Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 16 lipca 2020 r.

imieniny: Eustachy, Marika

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Nieruchomości, położonej w miejscowości Biskupice - przeznaczonej do sprzedaży

      Olsztyn, 13 sierpnia 2019 r.                                                                            
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z  2018 r., poz.2204 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczone są do sprzedaży  niżej wymienione niezabudowane  nieruchomości położone we wsi Biskupice, gm. Olsztyn:  
1) działka nr 584/4 k. m. 10 o pow. 0.3567 ha (RV-0.3567w ha). Cena wywoławcza w części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną (1500m2) wynosi 101 055,00 zł +23%VAT= 124 297,65 zł. W części przeznaczonej pod uprawy polowe (2067m2) wynosi 4 795 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 129 092,65 zł . Brak obciążeń.
Dla w/w nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW Nr CZ1C/00122293/3 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie. 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości  Biskupice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Olsztyn    z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym  w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 415 z dnia 7 lutego 2006 roku, działka nr 584/4,  k. m. 10,  położona w miejscowości Biskupice, gmina Olsztyn, leży  w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem   1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz  1R- tereny rolnicze.
Na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo    w nabyciu nieruchomości  z zastrzeżeniem art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art.35 ust.1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu
W/w nieruchomości będą sprzedane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).   
Wykaz będzie podany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Olsztynie II piętro oraz na BIP UG Olsztyn  w dniach od 13 sierpnia 2019  roku do 3 września 2019 roku. 
Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13 tel.(0-34) 3285-076 w.33.
 
 
 
 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2019-08-13.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2019-08-13 11:58:43.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2019-08-13 11:58:43.
czytano: 228 razy, id: 5530
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-08-13
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020