Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynponiedziałek, 16 września 2019 r.

imieniny: Jagienka, Kamil

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: nabór na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Olsztyn w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wójt Gminy Olsztyn

ogłasza nabór na stanowisko pracy

w Urzędzie Gminy Olsztyn w  Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  

 

1. Wymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie wyższe: prawnik lub  inżynier o specjalności  budownictwo planowanie przestrzenne, urbanistyka, geodezja,  architektura, drogownictwo, transport.
 2. staż pracy – min. 5-letnie doświadczenie w administracji publicznej bądź pracy związanej z gospodarką  nieruchomościami lub planowaniem przestrzennym.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

 1. bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie Ms Office (Word, Excel, Access)
 2. Mile widziana znajomość obsługi programów EWMAPA i EWOPIS
 3. znajomość regulacji prawnych z zakresu: geodezji i gospodarki nieruchomościami, przepisów dotyczących ksiąg wieczystych, KPA, samorządu terytorialnego

3. Zakres zadań:

Prowadzenie postępowań z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami Gminy Olsztyn,
 2. Prowadzenie zasobu nieruchomości Gminy Olsztyn,
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu stwierdzenia nabycia z mocy prawa oraz na wniosek, prawa własności nieruchomości Gminy Olsztyn,
 4. Realizacja spraw tzw. „komunalizacji” nieruchomości na rzecz Gminy Olsztyn,
 5. Realizowanie zadań, dotyczących ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz Gminy Olsztyn,
 6. Regulowanie stanów prawnych nieruchomości,
 7. Prowadzenie negocjacji z właścicielami w sprawie nabywania gruntów na rzecz gminy
 8. Przygotowywanie umów najmu, użyczenia i dzierżawy nieruchomości,
 9. Sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw.

4. Warunki pracy:

 1. pełny etat,
 2. stanowisko pracy wyposażone w komputer i dostęp do innych urządzeń biurowych i telekomunikacyjnych, zlokalizowane w budynku urzędu gminy na II piętrze bez windy. 
 3. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja  2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Olsztyn,
 4. kwartalny system premiowy

5.  Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w czerwcu   2019 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Olsztyn w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV),
 2. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 3. kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach,
 4. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do dokonywania czynności prawnych.

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), w skrócie „RODO”):

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Olsztyn, z siedzibą w Olsztynie, Pl.Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urząd Gminy Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, e-mail: iod@olsztyn-jurajski.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w procesie rekrutacji odbywać się będzie na podstawie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).
 4. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko pracy na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy i art. 6 ust.1 lit. „a”  RODO.
 5. Podanie danych wynikających z art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 6. Kandydat ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO).
 7. Dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 8. Kandydat ma prawo do żądania od Urzędu Gminy Olsztyn dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 11. Administratorem danych osobowych jest Gmina Olsztyn, z siedzibą w Olsztynie, Pl.Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn
 12. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urząd Gminy Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, e-mail: iod@olsztyn-jurajski.pl
 13. Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w procesie rekrutacji odbywać się będzie na podstawie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).
 14. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko pracy na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy i art. 6 ust.1 lit. „a”  RODO.
 15. Podanie danych wynikających z art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 16. Kandydat ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO).
 17. Dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 18. Kandydat ma prawo do żądania od Urzędu Gminy Olsztyn dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 19. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 20. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać do Urzędu Gminy Olsztyn,  Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn  z dopiskiem „Oferta- Ref. Nieruchomości ”  w terminie do  10 sierpnia 2019 r.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2019-07-10.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2019-07-10 12:29:28.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2019-07-10 12:29:28.
czytano: 429 razy, id: 5496
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-07-10
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2019