Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynsobota, 24 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bartosz, Jerzy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: 1. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Strażackiej, Kuźmińskiego, Cichej i Krótkiej w miejscowości Zrębice, gmina Olsztyn 2. Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Polnej w Olsztynie oraz budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Narcyzowej w Olsztynie

Ogłoszenie nr 510080160-N-2019 z dnia 24-04-2019 r.
Gmina Olsztyn: 1. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Strażackiej, Kuźmińskiego, Cichej i Krótkiej w miejscowości Zrębice, gmina Olsztyn 2. Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Polnej w Olsztynie oraz budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Narcyzowej w Olsztynie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 524728-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 00054718700000, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
1. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Strażackiej, Kuźmińskiego, Cichej i Krótkiej w miejscowości Zrębice, gmina Olsztyn 2. Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Polnej w Olsztynie oraz budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Narcyzowej w Olsztynie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.4.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Strażackiej, Kuźmińskiego, Cichej i Krótkiej w miejscowości Zrębice, gmina Olsztyn 2. Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Polnej w Olsztynie oraz budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Narcyzowej w Olsztynie 2.2. Przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Strażackiej, Kuźmińskiego, Cichej i Krótkiej w miejscowości Zrębice, gmina Olsztyn Zakres robót: - Budowa słupów oświetleniowych - 22 szt. - Budowa linii kablowej 1kV (YAKXS 4x35 mm2) - dł.812 m/ 945 m 2. Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Polnej w Olsztynie Zakres robót: - układanie kabla 1,0kV NA2XY-J 4x35mm² w osłonie grubościennej odpornej na UV o średnicy 75mm na żerdzi istniejącego słupa linii napowietrznej nN - montaż fundamentów betonowych prefabrykowanych typowych dla słupa oświetleniowego lub ich zamienników o równoważnych parametrach technicznych - montaż 3 szt. aluminiowych anodowanych słupów wnękowych o przekroju kołowym o stałej zbieżności o wysokości 7,5m z wysięgnikiem pojedynczym długości 0,95m. Słup przystosowany do montażu na fundamencie. Podstawa o szerokości 330x330. Słup wyposażony w izolowaną tabliczkę bezpiecznikową. Montaż na wysięgniku – 3 szt. opraw oświetleniowych – 3 szt. źródłem światła LED 55W (oprawy winny posiadać wykonanie w II klasie izolacji) lub ich zamienników o równoważnych parametrach technicznych - montaż przewodów kabelkowych YKY2x2,5mm2;750V w rurce karbowanej o średnicy 22mm w latarniach; - kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8m i szerokości do 0,4 - układanie w ziemi kabla NA2XY-J 4x35mm2;1kV; - 130 m - układanie rur ochronnych o średnicy 110mm z polietylenu wysokiej gęstości posiadających karbowaną ściankę zewnętrzną i gładką ściankę wewnętrzną oraz wysoką sztywność obwodową, (Dwuścienne karbowane rury, ze złączką wodoszczelną) lub innych o nie gorszych parametrach technicznych w wykopie; - nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego; - układanie miedzy słupami uziomu powierzchniowego z płaskownika Fe/Zn 30x4mm z podłączeniem na zacisk uziemiający słupa - zasypanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8m i szerokości do 0,4 - zagęszczenie gruntu i uporządkowanie terenu z wywozem nadmiaru gruntu - odtworzenie nawierzchni 3. Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Narcyzowej w Olsztynie Zakres robót: - układanie kabla 1,0kV NA2XY-J 4x35mm² w osłonie grubościennej odpornej na UV o średnicy 75mm na żerdzi istniejącego słupa linii napowietrznej nN - montaż fundamentów betonowych prefabrykowanych typowych dla słupa oświetleniowego lub ich zamienników o równoważnych parametrach technicznych - montaż 3 szt. aluminiowych anodowanych słupów wnękowych o przekroju kołowym o stałej zbieżności o wysokości 7,5m z wysięgnikiem pojedynczym długości 0,95m. Słup przystosowany do montażu na fundamencie. Podstawa o szerokości 330x330. Słup wyposażony w izolowaną tabliczkę bezpiecznikową. Montaż na wysięgniku – 3 szt. opraw oświetleniowych – 3 szt. źródłem światła LED 55W (oprawy winny posiadać wykonanie w II klasie izolacji) lub ich zamienników o równoważnych parametrach technicznych - montaż przewodów kabelkowych YKY2x2,5mm2;750V w rurce karbowanej o średnicy 22mm w latarniach; - kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8m i szerokości do 0,4 - układanie w ziemi kabla NA2XY-J 4x35mm2;1kV; - 135 m - układanie rur ochronnych o średnicy 110mm z polietylenu wysokiej gęstości posiadających karbowaną ściankę zewnętrzną i gładką ściankę wewnętrzną oraz wysoką sztywność obwodową, (Dwuścienne karbowane rury, ze złączką wodoszczelną) lub innych o nie gorszych parametrach technicznych w wykopie; - nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego; - układanie miedzy słupami uziomu powierzchniowego z płaskownika Fe/Zn 30x4mm z podłączeniem na zacisk uziemiający słupa - zasypanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8m i szerokości do 0,4 - zagęszczenie gruntu i uporządkowanie terenu z wywozem nadmiaru gruntu - odtworzenie nawierzchni 2.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 2.4. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, EN przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231400-9
 
Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45311000-0, 45316110-9, 45317300-5, 45316100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 218965.11
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: ETEC Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kluczewska 2
Kod pocztowy: 32-300
Miejscowość: Olkusz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 241720.37
Oferta z najniższą ceną/kosztem 241720.37
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 259000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2019-04-24.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2019-04-24 12:00:17.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2019-04-24 12:00:17.
czytano: 65 razy, id: 5359
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-04-24
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2019