Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

WYKAZ

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Miasta i Gminy » WYKAZ

Podtytuł: Na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2204 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do oddania w użytkowanie wieczyste działka położona w Olsztynie.

                                        WYKAZ 
Na podstawie  art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2204 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do oddania w  użytkowanie wieczyste:
 
     Działka nr 1894/8 k. m. 13 o pow. 0.0179 ha  zabudowana budynkiem szaletu przeznaczonym do rozbiórki położona  w Olsztynie, dla której Sąd Rejonowy  w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00054746/6. 
Bi- 0.0179 ha–wartość 36 648 zł +23%VAT= 45 077,04 zł. Brak obciążeń. Pierwsza opłata wynosi 25%ceny wywoławczej 11 269,26 zł płatna przed spisaniem aktu notarialnego. Opłaty roczne wynoszą 3% wartości nieruchomości płatne do 31 marca każdego roku. Opłata roczna może być aktualizowana zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomość powyższa będzie oddana w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat pod wybudowanie obiektu  usługowego z szaletami do korzystania publicznego. Ustala się termin robót budowlanych dot. realizacji obiektu, o którym mowa wyżej rozpoczęcia na 12 miesięcy od spisania umowy notarialnej, i ich zakończenie na 15 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na budowę w/o obiektu.
Wzniesiony obiekt budowlany użytkownik wieczysty jest zobowiązany utrzymywać w należytym stanie. Wynagrodzenie należne użytkownikowi wieczystemu za wzniesione obiekty ustalone zostaną wg wartości na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. 
Oddanie gruntu, o którym mowa w użytkowaniu wieczystym, nastąpi aktem notarialnym, który zawierać będzie powyżej ustalone warunki.
Zgodnie  z art. 240 K.C w przypadku, jeżeli użytkownik wieczysty nie wzniesie opisanych obiektów lub w inny sposób korzystał będzie z oddanego gruntu, umowa może ulec rozwiązaniu przed upływem 99 lat. 
 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica Uchwalonym w 2008 roku (Uchwała Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25.07.2008 r) zmienionym  Uchwałą Nr XXII/109/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 lutego 2016 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica  działka nr 1894/8 k. m. 13 położona w Olsztynie leży w terenie oznaczonym symbolem  1U- teren usług oraz KDX - pas około 2m przeznaczony pod ciąg pieszo-jezdny.
Na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  z zastrzeżeniem art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art.35 ust.1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
W/w nieruchomość będzie oddana w użytkowanie wieczyste , w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz.1490).
Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olsztyn II piętro oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Olsztynie www.olsztyn.bip.jur.pl  w dniach  od 25 kwietnia 2019 roku do 16 maja 2019 roku,  
 
Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olsztynie pok. Nr 13. tel. (034) 3285-076 wew. 33.
 
Olsztyn, dnia 25 kwietnia 2019 r

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2019-04-25

Dodanie artykułu - Joanna Barczyk

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.