrodzenie panelowe systemowe, wysokość przęsła: 2,0m, z podmurówką prefabrykowaną betonową, zamknięcie terenu pomiędzy projektowanym budynkiem a istniejącą hala sportową- projektowany plac zabaw ogrodzenie panelowe systemowe wysokość przęsła 1,6 m, podmurówka betonowa prefabrykowana, dwie furtki o szerokości 1 m. 2.10.Zamówienie jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, zatem Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym - rampa zewnętrzna o nachyleniu 8°, wszystkie otwory drzwiowe wewnętrzne o szerokości min. 90 cm, toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna z holu głównego.2.11.Zamawiający informuje, że roboty budowlane będą prowadzone przy funkcjonującym czynnym obiekcie w którym przez cały rok będą prowadzone zajęcia (z wyjątkiem wakacji, ferii zimowych czy innych wolnych dni od zajęć) Należy zabezpieczyć teren robót budowlanych przed wstępem osób nieuprawnionych. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót budowlanych w sposób jak najmniej uciążliwy dla prowadzonych zajęć w uzgodnieniu z dyrektorem placówki oświatowej w tym respektowanie przepisów określających dopuszczalny poziom hałasu w poszczególnych godzinach oby.2.12.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.2.13.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.14.Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty.2.15.Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia zabawowe co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy.2.16.Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.17.Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń.2.18.Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45400000-1,
45330000-9,
45310000-3
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.05.2018
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrebicach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 18/09/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
WOJTEX Wojciech Dybiński,  ,  Srocko 84,  42-244,  Mstów,  kraj/woj. śląskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 5001001.76 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/05/2018
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmana terminu wykonania przedmiotu umowy
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Na podstawie §15 pkt.1 ppkt.1b, 1c, 1d oraz §18 pkt.4 umowy nr U/IZP.272/199/2017 z dnia 18.09.2017 r., w związku z wnioskiem wykonawcy robót budowlanych z dnia 14.05.2018 r. dokonano zmiany terminy wykonania zamówienia wyznaczając termin realizacji do 31.07.2018 r.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2018-06-27.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2018-06-27 12:55:04.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2018-06-27 12:55:04.
czytano: 325 razy, id: 4996
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-06-27
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020