Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

WYKAZ

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Miasta i Gminy » WYKAZ

Podtytuł: Nieruchomości, położonej w miejscowości Przymiłowice - przeznaczonej do sprzedaży.

      Olsztyn, 13 sierpnia 2019 r.                                                                            
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do sprzedaży , niżej wymieniona niezabudowana  nieruchomość położona we wsi Przymiłowice, gm. Olsztyn:
Działka nr 870 k. m. 6 o pow. 0.4215 ha (RIVb-0.1682 ha, RV-0.2533 ha). 
Cena wywoławcza w części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wynosi 30 066,00 zł +23%VAT= 36 981,18 zł  w części rolnej wynosi 6 652,00 zł. Ogółem 43 633,18 zł. Brak obciążeń.
 
Dla w/w nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW Nr CZ1C/00107670/9 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie. Działka jest wąska, zakrzaczona. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Turów            i Bukowno, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/233/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 413 z dnia 7 lutego 2006 roku, działka nr 870  k. m. 6, położona w miejscowości Przymiłowice, gmina Olsztyn, leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem  3 KD-DG(L)-teren dróg gminnych lokalnych,  MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,                      1R- tereny rolnicze. 
Na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  z zastrzeżeniem art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art.35 ust.1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem                   5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu
.
W/w nieruchomość będzie sprzedawana w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                             14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r, poz. 1490).   
Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olsztyn II piętro w dniach od 13 sierpnia  2019 roku  do 3 września 2019 roku, ponadto zostanie zamieszczony na BIP UG Olsztyn.                                                       
Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13 tel.(0-34) 3285-076 w.33.
 
 
 
 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2019-08-13

Dodanie artykułu - Joanna Barczyk

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.