Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 16 lipca 2020 r.

imieniny: Eustachy, Marika

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Nieruchomości, położonej w miejscowości Przymiłowice - przeznaczonej do sprzedaży.

      Olsztyn, 13 sierpnia 2019 r.                                                                            
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do sprzedaży , niżej wymieniona niezabudowana  nieruchomość położona we wsi Przymiłowice, gm. Olsztyn:
Działka nr 870 k. m. 6 o pow. 0.4215 ha (RIVb-0.1682 ha, RV-0.2533 ha). 
Cena wywoławcza w części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wynosi 30 066,00 zł +23%VAT= 36 981,18 zł  w części rolnej wynosi 6 652,00 zł. Ogółem 43 633,18 zł. Brak obciążeń.
 
Dla w/w nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW Nr CZ1C/00107670/9 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie. Działka jest wąska, zakrzaczona. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Turów            i Bukowno, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/233/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 413 z dnia 7 lutego 2006 roku, działka nr 870  k. m. 6, położona w miejscowości Przymiłowice, gmina Olsztyn, leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem  3 KD-DG(L)-teren dróg gminnych lokalnych,  MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,                      1R- tereny rolnicze. 
Na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  z zastrzeżeniem art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art.35 ust.1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem                   5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu
.
W/w nieruchomość będzie sprzedawana w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                             14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r, poz. 1490).   
Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olsztyn II piętro w dniach od 13 sierpnia  2019 roku  do 3 września 2019 roku, ponadto zostanie zamieszczony na BIP UG Olsztyn.                                                       
Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13 tel.(0-34) 3285-076 w.33.
 
 
 
 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2019-08-13.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2019-08-13 12:10:08.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2019-08-13 12:10:08.
czytano: 307 razy, id: 5532
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-08-13
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020