Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: 1.Remont dróg gminnych ul. Rędzinowej w Zrębicach i ul. Podgrabie w Przymiłowicach 2.Modernizacja dróg gminnych poprzez wprowadzenie progów zwalniających na drogach gminnych ul. Polnej i Zielonej w Olsztynie

Ogłoszenie nr 510073969-N-2019 z dnia 15-04-2019 r.
Gmina Olsztyn: 1.Remont dróg gminnych ul. Rędzinowej w Zrębicach i ul. Podgrabie w Przymiłowicach 2.Modernizacja dróg gminnych poprzez wprowadzenie progów zwalniających na drogach gminnych ul. Polnej i Zielonej w Olsztynie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 520212-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 00054718700000, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
1.Remont dróg gminnych ul. Rędzinowej w Zrębicach i ul. Podgrabie w Przymiłowicach 2.Modernizacja dróg gminnych poprzez wprowadzenie progów zwalniających na drogach gminnych ul. Polnej i Zielonej w Olsztynie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.3.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Remont dróg gminnych: ul. Rędzinowej w Zrębicach i ul. Podgrabie w Przymiłowicach, 2. Modernizacja dróg gminnych przez wprowadzenie progów zwalniających na drogach gminnych: ul. Polnej i Zielonej w Olsztynie 2.2. Zakres robót przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Remont drogi gminnej w Zrębicach ul. Rędzinowa Droga gminna o długości 1295 mb Zakres robót: - wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm - rozbiórka istniejących poboczy z humusu - nawierzchnia drogi: warstwa ścieralna beton asfaltowy gr. 4 c - warstwa wiążąca jako warstwa wyrównawcza beton asfaltowy gr. 3 cm - skropienie emulsją istniejącej podbudowy po frezowaniu oraz warstwy wyrównawczej - wykonanie poboczy i zjazdów na posesje z kruszywa łamanego gr. 10 cm - regulacja urządzeń podziemnych - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego Szerokość jezdni po remoncie: 4,5 m. Pobocza szerokości do 0,75 m z kruszywa łamanego gr.10 cm. Istniejące wjazdy na posesję w obszarze pasa drogowego wykonać z kruszywa łamanego gr. 10 cm. 2. Remont drogi gminnej w Przymiłowicach ul. Podgrabie Droga gminna o dł. 600 mb Zakres robót: - wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych - frezowanie nawierzchni bitumicznych o gr. 7 cm - rozbiórka istniejących poboczy z humusu - nawierzchni drogi gminnej: warstwa ścieralna beton asfaltowy – gr. 4 cm, warstwa wiążąca jako warstwa wyrównawcza beton asfaltowy – gr. 3 cm - wykonać skropienie istniejącej podbudowy po frezowaniu oraz warstwy wyrównawczej - wykonanie poboczy i zjazdów na posesje z kruszywa łamanego gr. 10 cm - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego - Szerokość jezdni po remoncie: 5 m. Pobocza szerokości do 0,75 m z kruszywa łamanego grubości 10 cm. Istniejące wjazdy na posesję w obszarze pasa drogowego wykonać z kruszywa łamanego grubości 10 cm. 3. Modernizacja dróg gminnych poprzez wprowadzenie progów zwalniających na drogach gminnych ul. Polnej i ul. Zielonej w Olsztynie Zakres robot: - roboty rozbiórkowe drogi, - profilowanie i zagęszczenia podłoża,  wykonanie podbudowy,  wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,  wykonanie oznakowania pionowego,  wykonanie oznakowania poziomego, Oznakowanie dróg wykonać zgodnie ze stałą organizacją ruchu dla w/w ulic. Oznakowanie musi być wykonane zgodnie z zał. 1- 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 z późn. zm.) 2.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Mapa poglądowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót, Stała organizacja ruchu stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 2.4. Wymagania uwzględniające dostępność dla osób niepełnosprawnych: Zamawiający zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w obszarze przestrzeni publicznej. 2.5. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN,EN przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.6. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.7. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
 
Dodatkowe kody CPV: 45233142-6, 45233220-7, 45233290-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 683467.15
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o., Sp. komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przedborska 84
Kod pocztowy: 29-100
Miejscowość: Włoszczowa
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 487837.38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 487837.38
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 843999.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Informacje

Rejestr zmian

2019-04-15

Dodanie artykułu - Agnieszka Celeban

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.