Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 23 maja 2019 r.

imieniny: Iwony, Dezyderiusza, Emilii

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Remont ścieżek rowerowych na Szlaku Orlich Gniazd

Ogłoszenie nr 500239406-N-2018 z dnia 05-10-2018 r.
Gmina Olsztyn: Remont ścieżek rowerowych na Szlaku Orlich Gniazd
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 611268-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500210083-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 000547187, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont ścieżek rowerowych na Szlaku Orlich Gniazd
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.14.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Remont ścieżek rowerowych na Szlaku Orlich Gniazd Długość remontowanego odcinka ścieżki - 900 mb, Szerokość ścieżki - 2,0 m, Nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. 20 cm - kruszywo 4/31,5 mm oraz kliniec 0/4 mm, Podłoże pod nawierzchnię ścieżki wzmocnione stabilizacją cementową Rm=5MPa, grubości 20cm, z uwagi na występowanie na całej długości ścieżki trudno zagęszczalnych piasków, Roboty ziemne na powierzchni 1800 m kwadratowych o głębokości równej grubości konstrukcji nawierzchni wraz z wykopem pod stabilizację, tj. 50 cm, Wykop pod konstrukcję ścieżki - 900 m sześciennych, Wywóz nadmiaru ziemi z wykopu - do 5km, Karczowanie gałęzi drzew i krzewów w celu zachowania skrajni ścieżki rowerowej, tj. usunięcie gałęzi w obszarze 0,5 m po bokach ścieżki i 4 m nad ścieżką, Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe, geodezyjne odtworzenie trasy ścieżki, tak aby pozostać w obszarze działek gminnych nr 2081oraz nr 2794 Ścieżkę należy dopasować wysokościowo do istniejącego terenu. Odwodnienie ścieżki nastąpi poprzez naturalne spadki poprzeczne i podłużne oraz poprzez chłonność samej nawierzchni 2.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Mapa poglądowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 2.3. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, EN przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.4. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.5. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8
 
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233000-9, 45233162-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 178908.41
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo - Usługowa DERTRANS Mariusz Derda
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kowale 19 A
Kod pocztowy: 42-274
Miejscowość: Konopiska
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 154980.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 154980.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 232400.74
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2018-10-05.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2018-10-05 09:04:37.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2018-10-05 09:04:37.
czytano: 194 razy, id: 5106
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-10-05
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2019