Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

WYKAZ

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Miasta i Gminy » WYKAZ

Podtytuł: Nieruchomości, położone w miejscowości Biskupice - przeznaczone do sprzedaży

      Olsztyn, 13 sierpnia 2019 r.                                                                            
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z  2018 r., poz.2204 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczone są do sprzedaży  niżej wymienione niezabudowane  nieruchomości położone we wsi Biskupice, gm. Olsztyn:  
1) działka nr 588/4 k. m. 10 o pow. 0.1189 ha (RV-0.1189 ha). Cena wywoławcza  wynosi 72 755,00 zł +23%VAT= 89 488,65 zł oraz  ½ udziału w drodze dojazdowej tj. działce nr 588/5 o pow. 0.0455 ha. Cena wywoławcza 13 208,50 zł +23%VAT= 16 246,46 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 105 735,11 zł . Brak obciążeń.
2) działka nr 588/3 k. m. 10 o pow. 0.3737 ha (RV-0.3737 ha). Cena wywoławcza wynosi 8 670 zł oraz udział ½ udziału w drodze dojazdowej tj. działce nr 588/5 o pow. 0.0455 ha- cena wywoławcza wynosi 13 208,50 zzł+23%VAT= 16 246,46 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 24 916,46 zł. Brak obciążeń.
Dla w/w nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW Nr CZ1C/00122293/3 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie. 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości  Biskupice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Olsztyn    z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym  w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 415 z dnia 7 lutego 2006 roku, działki nr 588/4, 588/5,  k. m. 10,  położone w miejscowości Biskupice, gmina Olsztyn, leżą  w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem   1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Natomiast działka nr 588/3 k. m. 10 leży na terenie oznaczonym symbolem 1R- tereny rolnicze.
Na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo    w nabyciu nieruchomości  z zastrzeżeniem art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art.35 ust.1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu
W/w nieruchomości będą sprzedane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).   
Wykaz będzie podany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Olsztynie II piętro oraz na BIP UG Olsztyn  w dniach od 13 sierpnia 2019  roku do 3 września 2019 roku. 
Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13 tel.(0-34) 3285-076 w.33.
 
 
 
 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2019-08-13

Dodanie artykułu - Joanna Barczyk

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.