Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynsobota, 24 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bartosz, Jerzy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do sprzedaży, niezabudowana nieruchomość położona we wsi Turów, gm. Olsztyn

      Olsztyn, 25 kwietnia 2019 r.                                                                            
 
 
WYKAZ
 
 
 
 
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do sprzedaży, niżej wymieniona niezabudowana  nieruchomość położona we wsi Turów, gm. Olsztyn:
 
działka nr 17/11 k. m. 2 o pow. 0.1611 ha (ŁIV-0.1611 ha). Cena wywoławcza wynosi 106 519,00 zł +23%VAT= 131 018,37 zł. Brak obciążeń. Dla w/w nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW Nr CZ1C/00033219/0 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie.  
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Turów            i Bukowno, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/233/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 413 z dnia 7 lutego 2006 roku, działka nr  17/11  k. m. 2, położona w miejscowości Turów, gmina Olsztyn, leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MM – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej.
Na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  z zastrzeżeniem art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art.35 ust.1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem                   5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu
.
W/w nieruchomość będzie sprzedana w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., Nr 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                             14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490).   
Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Olsztynie II piętro oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Olsztynie www.olsztyn.bip.jur.pl w dniach od 25 kwietnia 2019 roku do 16 maja 2019 roku.
 
Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13 tel.(0-34) 3285-076 w.33.
 
 
 
 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2019-04-25.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2019-04-25 09:31:02.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2019-04-25 09:31:02.
czytano: 171 razy, id: 5361
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-04-25
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2019