Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 23 sierpnia 2019 r.

imieniny: Róża

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Oświaty

Olsztyn, 6 marca 2019 r.

 

Urząd Gminy Olsztyn

Pl. Piłsudskiego  10

42-256 Olsztyn

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Oświaty

                       

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, z zakresu rachunkowości lub dziedzin pokrewnych),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. co najmniej 2-letni staż pracy (umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna), w tym minimum roczny staż w księgowości.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów z zakresu ustaw: Karta Nauczyciela, prawa oświatowego,
  o finansowaniu zadań oświatowych, o rachunkowości, finansach publicznych oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego,
 2. znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych,
 3. znajomość programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych, płacowych firmy Vulcan,
 4. znajomość programu Płatnik,
 5. znajomość spraw z zakresu księgowości i sprawozdawczości budżetowej,
 6. znajomość zagadnień kadrowo-płacowych oraz związanych z nimi sprawozdań,
 7. doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach oświatowych,
 8. umiejętność organizacji pracy, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków ZUS,
 2. sporządzanie list płac oraz pozostałej dokumentacji płacowej,
 3. rozliczanie składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
 4. prowadzenie rachunkowości jednostek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. dekretowanie, sprawdzanie i weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym jednostek oświatowych,
 6. uzgadnianie wydatków i dochodów jednostek oświatowych,
 7. sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, analiz oraz sprawozdań GUS,
 8. sprawy związane z podatkiem VAT, w tym prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży oraz sporządzanie deklaracji VAT,
 9. przygotowywanie projektów budżetów oraz harmonogramu wydatków jednostek oświatowych.

 

 

Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca na pełny etat,
 2. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2018.936) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Olsztyn,
 3. kwartalny system premiowy,
 4. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. odręcznie podpisane oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do dokonywania czynności prawnych,
 6. odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji z klauzulą:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016r., Nr 119, s.1), w skrócie „RODO”):

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Olsztyn, z siedzibą w Olsztynie,
  Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn,
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urząd Gminy Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, e-mail: iod@olsztyn-jurajski.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w procesie rekrutacji odbywać się będzie na podstawie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.poz. 1000)
 4. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko pracy na podstawie art.221 ustawy Kodeks pracy i art.6 ust.1 lit. ”a” RODO.
 5. Podanie danych wynikających z art.221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 6. Kandydat ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art.6 ust.1 lit. „a” RODO).
 7. Dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż
  3 miesiące.
 8. Kandydat ma prawo do żądania od Urzędu Gminy Olsztyn dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 10.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko w Referacie Oświaty” należy składać w terminie do 19 marca 2019r. do Urzędu Gminy Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn k. Częstochowy.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2019-03-06.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2019-03-06 11:38:11.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2019-03-06 11:38:11.
czytano: 1191 razy, id: 5283
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-03-06
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2019