Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Miasta i Gminy » OGŁOSZENIE

Podtytuł: Turystyczna Gmina Olsztyn k. Częstochowy, ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste - zabudowanej nieruchomości, położonej w jurajskim Olsztynie k. Częstochowy

Olsztyn, 10 czerwca 2019 r.                                                                                                                 
Ogłoszenie
 
Turystyczna Gmina Olsztyn k. Częstochowy ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na oddanie                w użytkowanie wieczyste zabudowanej nieruchomości położonej w jurajskim Olsztynie k. Częstochowy.
 
     Działka nr 1894/8 k. m. 13 o pow. 0.0179 ha  zabudowana budynkiem szaletu przeznaczonym do rozbiórki położona w Olsztynie, dla której Sąd Rejonowy  w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00054746/6. 
Bi- 0.0179 ha–wartość 36 648 zł +23%VAT= 45 077,04 zł. Brak obciążeń. Pierwsza opłata wynosi 25% ceny wylicytowanej w przetargu płatna przed spisaniem aktu notarialnego. Opłaty roczne wynoszą 3% wartości nieruchomości płatne do 31 marca każdego roku. Opłata roczna może być aktualizowana zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomość powyższa będzie oddana w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat - pod budowę obiektu usługowego z wbudowanymi toaletami ogólnodostępnymi. Ustala się termin rozpoczęcia robót budowlanych dot. realizacji obiektów, o których mowa wyżej rozpoczęcia na 12 miesięcy od spisania umowy notarialnej, i ich zakończenie na 15 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na budowę tych obiektów.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica Uchwalonym w 2008 roku (Uchwała Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25.07.2008 r) zmienionym  Uchwałą Nr XXII/109/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 lutego 2016 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica  działka nr 1894/8 k. m. 13 położona w Olsztynie leży w terenie oznaczonym symbolem  1U- teren usług oraz KDX - pas około 2m przeznaczony pod ciąg pieszo-jezdny.
Wzniesiony obiekt budowlany użytkownik wieczysty jest zobowiązany utrzymywać w należytym stanie. W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego wynagrodzenie należne użytkownikowi wieczystemu za wzniesiony obiekt ustalone zostanie wg wartości na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. 
Oddanie gruntu, o którym mowa w użytkowaniu wieczystym, nastąpi aktem notarialnym, który zawierać będzie powyżej ustalone warunki.
Zgodnie  z art. 240 K.C w przypadku, jeżeli użytkownik wieczysty nie wzniesie opisanego obiektu lub w inny sposób korzystał będzie z oddanego gruntu, umowa może ulec rozwiązaniu przed upływem 99 lat. 
W/w nieruchomość będzie oddana w użytkowanie wieczyste, w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz.1490). 
Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem  użytkowania wieczystego nieruchomości. 
Przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Olsztynie  w dniu  12 lipca 2019 roku  o godz. 1100. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w pieniądzu do dnia  8 lipca 2019 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej  w/w nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy w Olsztynie  Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium 
 wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto  w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 13 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej).
Powyższe ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w UG Olsztyn (II piętro), ponadto będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Olsztyn www.olsztyn-jurajski.pl
 
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej
-dowód wpłaty wadium(oryginał)
 dokument tożsamości
 aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego  w przypadku , gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu
 osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu
 oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości   i przyjmuje je bez zastrzeżeń ,
 oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
 Inwestor jest zobowiązany na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów,
 w przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach,  a kolidujących z inwestycją, gmina Olsztyn nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13 tel.(0-34) 3285-076 w.33. Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U  z 2018r., poz. 2204 ze zm).

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2019-06-10

Dodanie artykułu - Joanna Barczyk

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.