Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem.

Ogłoszenie nr 510123804-N-2019 z dnia 19-06-2019 r.
Gmina Olsztyn: Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 544884-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 00054718700000, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.6.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa fragmentu parteru budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach. W zakres przebudowy wchodzi remont i zmiana aranżacji pomieszczeń na poziomie parteru budynku w celu dostosowania dla potrzeb funkcjonowania przedszkola oraz wydzielenia części ogrodu wypoczynkowego placu zabaw w ramach istniejącego terenu zielonego. Powierzchnia użytkowa wydzielonej części: 140,43 m2 Kubatura wydzielonej części – 393,20 m3 2.2. Zakres robót budowlanych obejmuje:  wyburzenia i zamurowania,  przygotowanie podłoża posadzek pod wykończenia zgodnie z zestawieniem wykończeń dla poszczególnych pomieszczeń, w pomieszczeniach mokrych wykonać izolacje wodoszczelne posadzek, wykonanie wylewek cementowych,  wykonanie zamurowań likwidowanych otworów, drzwiowych wentylacji grawitacyjnej, dostosowanie otworów drzwiowych do nowoprojektowanej stolarki,  wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej w zakresie strefy wejścia do obiektu oraz wyjścia,  tynkowanie ścian wewnętrznych w obrębie zamurowań i usuniętych fragmentów tynków,  wykonanie gładzi gipsowych ścian i stropów poza obszarem zabudowy kartonowo – gipsowej  wykonanie zabudowy kartonowo - gipsowej ścian wydzielających nowoprojektowe pomieszczenia,  wykonanie zabudów kartonowo - gipsowych sufitów podwieszanych,  wykończenie ścian wewnętrznych i sufitów, zgodnie z zestawieniem wykończeni dla poszczególnych pomieszczeń,  elewacja ściany zewnętrzne - ocieplone w technologii lekkiej, mokrej, otynkowanie,  zagospodarowanie terenu i wyposażenie placu zabaw  wykonanie balustrady zewnętrznej systemowej na schodach zewnętrznych,  naprawa tarasu,  malowanie pomieszczeń pod tarasem. 2.3. Zakres robót instalacyjnych obejmuje:  demontaż części istniejącej instalacji gazowej,  demontaż i montaż wewnętrznej instalacji wodociągowej,  demontaż i montaż wewnętrznej instalacji kanalizacji,  demontaż i montaż instalacji centralnego ogrzewania,  montaż instalacji wentylacji mechanicznej.  wykonanie hydrantu zewnętrznego do zabezpieczenia p. pożp, 2.4. Zakres robót elektrycznych obejmuje:  unieczynnienie istniejącej Instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objętych opracowaniem,  demontaż istniejących opraw oświetleniowych i łączników,  demontaż istniejących gniazd wtykowych,  demontaż istniejących tablic rozdzielczych,  unieczynnienie istniejących przewodów elektrycznych,  budowa wewnętrznych instalacji oświetlenia,  budowa oświetlenia zewnętrznego placu zabaw,  budowa wewnętrznej instalacji gniazd wtykowych,  budowa instalacji zasilania urządzeń sanitarnych,  budowa tablicy rozdzielczej.  zakup i montaż 2 kuchni elektrycznych wraz z ich podłączeniem, 2.5. Wymagania uwzgledniające dostępność dla osób niepełnosprawnych: Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w obszarze przestrzeni publicznej. Zaplanowano reprofilowanie istniejącego chodnika dojściowego do wejścia głównego do budynku zarówno prowadzącego od furtki wejściowej dla ruchu pieszego jak i od strony istniejących miejsc parkingowych. Zmiana spadków istniejących chodników pozwala na likwidację istniejących stopni terenowych stanowiących barierę architektoniczną, a tym samym czyni obiekt dostępnym dla niepełnosprawnych w zakresie kondygnacji parteru. 2.6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Projekty budowlano – wykonawcze w branżach architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, Opinia techniczna dot. szczelności tarasu, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 2.7. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN,EN przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45262700-8
 
Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45311200-2, 45310000-3, 45330000-9, 45111291-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 566312.41
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: „WOJTEX” Wojciech Dybiński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Srocko 84
Kod pocztowy: 42-244
Miejscowość: Mstów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 836400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 366540.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 836400.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

Informacje

Rejestr zmian

2019-06-19

Dodanie artykułu - Agnieszka Celeban

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.